Koniec Airb­nb v New Yor­ku?

Simona Hanzelová / 24. októbra 2016 / Business

Newy­or­ský guver­nér Andrew Cuomo pod­pí­sal v pia­tok 21. októb­ra návrh záko­na, kto­rý oby­va­te­ľom Veľ­ké­ho jabl­ka zaka­zu­je pre­na­jí­mať byty pro­stred­níc­tvom inter­ne­to­vej plat­for­my Airb­nb na dobu krat­šiu ako 30 dní. Kaž­dé­mu, kto bude konať v roz­po­re so záko­nom, hro­zí poku­ta až do výš­ky 7 500 dolá­rov. Airb­nb sa brá­ni a na vznik­nu­tú situ­áciu rea­gu­je žalo­bou.

Spo­loč­nosť Airb­nb, kto­rá ces­to­va­te­ľom z celé­ho sve­ta spro­stred­kú­va krát­ko­do­bé uby­to­va­nie pria­mo od miest­nych, sa od svoj­ho spus­te­nia v roku 2008 sta­la vyhľa­dá­va­nou alter­na­tí­vou kla­sic­ké­ho hote­lier­stva. V súčas­nos­ti sa teší veľ­kej obľu­be a svo­je služ­by posky­tu­je už vo viac ako 190 kra­ji­nách sve­ta. S ras­tú­cou popu­la­ri­tou však Airb­nb čím ďalej, tým viac šlia­pe na päty tra­dič­ným hote­lom a hos­te­lom, kto­ré tak kaž­do­roč­ne pri­pra­vu­je o nema­lý zisk. To sa samoz­rej­me nepá­či ani samot­ným mes­tám, keď­že táto situ­ácia im spô­so­bu­je výpa­dok na daniach.

ny1zdroj: cdn-image.travelandleisure.com

New York, kto­rý pat­rí k naj­ľud­na­tej­ším oblas­tiam sve­ta, sa novým záko­nom, kto­rý prí­sne obme­dzu­je krát­ko­do­bé pre­náj­my bytov, roz­ho­dol ráz­ne zakro­čiť pro­ti dopa­dom ceno­vo dostup­né­ho býva­nia. Argu­men­tu­je tým, že Airb­nb na úkor bež­ných oby­va­te­ľov New Yor­ku zabe­rá na trhu mies­to všet­kým, kto­rí majú záu­jem o kla­sic­ký dlho­do­bý nájom, a tak­tiež aktív­ne pris­pie­va k šíre­niu nezá­kon­ných hos­te­lov, kvô­li kto­rým mes­to pri­chá­dza o príj­my z nevyb­ra­tých daní.

Pred­sta­vi­te­lia štá­tu New York sú pre­sved­če­ní, že taká­to úpra­va legis­la­tí­vy chrá­ni nájom­cov a zabrá­ni úbyt­ku byto­vých jed­no­tiek, kto­ré by mali byť obsa­de­né v prvom rade samot­ný­mi Newy­or­čan­mi, a nie turis­ta­mi. Zákon pos­ti­hu­je všet­kých, kto­rí na Airb­nb inze­ru­jú celé byty na dobu krat­šiu ako 30 dní. Naďa­lej však pla­tí, že hos­ti­te­lia môžu vo svo­jich bytoch pre­na­jí­mať jed­not­li­vé miest­nos­ti, pokiaľ však sami v byte býva­jú.

ny2zdroj: s-media-cache-ak0.pinimg.com

New York, kto­rý pat­rí medzi celo­sve­to­vo naj­nav­šte­vo­va­nej­šie turis­tic­ké des­ti­ná­cie, pre Airb­nb pred­sta­vu­je naj­väč­ší trh v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých. Nový zákon tak bude mať pre spo­loč­nosť kata­stro­fál­ne dôsled­ky.

Airb­nb, kto­ré­ho hod­no­ta sa v súčas­nos­ti odha­du­je na 30 miliárd dolá­rov, poža­du­je, aby súd vyhlá­sil zákon za pro­ti­ú­stav­ný. Pou­ka­zu­je naj­mä na roz­por s fede­rál­nym záko­nom, pod­ľa kto­ré­ho sú webo­vé strán­ky zba­ve­né zod­po­ved­nos­ti za obsah zve­rej­ne­ný ich uží­va­teľ­mi, nakoľ­ko Airb­nb hrá v celom pro­ce­se iba rolu spro­stred­ko­va­te­ľa. Airb­nb tvr­dí, že vo svo­jich zmluv­ných pod­mien­kach hos­ti­te­ľov a hos­tí upo­zor­ňu­je na povin­nosť konať v súla­de s plat­ný­mi lokál­ny­mi zákon­mi a pred­pis­mi, a pre­to za ich nezá­kon­né kona­nie nene­sie žiad­nu zod­po­ved­nosť.

Spo­loč­nosť vo svo­jej žalo­be ďalej uvá­dza, že napad­nu­tý zákon vytvá­ra myl­ný dojem, že čin­nosť Airb­nb je nele­gál­na, čo v koneč­nom dôsled­ku vedie k poško­de­niu dob­rej poves­ti a k ohro­ze­niu pod­ni­ka­nia spo­loč­nos­ti.

NEW YORK, NY - OCTOBER 30: Supporters of Airbnb hold a rally on the steps of New York City Hall showing support for the company on October 30, 2015 in New York City. The New York City council is currently debating how to regulate the controversial company. (Photo by Andrew Burton/Getty Images)zdroj: nyoobserver.files.wordpress.com

Pred­sta­vi­te­lia Airb­nb sa už dlh­šie sna­ži­li nájsť menej strikt­né rie­še­nie celej situ­ácie – spo­loč­nosť si dokon­ca objed­na­la vypra­co­va­nie štú­die, kto­rá uká­za­la, že väč­ši­na oby­va­te­ľov New Yor­ku by plno­hod­not­né využí­va­nie slu­žieb Airb­nb uví­ta­la. Ani to však guver­né­ra New Yor­ku nepre­sved­či­lo, aby spo­mí­na­ný zákon veto­val.

ny4zdroj: jrrny.com

Bude teda zau­jí­ma­vé sle­do­vať, ako sa k celé­mu spo­ru posta­ví samot­ný fede­rál­ny súd. Zdá sa, že Airb­nb čaka­jú v boji za svo­je prá­va kruš­né časy, nakoľ­ko pre spo­loč­nosť nej­de o oje­di­ne­lý prí­pad. Airb­nb už vedie podob­né spo­ry naprí­klad v San Fran­cis­cu, San­ta Moni­ce, Bar­ce­lo­ne, Amster­da­me a v Ber­lí­ne. Je otáz­ne, či je v dneš­nej dobe – v kto­rej by mala byť slo­bo­da pod­ni­ka­nia samoz­rej­mos­ťou – v poriad­ku vytlá­čať z trhu spo­loč­nosť, kto­rá iba pri­nies­la nie­čo nové do zasta­ra­né­ho sys­té­mu a otvo­ri­la dve­re ceno­vo dostup­né­mu uby­to­va­niu. Mno­ho ľudí si služ­by Airb­nb dob­ro­voľ­ne vybe­rá nie­len kvô­li pri­ja­teľ­ným a atrak­tív­nym cenám, ale aj pre cel­kom nena­po­do­bi­teľ­ný záži­tok z uni­kát­ne­ho uby­to­va­nia, kto­rý dáva ces­to­va­niu úpl­ne iný roz­mer. Ľudia by mali mať mož­nosť zvo­liť si alter­na­tí­vu ku kla­sic­kým služ­bám. Rov­na­ko aj samot­ní vlast­ní­ci bytov či domov by mali mať slo­bod­nú voľ­bu pri roz­ho­do­va­ní, ako so svo­ji­mi nehnu­teľ­nos­ťa­mi nalo­žia. Vyze­rá to, že taký­to krok štá­tu New York je prí­no­som pre­dov­šet­kým pre hote­lier­stvo a pre vlast­né záuj­my poli­ti­kov, nie však pre bež­né­ho obča­na.

zdroj: theverge.com, dailymail.co.uk zdroj titul­nej foto­gra­fie: cdn-image.travelandleisure.com

Pridať komentár (0)