Koľko mili­ó­nov eur je dnes dostup­ných pre slo­ven­ské pro­jekty?

Jakub Jablonický / 8. augusta 2016 / Startupy

O zau­jí­mavé biz­nis nápady nie je na Slo­ven­sku núdza, no veľmi často sa nezre­a­li­zujú kvôli nedos­tatku peňazí. Ak aj ty máš hlavu plnú nápa­dov, no vrecká bez­ná­dejne prázdne, pri­ná­šame ti pre­hľad mož­ností, pomo­cou kto­rých môžeš svoj pro­jekt finan­co­vať.

Neulogy Ven­tu­res

neulogy

foto: nadaciapontis.sk

Z fondu, za kto­rým stojí Ivan Šte­funko, môžeš zís­kať inves­tí­ciu 50 000 EUR až 1 500 000 EUR v jed­nom kole. Podľa štá­dia vývoja spo­loč­nosti môže cel­ková inves­to­vaná suma dosiah­nuť až 3 000 000 EUR.

V port­fó­liu Neulogy Ven­tu­res náj­deš 26 spo­loč­ností vrá­tane Piano Media, InHiro alebo Eyerim.

LRJ Capi­tal

lrj

foto: lrjcapital.com

V port­fó­liu LRJ Capi­tal sa nachá­dza asi naj­zná­mejší slo­ven­ský pro­jekt – Aero­Mo­bil. LRJ inves­tuje najmä do spo­loč­ností, ktoré majú poten­ciál na úspech na sve­to­vých trhoch. Zo zis­kov z inves­tí­cii LRJ pod­po­ruje nezis­kové ini­cia­tívy.

Ich inves­tí­cie sa pohy­bujú medzi 100 000 EUR až 2 000 000 EUR. Opti­málna inves­tí­cia je 500 000 EUR. No iba zau­jí­mavý nápad ti pri LRJ nestačí. Na to, aby tvoju spo­loč­nosť zvá­žili, budeš potre­bo­vať refe­ren­ciu od člena ich networku.

Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií

fondfit

foto: sbagency.sk

Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií ponúka inves­tí­cie vo výške od 20 000 EUR do 1 500 000 EUR počas 4 až 6 rokov. Fond ponúka pre-seed kapi­tál, seed kapi­tál aj scale capi­tal. Okrem toho sa aktívne zapája do roz­voja firmy a posky­tuje men­to­ring a kou­čing.

Oso­bitnú pozor­nosť venujú oblas­tiam ako životné pro­stre­die, obno­vi­teľné zdroje ener­gie, prie­my­selné ino­vá­cie, infor­mačné tech­no­ló­gie, tech­no­ló­gie ktoré zlep­šia život a soft­vé­rové rie­še­nia.

Credo Ven­tu­res

credo

foto: credoventures.com

Credo Ven­tu­res, so síd­lom v Prahe, je jed­nou z naj­výz­nam­nej­ších inves­tič­ných firiem s rizi­ko­vým kapi­tá­lom v stred­nej a východ­nej Európe. Zame­ria­vajú sa najmä na spo­loč­nosti a star­tupy, ktoré roz­bie­hajú svoj biz­nis v IT, inter­nete a zdra­vot­níc­tve. Čle­nom ich tímu je aj Andrej Kiska Jr.

Inves­tí­cia od Credo sa bežne pohy­buje od 50 000 EUR do vyše 2 mili­ó­nov EUR. Inves­to­vali už do spo­loč­ností ako Pho­to­neo, Coda­sip alebo Exca­li­bur.

Cro­wd­berry

crowdberry

foto: spaceunicorn.sk

Cro­wd­berry naroz­diel od kla­sic­kých fon­dov oslo­vuje naraz väč­šie množ­stvo poten­ciál­nych inves­to­rov. Tí si potom na základe vlast­nej úvahy vybe­rajú, do kto­rých pro­jek­tov inves­tujú. Môžu si tak roz­de­liť riziko s inými spo­lu­in­ves­tormi.

Od Cro­wd­berry môžeš požia­dať o inves­tí­ciu vo výške 100 000 EUR až 5 000 000 EUR. Tvoj pro­jekt potom zbiera počas sta­no­ve­ného času peniaze od inves­to­rov, v štýle podob­nom cro­wd­fun­dingu ako indie­gogo alebo Kicks­tar­ter.

Finan­co­va­nie cez Cro­wd­berry už využili naprí­klad Her­bert sirupy alebo Eco­Cap­sule.

CONDA Cro­wdin­ves­ting

conda

foto: conda.eu

CONDA Cro­wdin­ves­ting fun­guje na podob­nom prin­cípe ako Cro­wd­berry. Prvý úspešne odfi­nan­co­vaný pro­jekt bol slo­ven­ský ape­ri­tív Ben­tianna, ktorý zís­kal od 73 inves­to­rov 65 700 EUR.

Cel­kový inves­to­vaný kapi­tál cez CONDA je 12,63 mili­óna eur od 6 531 inves­to­rov. Prie­merná inves­tí­cia od jed­ného inves­tora je 1 221€. Ak teda potre­bu­ješ inves­tí­ciu vyš­šiu ako 50 000 EUR a máš záu­jem skú­siť cro­wdin­ves­ting, CONDA je určite zau­jí­mavá mož­nosť.

Lime­rock Fund Mana­ger

limerock

foto: LinkedIn/Limerock Fund Mana­ger

Lime­rock Fund Mana­ger sa zame­riava na inves­to­va­nie do malých a stred­ných podn­kov a posky­tuje im ras­tový kapi­tál. Typická veľ­kosť inves­tí­cie od Lime­rock sa pohy­buje medzi 500 000 až 2 000 000 EUR. 

Spo­loč­nosť sa zame­riava najmä na pod­níky, ktoré roz­ši­rujú svoje pôso­be­nie, no sú ochotní inves­to­vať aj do star­tu­pov.

G4 Inves­tments

g4-investicny-klub_2

foto: g4.sk

G4 Inves­tments je inves­tičný klub, za kto­rým stoja bývalí akci­onári Azet.sk. Na inves­tí­ciu od nich musíš spl­niť jasne sta­no­vené pod­mienky. Musíš plá­no­vať roz­ší­riť svoj biz­nis aj za hra­nice Slo­ven­ska a musíš mať jasnú pred­stavu o pro­dukte a kon­ku­ren­cii.

G4 v súčas­nosti spra­vuje 30 inves­tí­cii v hod­note 30 mili­ó­nov EUR. 

zdroj titul­nej foto­gra­fie: conda.eu / nadaciapontis.sk

Pridať komentár (0)