Bude Kodiaq novou vlaj­ko­vou loďou Škody?

Martina Ditrichová / 1. augusta 2016 / Tech a inovácie

Škoda ohlá­sila veľké veci! Vstu­puje do SUV seg­mentu a už čoskoro odhalí prvý sedem­miestny model Kodiaq, do roku 2019 sa navyše môžeme tešiť na novú gene­rá­ciu modelu Yeti. Potom sa auto­mo­bilka hodlá zame­rať na hyb­ridy a elek­tro­mo­bily.

Ofi­ciálne pred­sta­ve­nie nového SUVéčka Kodiaq sa usku­toční 1.septembra v Ber­líne. Dovtedy nebudú zve­rej­nené zábery. Máme však cel­kom pod­robný opis, keďže Škoda zor­ga­ni­zo­vala odha­le­nie pre pár novi­ná­rov v Mla­dej Bole­slavi s pred­sti­hom. Obrá­zok auta si teda môžeš jed­no­du­cho vytvo­riť v hlave na základe tohto článku.

Kodiaq spredu pôsobí široko. Jeho výška ho však tro­chu opticky zužuje. Zboku vyzerá nesku­točne dlhé, až tak, že sa člo­veku ani nechce veriť, že je len o 4cm dlh­šie ako Octa­via. Sedem­miestne SUV si zacho­valo kom­paktné roz­mery. Pre autá značky Škoda je typický dosta­točný vnú­torný pries­tor a Kodiaq nebude výnim­kou.

2404183_skoda

foto: autocar.co.uk

Pokiaľ ide o vzhľad, Škoda avi­zo­vala nové dizaj­nové sme­ro­va­nie. Budeme tu môcť nájsť viac spo­loč­ných čŕt so súčas­nými modelmi. Predné svetlá sú menej „pri­žmú­rené“ ako u svo­jich pred­chod­cov. Hneď pod nimi sú hra­naté hmlové svetlá, podobné ako u Visi­onS. Kapota je typická, samotná predná maska je veľmi podobná Superbu a má rov­nako dobre zamas­ko­vaný prí­tomný radar.

Zboku pre­chod od kapoty po blat­ník mierne pri­po­mína Range Rover Evo­que a Suzuki Vitara. Dvere sú veľké, čiže zaru­čujú pohodlné nastu­po­va­nie ako sa na SUV patrí. Pre­krý­vajú aj vnú­torné prahy, čo je prak­tické proti zašpi­ne­niu pri nastu­po­vaní a na ich hra­nách je mecha­nická plas­tická ochrana, aby maji­teľ neobil susedné autá na par­ko­visku. Má 4 exte­ri­é­rové par­ko­va­cie kamery.
Cel­kovo von­kajší vzhľad pri­po­mína kon­cept Visi­onS. Čo sa ale inte­ri­éru týka, je všetko inak…

skodavisionS_2

foto: autoexpress.co.uk

Škoda sta­vila vo vnútri na luxus, ale nie vo futu­ris­tic­kom zmysle ako u Visi­onS. Samoz­rejme je neza­me­ni­teľne „ško­dov­ské“, ale záro­veň sa odli­šuje od svo­jich ses­tier nad oča­ká­va­nia. Iné sú naprí­klad budíky tacho­metra a otáč­ko­mera. A tla­čidlá pri doty­ko­vom disp­leji sú nahra­dené ďal­šími doty­ko­vými plo­chami. Sys­tém je pre­po­jený s inter­ne­tom, čo má neko­nečné množ­stvo výhod (Google Earth, Street View, Info o cenách, doprav­ných záp­chach, atď.)

Čo sa týka pohod­lia a najmä dokú­pi­teľ­nej tre­tej rady seda­diel, zmestí sa sem člo­vek, ktorý má aj cez 180cm bez toho, aby sa musel krčiť. Vystu­po­va­nie z tre­tieho radu sa sna­žili tiež uľah­čiť na maxi­mum. Sedadlá v dru­hom rade majú nasta­vi­teľný sklon ope­radla a dajú sa posú­vať dopredu a dozadu, na mani­pu­lá­ciu pri­tom stačí jeden dotyk.

A čo by to bolo za SUV bez Sim­ply Cle­ver rie­šení? Spo­me­niem len pár z nich – tra­dičná škrabka na okno ukrytá pod kry­tom pali­vo­vej nádrže, už spo­mí­naná plas­tová ochrana na dve­rách, delené dvo­j­ité dno v kufri, otvá­ra­nie a zatvá­ra­nie pia­tych dverí iba prej­de­ním nohy popod zadný náraz­ník, baterka vyba­vená mag­ne­tom, vyhrie­vaný volant, mik­ro­fón v pred­nej časti.
rapid-spaceback-overview-6-simply-clever-detail

foto: finbarrgalvin.ie

Hmot­nosť začína na hod­note 1550kg, s tým, že auto dokáže utiah­nuť prí­ves s hmot­nos­ťou 2,5 tony. V ponuke budú 3 pre­vo­dovky – šesť­stup­ňová manu­álna a dvoj­spoj­ková pre­vo­dovka DSG so 6 alebo 7 stup­ňami. O pohon sa posta­rajú dva naf­tové TDI a tri ben­zí­nové TSI motory.

Pri­prav sa skôr na luxus ako na terén. Síce okrem kla­sic­kých reži­mov Nor­mal, Com­fort a Sport pri­bu­dol aj režim Snow pre jazdu na snehu, netreba ho pri­veľmi tla­čiť do terénu. Je obme­dzený dlhým ráz­vo­rom a tým pádom hor­ším pre­cho­do­vým uhlom.

Má Škoda Kodiaq poten­ciál stať sa novou vlaj­ko­vou loďou značky? Vzhľa­dom na výbavu sa zdá, že pre­ko­náva súčasnú – Superb. Tak či onak má Škoda veľké plány do budúcna a my sa máme na čo tešiť. A ty už 1. Sep­tem­bra budeš mať mož­nosť porov­nať svoju pred­stavu s rea­li­tou.

zdroj: autocar.co.uk, zdroj titul­nej foto­gra­fie–www.autocar.co.uk

Pridať komentár (0)