Kicks­tar­ter nie je obchod, Outgrow.me je

Rišo Néveri / 4. marec 2015 / Tools a produktivita

Kicks­tar­ter a Indie­gogo sa stali súčas­ťou star­tu­po­vého sveta ako jedna z naj­lep­ších foriem finan­co­va­nia. Každý, kto pro­jekt finančne pod­porí, zís­kava podľa daro­va­nej sumy odmenu. Môže sa jed­nať o poďa­ko­va­nie, alebo aj samotný pro­dukt za niž­šiu cenu ako bude pre­dajná. Mnohí preto pova­žujú Kicks­tar­ter za obchod a pro­jekty pod­po­ria len kvôli „nákupu“.

Kicks­tar­ter nie je obchod“, aspoň to sám v roku 2012 tvr­dil a zavie­dol zmeny, ktoré to mali dať najavo. Bolo to potrebné, aj keď v sku­toč­nosti nemali poňa­tia, koľkí to tak vní­majú. Netreba asi vysvet­lo­vať prečo. Sám sa neraz pri­stih­nem, ako pre­hľa­dá­vam úspešné pro­jekty a sna­žím sa zis­tiť, či sa už nedajú zaob­sta­rať. Kicks­tar­ter je jed­no­du­cho stránka, kde člo­vek ide za kre­a­ti­vi­tou a nie­čím novým. Kto by nech­cel na takom mieste naku­po­vať? Pro­dukty z pro­jek­tov, ktoré raisly cie­lovú sumu si tam ale nekú­pite.

Exis­tuje však stránka, ktorá rieši práve tento prob­lém. Na Outgrow.me sú zobra­zené úspešné pro­dukty z Indie­gogo a Kicks­tar­teru, priamo s odkazmi, kde si ich zakú­pite. Stále sa teda nejedná o eshop, ale je to vyni­ka­júci spô­sob ako obja­vo­vať ino­va­tívne veci pod­po­rené cro­wd­fun­din­gom. Naj­lep­šie na Outgrow.me je však sku­toč­nosť, že pomáha star­tu­pom zvi­di­teľ­niť svoj pro­dukt aj po tom, čo na nich Kicks­tar­ter už dávno zabu­dol.

Zdroje: http://outgrow.me/, http://kickstarter.com/

Pridať komentár (0)