Klip pre Katy Perry robili Slo­váci!

TS Blue Faces / 4. marec 2015 / Tools a produktivita

Katy Perry zaví­tala na Slo­ven­sko prvý­krát no roz­hodne to nebol jej prvý kon­takt so Slo­vákmi. Na video­k­lipe k hitu E.T. sa podie­ľali aj slo­ven­skí tvor­co­via vizu­ál­nych efek­tov z post-pro­dukč­ného štú­dia BLUE FACES. Výsle­dok oce­nila aj hudobná sta­nica MTV.

Fanú­ši­ko­via ame­ric­kej popo­vej hviezdy Katy Perry sa doč­kali jej veľ­ko­le­pej šou už aj na Slo­ven­sku. Pred vypre­da­ným pub­li­kom v Bra­ti­slave odspie­vala svoje naj­väč­šie hity, ohú­rila fareb­nos­ťou nie­len svo­jich kos­tý­mov a nešet­rila ani pódi­ovými efek­tami.

Ani slo­ven­ským fanú­ši­kom neušlo, že popová diva si potrpí na efek­toch. Tie výrazne vužíva nie­len naživo, ale aj vo svo­jich kli­poch. Na jed­nom z nich sa podie­ľali aj šikovní vfx artisti z post-pro­dukč­ného štú­dia BLUE FACES.

Tím nie je na poli vizu­ál­nych efek­tov žiad­nou nezná­mou. Na konte majú nie­koľko holy­wo­od­skych trhá­kov Šmol­ko­via, Harry Potter a Dary smrti I/II, Kaza­teľ, alebo Zelený Sršeň či Pád Bie­leho Domu,” vyme­núva Marek Ježo — kona­teľ BLUE FACES. 

Video­k­lip Katty Perry k pes­ničke E.T., na kto­rom robili vizu­álne efekty aj šikovné ruky artis­tov z BLUE FACES zís­kal na ude­ľo­vaní cien MTV Video Music Awards 2011 cenu za naj­lep­šie vizu­álne efekty.Zákazku sme zís­kali od nášho spria­te­le­ného ame­ric­kého štú­dia, kto­rému s prá­cami pomá­hame. Väč­ši­nou ide o čias­tkové vizu­álne efekty ako naprí­klad rotos­co­ping, match­mo­ving a retu­šo­va­nie.” dopĺňa Marek Ježo. V Ame­rike to potom dajú všetko dokopy a klip je na svete.

Klip E.T. naspie­vala Kety Perry s rape­rom Kanye Wes­tom. Na you­tube má viac ako 320 mili­ó­nov klik­nutí. Mini­málne toľko ľudí teda videlo prácu aj slo­ven­ských tvor­cov z postp­rod­ro­dukč­ného štú­dia BLUE FACES.

BLUE FACES, je jediné post-pro­dukčné štú­dio na Slo­ven­sku so skú­se­nos­ťami s 3D ste­re­o­sko­pic­kými zahra­nič­nými fil­mami a záro­veň so ste­re­o­sko­pic­kou kon­ver­ziou fil­mov z 2D do 3D pre hol­ly­wo­od­ske celo­ve­černé filmy. Zahra­niční par­tneri uzná­vajú najmä ich spo­ľah­li­vosť, kva­litu a ľud­ský prí­stup. Majú vytvo­renú silnú sieť spo­lu­pra­cov­ní­kov a kli­en­tov v zahra­ničí. 

zdroj: TS Blue Faces

Pridať komentár (0)