Bude Kodiaq novou vlaj­ko­vou loďou Ško­dy?

Martina Ditrichová / 1. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ško­da ohlá­si­la veľ­ké veci! Vstu­pu­je do SUV seg­men­tu a už čosko­ro odha­lí prvý sedem­miest­ny model Kodiaq, do roku 2019 sa navy­še môže­me tešiť na novú gene­rá­ciu mode­lu Yeti. Potom sa auto­mo­bil­ka hod­lá zame­rať na hyb­ri­dy a elek­tro­mo­bi­ly.

Ofi­ciál­ne pred­sta­ve­nie nové­ho SUVéč­ka Kodiaq sa usku­toč­ní 1.septembra v Ber­lí­ne. Dovte­dy nebu­dú zve­rej­ne­né zábe­ry. Máme však cel­kom pod­rob­ný opis, keď­že Ško­da zor­ga­ni­zo­va­la odha­le­nie pre pár novi­ná­rov v Mla­dej Bole­sla­vi s pred­sti­hom. Obrá­zok auta si teda môžeš jed­no­du­cho vytvo­riť v hla­ve na zákla­de toh­to člán­ku.

Kodiaq spre­du pôso­bí širo­ko. Jeho výš­ka ho však tro­chu optic­ky zužu­je. Zbo­ku vyze­rá nesku­toč­ne dlhé, až tak, že sa člo­ve­ku ani nech­ce veriť, že je len o 4cm dlh­šie ako Octa­via. Sedem­miest­ne SUV si zacho­va­lo kom­pakt­né roz­me­ry. Pre autá znač­ky Ško­da je typic­ký dosta­toč­ný vnú­tor­ný pries­tor a Kodiaq nebu­de výnim­kou.

2404183_skoda

foto: autocar.co.uk

Pokiaľ ide o vzhľad, Ško­da avi­zo­va­la nové dizaj­no­vé sme­ro­va­nie. Bude­me tu môcť nájsť viac spo­loč­ných čŕt so súčas­ný­mi model­mi. Pred­né svet­lá sú menej „pri­žmú­re­né“ ako u svo­jich pred­chod­cov. Hneď pod nimi sú hra­na­té hmlo­vé svet­lá, podob­né ako u Visi­onS. Kapo­ta je typic­ká, samot­ná pred­ná mas­ka je veľ­mi podob­ná Super­bu a má rov­na­ko dob­re zamas­ko­va­ný prí­tom­ný radar.

Zbo­ku pre­chod od kapo­ty po blat­ník mier­ne pri­po­mí­na Ran­ge Rover Evo­que a Suzu­ki Vita­ra. Dve­re sú veľ­ké, čiže zaru­ču­jú pohodl­né nastu­po­va­nie ako sa na SUV pat­rí. Pre­krý­va­jú aj vnú­tor­né pra­hy, čo je prak­tic­ké pro­ti zašpi­ne­niu pri nastu­po­va­ní a na ich hra­nách je mecha­nic­ká plas­tic­ká ochra­na, aby maji­teľ neobil sused­né autá na par­ko­vis­ku. Má 4 exte­ri­é­ro­vé par­ko­va­cie kame­ry.
Cel­ko­vo von­kaj­ší vzhľad pri­po­mí­na kon­cept Visi­onS. Čo sa ale inte­ri­é­ru týka, je všet­ko inak…

skodavisionS_2

foto: autoexpress.co.uk

Ško­da sta­vi­la vo vnút­ri na luxus, ale nie vo futu­ris­tic­kom zmys­le ako u Visi­onS. Samoz­rej­me je neza­me­ni­teľ­ne „ško­dov­ské“, ale záro­veň sa odli­šu­je od svo­jich ses­tier nad oča­ká­va­nia. Iné sú naprí­klad budí­ky tacho­met­ra a otáč­ko­me­ra. A tla­čid­lá pri doty­ko­vom disp­le­ji sú nahra­de­né ďal­ší­mi doty­ko­vý­mi plo­cha­mi. Sys­tém je pre­po­je­ný s inter­ne­tom, čo má neko­neč­né množ­stvo výhod (Goog­le Earth, Stre­et View, Info o cenách, doprav­ných záp­chach, atď.)

Čo sa týka pohod­lia a naj­mä dokú­pi­teľ­nej tre­tej rady seda­diel, zmes­tí sa sem člo­vek, kto­rý má aj cez 180cm bez toho, aby sa musel krčiť. Vystu­po­va­nie z tre­tie­ho radu sa sna­ži­li tiež uľah­čiť na maxi­mum. Sedad­lá v dru­hom rade majú nasta­vi­teľ­ný sklon ope­rad­la a dajú sa posú­vať dopre­du a doza­du, na mani­pu­lá­ciu pri­tom sta­čí jeden dotyk.

A čo by to bolo za SUV bez Sim­ply Cle­ver rie­še­ní? Spo­me­niem len pár z nich – tra­dič­ná škrab­ka na okno ukry­tá pod kry­tom pali­vo­vej nádr­že, už spo­mí­na­ná plas­to­vá ochra­na na dve­rách, dele­né dvo­j­ité dno v kuf­ri, otvá­ra­nie a zatvá­ra­nie pia­tych dve­rí iba prej­de­ním nohy popod zadný náraz­ník, bater­ka vyba­ve­ná mag­ne­tom, vyhrie­va­ný volant, mik­ro­fón v pred­nej čas­ti.
rapid-spaceback-overview-6-simply-clever-detail

foto: finbarrgalvin.ie

Hmot­nosť začí­na na hod­no­te 1550kg, s tým, že auto doká­že utiah­nuť prí­ves s hmot­nos­ťou 2,5 tony. V ponu­ke budú 3 pre­vo­dov­ky – šesť­stup­ňo­vá manu­ál­na a dvoj­spoj­ko­vá pre­vo­dov­ka DSG so 6 ale­bo 7 stup­ňa­mi. O pohon sa posta­ra­jú dva naf­to­vé TDI a tri ben­zí­no­vé TSI moto­ry.

Pri­prav sa skôr na luxus ako na terén. Síce okrem kla­sic­kých reži­mov Nor­mal, Com­fort a Sport pri­bu­dol aj režim Snow pre jaz­du na sne­hu, netre­ba ho pri­veľ­mi tla­čiť do teré­nu. Je obme­dze­ný dlhým ráz­vo­rom a tým pádom hor­ším pre­cho­do­vým uhlom.

Má Ško­da Kodiaq poten­ciál stať sa novou vlaj­ko­vou loďou znač­ky? Vzhľa­dom na výba­vu sa zdá, že pre­ko­ná­va súčas­nú – Superb. Tak či onak má Ško­da veľ­ké plá­ny do budúc­na a my sa máme na čo tešiť. A ty už 1. Sep­tem­bra budeš mať mož­nosť porov­nať svo­ju pred­sta­vu s rea­li­tou.

zdroj: autocar.co.uk, zdroj titul­nej foto­gra­fie–www.autocar.co.uk

Pridať komentár (0)