Kicks­tar­ter nie je obchod, Outgrow.me je

Rišo Néveri / 4. marca 2015 / Tools a produktivita

Kicks­tar­ter a Indie­go­go sa sta­li súčas­ťou star­tu­po­vé­ho sve­ta ako jed­na z naj­lep­ší­ch foriem finan­co­va­nia. Kaž­dý, kto pro­jekt finanč­ne pod­po­rí, zís­ka­va pod­ľa daro­va­nej sumy odme­nu. Môže sa jed­nať o poďa­ko­va­nie, ale­bo aj samot­ný pro­dukt za niž­šiu cenu ako bude pre­daj­ná. Mno­hí pre­to pova­žu­jú Kicks­tar­ter za obchod a pro­jek­ty pod­po­ria len kvô­li „náku­pu“.

 

„Kickstarter nie je obchod“, aspoň to sám v roku 2012 tvrdil a zaviedol zmeny, ktoré to mali dať najavo. Bolo to potrebné, aj keď v skutočnosti nemali poňatia, koľkí to tak vnímajú. Netreba asi vysvetlovať prečo. Sám sa neraz pristihnem, ako prehľadávam úspešné projekty a snažím sa zistiť, či sa už nedajú zaobstarať. Kickstarter je jednoducho stránka, kde človek ide za kreativitou a niečím novým. Kto by nechcel na takom mieste nakupovať? Produkty z projektov, ktoré raisly cielovú sumu si tam ale nekúpite.

Existuje však stránka, ktorá rieši práve tento problém. Na Outgrow.me sú zobrazené úspešné produkty z Indiegogo a Kickstarteru, priamo s odkazmi, kde si ich zakúpite. Stále sa teda nejedná o eshop, ale je to vynikajúci spôsob ako objavovať inovatívne veci podporené crowdfundingom. Najlepšie na Outgrow.me je však skutočnosť, že pomáha startupom zviditeľniť svoj produkt aj po tom, čo na nich Kickstarter už dávno zabudol.

Zdroje: http://outgrow.me/, http://kickstarter.com/

Pridať komentár (0)