Komik Jakub Gulík: Mám rád tvrdý humor, čierny humor, ale aj láskavý humor občas nezaškodí

Zuzana Kotuliaková / 27. júna 2018 / Rozhovory

Je­den z naj­ta­len­to­va­nej­ších a na­job­ľú­be­nej­ších stand-up ko­mi­kov na Slo­ven­sku Ja­kub Gu­lík pre­zra­dil svoj vzťah ku al­ko­holu po­čas vy­stú­pení a čo ho baví na práci v bio ob­chode

zdroj: archív Jakub Gulík

Je­den z naj­ta­len­to­va­nej­ších a na­job­ľú­be­nej­ších stand-up ko­mi­kov na Slo­ven­sku Ja­kub Gu­lík pre­zra­dil svoj vzťah ku al­ko­holu po­čas vy­stú­pení a čo ho baví na práci v bio ob­chode

Čomu si sa ve­no­val pred stand-upom? Čo ťa pre­sved­čilo, vy­me­niť “bežnú” prácu za ka­ri­éru stan­dup ko­mika?

Ro­bil som rôzne práce. Pop­ri­tom ako som za­čí­nal so stand-upom som za­čal pra­co­vať v ob­chode so zdra­vou vý­ži­vou. Bolo to prvá práca, ktorá ma ba­vila. A ro­bím ju do­dnes. Stand-up a bio ob­chod pre mňa nie je práca v bež­nom po­ní­maní. Vždy som tú­žil ro­biť v ži­vote to, čo ma baví a teší. To bola moja mo­ti­vá­cia bu­do­vať si ne­jakú ka­ri­éru.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ar­chív Ja­kub Gu­lík

Je me­dzi stand-up ko­mikmi bež­nou pra­xou, že vtipné prí­behy sú jed­no­du­cho len vý­plodmi fan­tá­zie? Ako je to u teba? Opi­su­ješ re­álne si­tu­ácie alebo za­pá­jaš fan­tá­ziu?

Je to in­di­vi­du­álne. Nie­kto si úplne vy­mýšľa, iný zase len vtipne opi­suje svoj ži­vot, prí­hody a po­dobne. Ja osobne hľa­dám in­špi­rá­ciu v mo­jom ži­vote a z vecí, ktoré vi­dím okolo. Fan­tá­zia je sa­moz­rej­mos­ťou. Nie­kedy sú to úplne všedné si­tu­ácie, do kto­rých pri­dám pár prí­sad, tro­chu oko­re­ním a je to. To je zá­klad kaž­dého ko­mika, že sa po­zerá na veci z iného uhlu. Vidí tam niečo, čo iní ne­pos­trehnú. To po­tom po­núkne ľu­ďom v pub­liku a tí, keď sa smejú, pop­ri­tom si vra­via “Wau, ako mu mohlo toto na­pad­núť!?”

Čo je zá­kla­dom kva­lit­ného stand-upu?

Hu­mor :D Sa­moz­rejme musí ob­sa­ho­vať vtipy. Malo by to mať hlavu a pätu, nie len ne­zmy­selne tlia­chať jednu vec za dru­hou, mo­ment prek­va­pe­nia, kon­takt s pub­li­kom, to zna­mená, ne­roz­prá­vať na ľudí, ale k ľu­ďom. To je veľmi pekná veta, už ne­viem, kde som ju po­čul, ale je jed­no­du­chá a vý­stižná. A hlavne musí mať ener­giu alebo lep­šie po­ve­dané, pre­jav je veľmi dô­le­žitý. Nejde len o to, čo po­viete, ale aj ako to po­viete. A ako to po­viete, to je už na vás. Mu­síte tam vlo­žiť seba, svoju stopu, svoj cha­rak­ter. Ľu­dia vám to mu­sia ve­riť. Tak to je as­poň podľa mňa.

Aký bol za­tiaľ tvoj na­jús­peš­nejší stand-up? V čom bol podľa teba vý­ni­močný?

Ur­čite všetky :D Väč­ši­nou naj­lep­šie fun­gujú stand upy zo ži­vota, ste­re­otypy, ale naj­viac ide ak­tu­álne dia­nie. Či už je to po­li­tika, šport, sho­wbu­si­ness atď.

Aký zá­ži­tok zo stand-up vy­stú­pe­nia v tebe re­zo­nuje do­dnes? Niečo, na čo sa nedá za­bud­núť?

Moje prvé úspešne vy­stú­pe­nie. Bolo to Brno, klub Metro, mys­lím. Na Sto­jáka tam mali vy­stú­pe­nie a ja som tam bol skú­siť open mic. Pred­tým som mal 2-3 ne­ús­pešne vy­stú­pe­nia v Bra­ti­slave. Po­tom prišlo Brno a pr­vý­krát som za­žil, že ľu­dia mi tlies­kali a smiali sa. Vtedy som si vra­vel “Toto je ten po­cit, pre ktorý sa to oplatí ro­biť.”

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ar­chív Ja­kub Gu­lík

Čo ťa na stand-upe naj­viac baví a čo na­opak ne­mu­síš?

Ne­baví ma, keď po­ču­jem vtipy z meme ob­ráz­kov a po­dobne. A čo ma baví? Čo­koľ­vek, som ot­vo­rený. No nie vždy tomu tak bolo. Dá sa po­ve­dať, že ke­dysi som bol cel­kom kon­zer­va­tívny, čo sa stand-upu týka. Mám rád tvrdý hu­mor, čierny hu­mor, ale aj taký milý, lás­kavý hu­mor tiež ob­čas ne­zaš­kodí.

Z čoho všet­kého plynú stand-up ko­mi­kom príjmy?

Sa­moz­rejme z klu­bo­vých vy­stú­pení, z fi­rem­ných ak­cií a ve­čier­kov, mo­de­ro­va­nie, rôzne re­klamné kam­pane, te­le­ví­zia… Zá­leží už len od toho, kto sa do čoho pustí. Ja osobne mám prí­jem aj z You­Tube, kde mám svoj ka­nál. Me­sačne mi to po­kryje tak po­lo­vičku môjho pau­šálu :)

Ako sa ti po­da­rilo stať sa sú­čas­ťou for­má­cie Silné Reči? Ako sa sem môže člo­vek- ná­dejný ko­mik do­stať?

Cez open mic. Mno­hými som mu­sel prejsť, aby som sa stal sú­čas­ťou Sil­ných Rečí. To isté platí aj pre os­tat­ných. Nie je to len o jed­nom úspeš­nom vy­stú­pení. Mu­síte do­ká­zať, že viete pra­vi­delne po­dá­vať kva­litný, teda vtipný, vý­kon na pó­diu.

Ako vy­zerá bežný tré­ning stand-up ko­mika? Ako sa pri­pra­vu­ješ pred vy­stú­pení?

Pí­sa­nie no­vého ma­te­riálu je rôzne. Nie­kedy to z vás vy­padne len tak, ino­kedy sa trá­pite s ur­či­tou té­mou, o kto­rej chcete ho­vo­riť a ide to po­maly. Po­tom sa s tým hráte, skla­dáte vtipy rôz­nym spo­sô­bom, sna­žíte sa to vy­po­in­to­vať. No pravá skúška príde na pó­diu, kde zis­títe, čo na­ozaj fun­guje a čo nie. Keď idem vy­stu­po­vať s už od­skú­ša­ným ma­te­riá­lom, tak si ho len prej­dem v hlave a idem na pó­dium. To už nie je žiadna zlo­žitá príp­rava.

Čo al­ko­hol a stand-up ko­mici, pris­pieva ku kva­lit­nej­šej show? Aké máš skú­se­nosti ty?

Ja al­ko­hol ne­pi­jem. Čiže ni­čím po­dob­ným ne­od­bú­ra­vam stres. Mys­lím, že nie je ani nutné, aby pub­li­kum bolo pod vply­vom po­čas vy­stú­pe­nia kvôli uvoľ­ne­nej at­mo­sfére. Takže ku kva­lit­nému ve­čeru na­šej show podľa mňa al­ko­hol vô­bec ne­treba.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: ar­chív Ja­kub Gu­lík

Aké sú tvoje ka­ri­érne ciele do bu­dúcna?

Nič kon­krétne. Chcem ro­biť na­ďa­lej stand-up. Stále lep­šie a kva­lit­nej­šie. Chcem ro­zo­smie­vať ľudí, chcem ich ro­zo­smie­vať stále viac s viac. A chcem sa na­ďa­lej ži­viť tým, čo ma baví…. stále viac a viac. :D

Kde ťa mô­žeme vi­dieť najb­liž­šie vy­stu­po­vať?

Se­zóna už je na konci, takže moje po­sledné vy­stú­pe­nie mám te­raz vo štvr­tok 28. júna v bra­ti­slav­skom Luna Bare. Budú to Silné Reči na tému “su­sed­ské”, tak na to sa te­ším. Je to taká téma na ktorú sa dá po­zrieť z rôz­nych uhlov, som zve­davý, ktorý si vy­be­riem ja :)

Te­ším sa aj na leto, lebo bu­deme vy­stu­po­vať na Po­hode so Sú­bo­jom Ko­mi­kov no a máme s cha­lanmi zo Sil­ných Rečí v pláne ne­jaké pekné pro­jekty, takže to bude ur­čite sranda a nu­diť sa ne­bu­deme.

No a už te­raz sa te­ším na sep­tem­ber, kedy za­čína 10. se­zóna Sil­ných Rečí – to bude veľmi silný rok – všet­kých vás po­zý­vam už te­raz :)

Pridať komentár (0)