Klá­ves­ni­ca, myš a track­pad od App­le sa doč­ka­li veľ­ké­ho vylep­še­nia

Rudolf Nečas / 13. októbra 2015 / Tech a inovácie

V App­le vyno­vi­li svo­ju vlast­nú klá­ves­ni­cu, myš a track­pad, kto­ré sú teraz lep­šie než kedy­koľ­vek pred­tým

Hlav­nou zme­nou pri všet­kých tých­to zaria­de­niach je nahra­de­nie AA baté­rií vsta­va­ný­mi, kto­ré sa nabí­ja­jú cez Light­ning kábel. Oča­ká­va­ná výdrž je pri­bliž­ne mesiac na jed­no nabi­tie a na zís­ka­nie ener­gie na 9 hodín pou­ží­va­nia im sta­čia len 2 minú­ty na nabí­jač­ke.

Okrem novej baté­rie sa kaž­dé­ho zaria­de­nia dot­kli aj zme­ny dizaj­nu, z kto­rých sú nie­kto­ré dosť dra­ma­tic­ké. Naj­väč­šou zme­nou pre­šiel track­pad. Pred­tým bol naozaj hroz­ný, ale nová ver­zia vyze­rá na prvý pohľad vcel­ku dob­re. Dostal plo­chú kovo­vú základ­ňu a bie­lu vrch­nú časť, kto­rá sa zva­žu­je sme­rom dopre­du. Plo­cha track­pa­du má šir­ší, obdĺž­ni­ko­vý tvar, ale zme­ny sa netý­ka­jú len dizaj­nu. Po novom track­pad pod­po­ru­je For­ce Touch a čo je hlav­né, koneč­ne na ňom môžeš kli­kať hocik­de. Bohu­žiaľ cena nové­ho mode­lu je opro­ti sta­ré­mu sko­ro dvoj­ná­sob­ná a to 129 dolá­rov.

Ďal­šia veľ­ká zme­na sa týka klá­ves­ni­ce. Odte­raz je to jeden kus kovu, kto­rý sa zva­žu­je odho­ra nadol. Ak si ju kúpiš spo­lu s track­pa­dom, ved­ľa seba pres­ne zapad­nú. Klá­ve­sy sú o troš­ku väč­šie vďa­ka zmen­še­niu medze­ry medzi nimi, ale ich roz­miest­ne­nie zosta­lo rov­na­ké. Funkč­né klá­ve­sy sa zme­ni­li z malič­kých obdĺž­ni­kov na štvor­co­vé plnej veľ­kos­ti.

Vyno­ve­né klá­ve­sy sú na rov­na­kom mies­te ako pred­tým, ale píše sa na nich o pozna­nie inak. Opro­ti „sta­rej“ App­le klá­ves­ni­ci sú ove­ľa plyt­šie (ale nie až tak ako na novom Mac­Bo­oku). Môžeš si pomys­lieť, že to nie je veľ­ká zme­na, je však umoc­ne­ná zme­nou nák­lo­nu klá­ves­ni­ce. Prav­de­po­dob­ne si však rých­lo zvyk­neš. Nová App­le klá­ves­ni­ca sto­jí 99 dolá­rov, čo je o 30 viac ako pre­doš­lý model.

Naj­me­nej zmien sa dot­klo myši. Stá­le ma ten div­ný, zahnu­tý tvar, kto­rý nie je zrov­na „to pra­vé ore­cho­vé“ pre ergo­nó­miu pou­ží­va­nia. Je však o dačo dlh­šia a to je fajn. Naj­viac sa toho udia­lo na spod­nej čas­ti, z kto­rej sa vytra­til ten­ký kryt na baté­riu. Nová myš je opro­ti pred­chod­ky­ni drah­šia o 10 dolá­rov a cena sa tak zasta­vi­la na sume 79 dolá­rov.

Okrem dizaj­no­vých a tech­nic­kých zmien dosta­li tie­to pro­duk­ty aj nové mená a to môže byť nie­ke­dy tro­chu mätú­ce. Nová Magic Mou­se a Magic Track­pad sa vola­jú Magic Mou­se 2 a Magic Track­pad 2. Ale Magic Key­bo­ard 2 by si nena­šiel. Nová klá­ves­ni­ca sa volá len Magic Key­bo­ard, pre­to­že jej pred­chod­ky­ňa mala názov App­le Wire­less Key­bo­ard. Toto trio pro­duk­tov je dostup­né od dnes. 

Pridať komentár (0)