Kon­cept uka­zu­je nád­her­ný smart­fón od LeE­co s bez­rá­mi­ko­vým disp­le­jom a futu­ris­tic­kým dizaj­nom

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 7. augusta 2016 / Tech a inovácie

LeE­co sa síce stá­le radí medzi najm­lad­ších čín­skych výrob­cov smart­fó­nov, no za veľ­mi krát­ky čas pôso­be­nia na trhu pri­nie­sol veľ­mi sluš­ne vyba­ve­né a kon­ku­ren­cie­schop­né zaria­de­nia.

Smart­fó­ny znač­ky Lee­E­co bodu­jú aj po dizaj­no­vej strán­ke a naprí­klad naj­nov­šia séria Le 2 dis­po­nu­je pré­mi­ovým celo­ko­vo­vým pre­ve­de­ním. Vypnu­tý disp­lej dokon­ca pri­ná­ša čias­toč­ný bez­rá­mi­ko­vý efekt. Ako by však vyze­ral LeE­co smart­fón, keby naozaj nemal tak­mer žiad­ne rámi­ky? Odpo­veď na túto otáz­ku sa sna­ží nájsť nová séria obráz­kov kon­cep­tu futu­ris­tic­ky vyze­ra­jú­ce­ho high-end LeE­co smart­fó­nu. Špe­ci­fi­ká­cie „údaj­né­ho zaria­de­nia“ hovo­ria o nesku­toč­nom 4K disp­le­ji, Snapd­ra­go­ne 821, 4 GB RAM a duál­nom foto­apa­rá­te, kto­rý máme mož­nosť vidieť na obráz­ku niž­šie.

leeco-flagship-03

Za zmien­ku urči­te sto­jí aj hrúb­ka zaria­de­nia, kto­rá je prav­de­po­dob­ne naj­niž­šia zo všet­kých dote­raz pred­sta­ve­ných smart­fó­nov. Keď­že ten­to kon­cept vyze­rá nezvy­čaj­ne a dis­po­nu­je nad­prie­mer­ný­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi, urči­te v blíz­kej dobe neča­kaj­te jeho rea­li­zá­ciu. Čo hovo­rí­te na dizajn? Pri­ja­li by ste takú­to vlaj­ko­vú loď aj v rea­li­te?

leeco concept flagship-1FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)