Klá­ves­nica, myš a track­pad od Apple sa doč­kali veľ­kého vylep­še­nia

Rudolf Nečas / 13. októbra 2015 / Tech a inovácie

V Apple vyno­vili svoju vlastnú klá­ves­nicu, myš a track­pad, ktoré sú teraz lep­šie než kedy­koľ­vek pred­tým

Hlav­nou zme­nou pri všet­kých týchto zaria­de­niach je nahra­de­nie AA baté­rií vsta­va­nými, ktoré sa nabí­jajú cez Light­ning kábel. Oča­ká­vaná výdrž je pri­bližne mesiac na jedno nabi­tie a na zís­ka­nie ener­gie na 9 hodín pou­ží­va­nia im sta­čia len 2 minúty na nabí­jačke.

Okrem novej baté­rie sa kaž­dého zaria­de­nia dot­kli aj zmeny dizajnu, z kto­rých sú nie­ktoré dosť dra­ma­tické. Naj­väč­šou zme­nou pre­šiel track­pad. Pred­tým bol naozaj hrozný, ale nová ver­zia vyzerá na prvý pohľad vcelku dobre. Dostal plo­chú kovovú základňu a bielu vrchnú časť, ktorá sa zva­žuje sme­rom dopredu. Plo­cha track­padu má širší, obdĺž­ni­kový tvar, ale zmeny sa netý­kajú len dizajnu. Po novom track­pad pod­po­ruje Force Touch a čo je hlavné, konečne na ňom môžeš kli­kať hocikde. Bohu­žiaľ cena nového modelu je oproti sta­rému skoro dvoj­ná­sobná a to 129 dolá­rov.

Ďal­šia veľká zmena sa týka klá­ves­nice. Odte­raz je to jeden kus kovu, ktorý sa zva­žuje odhora nadol. Ak si ju kúpiš spolu s track­pa­dom, vedľa seba presne zapadnú. Klá­vesy sú o trošku väč­šie vďaka zmen­še­niu medzery medzi nimi, ale ich roz­miest­ne­nie zostalo rov­naké. Funkčné klá­vesy sa zme­nili z malič­kých obdĺž­ni­kov na štvor­cové plnej veľ­kosti.

Vyno­vené klá­vesy sú na rov­na­kom mieste ako pred­tým, ale píše sa na nich o pozna­nie inak. Oproti „sta­rej“ Apple klá­ves­nici sú oveľa plyt­šie (ale nie až tak ako na novom Mac­Bo­oku). Môžeš si pomys­lieť, že to nie je veľká zmena, je však umoc­nená zme­nou nák­lonu klá­ves­nice. Prav­de­po­dobne si však rýchlo zvyk­neš. Nová Apple klá­ves­nica stojí 99 dolá­rov, čo je o 30 viac ako pre­došlý model.

Naj­me­nej zmien sa dot­klo myši. Stále ma ten divný, zahnutý tvar, ktorý nie je zrovna „to pravé ore­chové“ pre ergo­nó­miu pou­ží­va­nia. Je však o dačo dlh­šia a to je fajn. Naj­viac sa toho udialo na spod­nej časti, z kto­rej sa vytra­til tenký kryt na baté­riu. Nová myš je oproti pred­chod­kyni drah­šia o 10 dolá­rov a cena sa tak zasta­vila na sume 79 dolá­rov.

Okrem dizaj­no­vých a tech­nic­kých zmien dostali tieto pro­dukty aj nové mená a to môže byť nie­kedy tro­chu mätúce. Nová Magic Mouse a Magic Track­pad sa volajú Magic Mouse 2 a Magic Track­pad 2. Ale Magic Key­bo­ard 2 by si nena­šiel. Nová klá­ves­nica sa volá len Magic Key­bo­ard, pre­tože jej pred­chod­kyňa mala názov Apple Wire­less Key­bo­ard. Toto trio pro­duk­tov je dostupné od dnes. 

Pridať komentár (0)