Kniž­nica, v kto­rej si deti zami­lujú číta­nie. Jej regály ponú­kajú viac než len stovky prí­be­hov

Michal Sorkovský / 26. augusta 2015 / Tools a produktivita

V Mexiku upra­vili det­skú kniž­nicu tak, aby jej police neboli iba mies­tom, kam sa odkla­dajú knihy. Regály tam totiž okrem toho fun­gujú aj ako pre­lie­začky, ktoré deťom ponú­kajú pries­tor na aktívnu hru. Tento kon­cept, chceme vidieť aj na Slo­ven­sku. Michal Meško, čo ty na to?

Regály s kni­hami, ktoré sú záro­veň pre­lie­zač­kami, môžu byť presne tým, čo deti aspoň na chvíľu dostane zo sto­ličky spred počí­tača do sveta kníh. Dizaj­nové štú­dio Ana­grama z mesta Mon­ter­rey nedávno dokon­čilo svoju prácu na Conatre Children’s Lib­rary and Cul­tu­ral Cen­ter — novo pre­ro­be­nej det­skej kniž­nici, s kober­co­vým povr­chom a regálmi, ktoré deťom ponú­kajú dvo­j­ité dob­ro­druž­stvo. Ide o sku­točne poda­rený pro­jekt, kto­rého nápad ponúk­nuť deťom okrem kníh aj zábavu pri pre­lie­zaní. Keďže je známe, že dnešné deti hol­dujú skôr elek­tro­nike ako kni­hám, pokusy o nápravu tejto sku­toč­nosti sú na mieste. 

Game­chan­ger vzde­lá­va­nia?

Pro­jekt akč­nej det­skej kniž­nice dodáva miestu urče­nému na číta­nie úplne nový nádych. Regály s kni­hami ponú­kajú okrem úlož­ného pries­toru aj pries­tor na hra­nie a uče­nie sa. Práva takáto nevšedná kniž­nica môže pomôcť roz­ví­jať det­skú pred­sta­vi­vosť a poskyt­núť potrebné pohod­lie pri čítaní. Hra­natý povrch kniž­nice navyše zámerne imi­tuje povrch, aký má kra­jina v oblasti okolo mesta Mon­ter­rey a teda posky­tuje cel­kom uni­kátny pries­tor na aktívnu hru a pre­ží­va­nie nových dob­ro­druž­stiev.

Na to, aby mohla kniž­nica vyze­rať tak dobre ako teraz, sa museli ale dizaj­néri s jej úpra­vou poriadne vyhrať, pries­tory v kto­rých sa kniž­nica totiž nachá­dza sú v budove skladu. Veríme, že FoxFord, Mar­ti­nus a ďalší zain­te­re­so­vaní sa nechajú inšpi­ro­vať a už čoskoro uvi­díme niečo podobné aj u nás na Slo­ven­sku.

Zdroj: Inhabitots.com

Pridať komentár (0)