Klame nám naj­väč­šia sociálna sieť o počte zhliad­nutí videí?

Lukáš Timko / 18. augusta 2015 / Business

Hank Green je pro­fe­si­onálny tvorca online videí, ktorý ma v obľube rôzne plat­formy. Pred­ne­dáv­nom sa však roz­ho­dol expan­do­vať svoju stra­té­giu na naj­väč­šiu sociálnu sieť sveta aj napriek tomu, že poze­rať You­tube video práve tu je cel­kom prácne a kým im neza­pla­títe, tak vaše video hneď len tak nie­komu neukáže.

Avšak Face­book veľmi rád zdieľa jeho videa medzi jeho stá­lymi divákmi a práve to sa Hank snaží využiť. Táto snaha je odme­nená super výsled­kami. Posledné video, ktoré uplo­adol ako na You­Tube tak aj na Face­book zazna­me­nalo 300,000 vzhliad­nutí na You­Tube a 150,000 vzhliad­nutí na Face­bo­oku. V pod­state vďaka dru­hému nená­roč­nému uplo­adu zazna­me­nal 50 per­centný nárast vzhliad­nutí.

Alebo nie?

Toto je retenčný graf z You­Tube (inými slo­vami: graf, ktorý hovorí o tom ako dlho si divák poze­ral video alebo kedy dané video poze­rať pre­stal) pre video “19 ways not to suck on the Inter­nettoto nie sú boh vie aké výsledky, vzhľa­dom na to, že sa HankG­reen snaží udr­žať aspoň 70% divá­kov do začiatku záve­reč­ných titul­kov.

A tu máme retenčný graf z Face­bo­oku pre to isté video. Po 30 sekun­dách namiesto 86% poze­ra­ju­cich diva­kov je to číslo prek­va­pu­júco men­šie, a to len 21%. 30 sekunda je bod, ktorý nesedí z You­Tube gra­fov a ktorý vlastne hovorí o tom, že ľudia naozaj sle­dujú toto video. Hank si je istý, že 80% divá­kov je jed­no­du­cho efek­tom Face­bo­okov­ského auto­ma­tic­kého pre­hrá­va­nia počas scrol­lo­va­nia nových prís­pev­kov.

V sku­toč­nosti, dosť nás prek­va­pilo, keď sme zis­tili, že Face­book ráta aj vzhliad­nu­tie ako vzhliad­nu­tie po prvých 3 sekun­dách pre­hrá­va­nia bez ohľadu na to, či si akti­vu­jete zvuk klik­nu­tím na video. Pred­tým si Hank mys­lel, že je dôle­žité aj počuť obsah videa a nie len poze­rať ani­mo­vaný gif obrá­zok bez zvuku, no asi sa mýlil.

Spô­sob akým You­Tube ráta vzhliad­nu­tia je dosť nejasný, ale aspoň pri­znali, že ho rátajú až po “pri­bližne 30 sekun­dách”. No pri Face­bo­oku to je cel­kom jasné, vzhliad­nu­tie rátajú už po prvých troch sekun­dách tichého pre­hrá­va­nia auto­ma­ticky pre­hra­vaného videa.

V posled­nom čase vidíme neuve­ri­teľné čísla týka­júce sa pre­hrá­va­nia videí na Face­bo­oku. Jed­ným z nich je aj toto: 4 miliardy vzhliad­nutí za deň v prie­behu minu­lého kvar­tálu. Tí čo tieto videa vytvá­rajú sú nad­šení z takýchto čísel a nie je pochýb, že Face­book bude tvo­riť významnú časť eko­sys­tému s online vide­ami, no treba mať na pamäti, že tieto čísla neod­zr­kad­ľujú sku­toč­nosť.

Toto však je prob­lém pre tých, ktorí sa sna­žia štan­dar­di­zo­vať integ­rá­ciu svo­jej značky, pre agen­túry a značky, ktoré chcú lep­šie roz­umieť tejto prudko ras­tú­cej oblasti a pre všet­kých tých, ktorí hľa­dajú sta­bi­litu v prie­mysle s online vide­ami.

Hank sa však pou­čil a teraz, vždy keď nie­kto zve­rejní niečo o úžas­ných narás­toch vzhliad­nutí svojho videa na Face­bo­oku, tak tie čísla podelí pia­timi a  potom ich porovná s výsled­kami z You­Tube.

Pridať komentár (0)