Kla­me nám naj­väč­šia sociál­na sieť o počte zhliad­nu­tí videí?

Lukáš Timko / 18. augusta 2015 / Business

Hank Gre­en je pro­fe­si­onál­ny tvor­ca onli­ne videí, kto­rý ma v obľu­be rôz­ne plat­for­my. Pred­ne­dáv­nom sa však roz­ho­dol expan­do­vať svo­ju stra­té­giu na naj­väč­šiu sociál­nu sieť sve­ta aj napriek tomu, že poze­rať You­tu­be video prá­ve tu je cel­kom prác­ne a kým im neza­pla­tí­te, tak vaše video hneď len tak nie­ko­mu neuká­že.

Avšak Face­bo­ok veľ­mi rád zdie­ľa jeho videa medzi jeho stá­ly­mi divák­mi a prá­ve to sa Hank sna­ží využiť. Táto sna­ha je odme­ne­ná super výsled­ka­mi. Posled­né video, kto­ré uplo­adol ako na You­Tu­be tak aj na Face­bo­ok zazna­me­na­lo 300,000 vzhliad­nu­tí na You­Tu­be a 150,000 vzhliad­nu­tí na Face­bo­oku. V pod­sta­te vďa­ka dru­hé­mu nená­roč­né­mu uplo­adu zazna­me­nal 50 per­cent­ný nárast vzhliad­nu­tí.

Ale­bo nie? 

Toto je retenč­ný graf z You­Tu­be (iný­mi slo­va­mi: graf, kto­rý hovo­rí o tom ako dlho si divák poze­ral video ale­bo kedy dané video poze­rať pre­stal) pre video “19 ways not to suck on the Inter­nettoto nie sú boh vie aké výsled­ky, vzhľa­dom na to, že sa HankG­re­en sna­ží udr­žať aspoň 70% divá­kov do začiat­ku záve­reč­ných titul­kov.

A tu máme retenč­ný graf z Face­bo­oku pre to isté video. Po 30 sekun­dách namies­to 86% poze­ra­ju­cich diva­kov je to čís­lo prek­va­pu­jú­co men­šie, a to len 21%. 30 sekun­da je bod, kto­rý nese­dí z You­Tu­be gra­fov a kto­rý vlast­ne hovo­rí o tom, že ľudia naozaj sle­du­jú toto video. Hank si je istý, že 80% divá­kov je jed­no­du­cho efek­tom Face­bo­okov­ské­ho auto­ma­tic­ké­ho pre­hrá­va­nia počas scrol­lo­va­nia nových prís­pev­kov.

V sku­toč­nos­ti, dosť nás prek­va­pi­lo, keď sme zis­ti­li, že Face­bo­ok ráta aj vzhliad­nu­tie ako vzhliad­nu­tie po prvých 3 sekun­dách pre­hrá­va­nia bez ohľa­du na to, či si akti­vu­je­te zvuk klik­nu­tím na video. Pred­tým si Hank mys­lel, že je dôle­ži­té aj počuť obsah videa a nie len poze­rať ani­mo­va­ný gif obrá­zok bez zvu­ku, no asi sa mýlil.

Spô­sob akým You­Tu­be ráta vzhliad­nu­tia je dosť nejas­ný, ale aspoň pri­zna­li, že ho ráta­jú až po “pri­bliž­ne 30 sekun­dách”. No pri Face­bo­oku to je cel­kom jas­né, vzhliad­nu­tie ráta­jú už po prvých troch sekun­dách tiché­ho pre­hrá­va­nia auto­ma­tic­ky pre­hra­va­ného videa.

V posled­nom čase vidí­me neuve­ri­teľ­né čís­la týka­jú­ce sa pre­hrá­va­nia videí na Face­bo­oku. Jed­ným z nich je aj toto: 4 miliar­dy vzhliad­nu­tí za deň v prie­be­hu minu­lé­ho kvar­tá­lu. Tí čo tie­to videa vytvá­ra­jú sú nad­še­ní z takých­to čísel a nie je pochýb, že Face­bo­ok bude tvo­riť význam­nú časť eko­sys­té­mu s onli­ne vide­a­mi, no tre­ba mať na pamä­ti, že tie­to čís­la neod­zr­kad­ľu­jú sku­toč­nosť.

Toto však je prob­lém pre tých, kto­rí sa sna­žia štan­dar­di­zo­vať integ­rá­ciu svo­jej znač­ky, pre agen­tú­ry a znač­ky, kto­ré chcú lep­šie roz­umieť tej­to prud­ko ras­tú­cej oblas­ti a pre všet­kých tých, kto­rí hľa­da­jú sta­bi­li­tu v prie­mys­le s onli­ne vide­a­mi.

Hank sa však pou­čil a teraz, vždy keď nie­kto zve­rej­ní nie­čo o úžas­ných narás­toch vzhliad­nu­tí svoj­ho videa na Face­bo­oku, tak tie čís­la pode­lí pia­ti­mi a  potom ich porov­ná s výsled­ka­mi z You­Tu­be.

Pridať komentár (0)