Kon­cept uka­zuje nád­herný smart­fón od LeEco s bez­rá­mi­ko­vým disp­le­jom a futu­ris­tic­kým dizaj­nom

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 7. augusta 2016 / Tech a inovácie

LeEco sa síce stále radí medzi najm­lad­ších čín­skych výrob­cov smart­fó­nov, no za veľmi krátky čas pôso­be­nia na trhu pri­nie­sol veľmi slušne vyba­vené a kon­ku­ren­cie­schopné zaria­de­nia.

Smart­fóny značky Lee­Eco bodujú aj po dizaj­no­vej stránke a naprí­klad naj­nov­šia séria Le 2 dis­po­nuje pré­mi­ovým celo­ko­vo­vým pre­ve­de­ním. Vypnutý disp­lej dokonca pri­náša čias­točný bez­rá­mi­kový efekt. Ako by však vyze­ral LeEco smart­fón, keby naozaj nemal tak­mer žiadne rámiky? Odpo­veď na túto otázku sa snaží nájsť nová séria obráz­kov kon­ceptu futu­ris­ticky vyze­ra­jú­ceho high-end LeEco smart­fónu. Špe­ci­fi­ká­cie „údaj­ného zaria­de­nia“ hovo­ria o nesku­toč­nom 4K disp­leji, Snapd­ra­gone 821, 4 GB RAM a duál­nom foto­apa­ráte, ktorý máme mož­nosť vidieť na obrázku niž­šie.

leeco-flagship-03

Za zmienku určite stojí aj hrúbka zaria­de­nia, ktorá je prav­de­po­dobne naj­niž­šia zo všet­kých dote­raz pred­sta­ve­ných smart­fó­nov. Keďže tento kon­cept vyzerá nezvy­čajne a dis­po­nuje nad­prie­mer­nými špe­ci­fi­ká­ciami, určite v blíz­kej dobe neča­kajte jeho rea­li­zá­ciu. Čo hovo­ríte na dizajn? Pri­jali by ste takúto vlaj­kovú loď aj v rea­lite?

leeco concept flagship-1FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)