Koniec Airbnb v New Yorku?

Simona Hanzelová / 24. októbra 2016 / Business

Newy­or­ský guver­nér Andrew Cuomo pod­pí­sal v pia­tok 21. októbra návrh zákona, ktorý oby­va­te­ľom Veľ­kého jablka zaka­zuje pre­na­jí­mať byty pro­stred­níc­tvom inter­ne­to­vej plat­formy Airbnb na dobu krat­šiu ako 30 dní. Kaž­dému, kto bude konať v roz­pore so záko­nom, hrozí pokuta až do výšky 7 500 dolá­rov. Airbnb sa bráni a na vznik­nutú situ­áciu rea­guje žalo­bou.

Spo­loč­nosť Airbnb, ktorá ces­to­va­te­ľom z celého sveta spro­stred­kúva krát­ko­dobé uby­to­va­nie priamo od miest­nych, sa od svojho spus­te­nia v roku 2008 stala vyhľa­dá­va­nou alter­na­tí­vou kla­sic­kého hote­lier­stva. V súčas­nosti sa teší veľ­kej obľube a svoje služby posky­tuje už vo viac ako 190 kra­ji­nách sveta. S ras­tú­cou popu­la­ri­tou však Airbnb čím ďalej, tým viac šliape na päty tra­dič­ným hote­lom a hos­te­lom, ktoré tak kaž­do­ročne pri­pra­vuje o nemalý zisk. To sa samoz­rejme nepáči ani samot­ným mes­tám, keďže táto situ­ácia im spô­so­buje výpa­dok na daniach.

ny1zdroj: cdn-image.travelandleisure.com

New York, ktorý patrí k naj­ľud­na­tej­ším oblas­tiam sveta, sa novým záko­nom, ktorý prí­sne obme­dzuje krát­ko­dobé pre­nájmy bytov, roz­ho­dol rázne zakro­čiť proti dopa­dom cenovo dostup­ného býva­nia. Argu­men­tuje tým, že Airbnb na úkor bež­ných oby­va­te­ľov New Yorku zaberá na trhu miesto všet­kým, ktorí majú záu­jem o kla­sický dlho­dobý nájom, a tak­tiež aktívne pris­pieva k šíre­niu nezá­kon­ných hos­te­lov, kvôli kto­rým mesto pri­chá­dza o príjmy z nevyb­ra­tých daní.

Pred­sta­vi­te­lia štátu New York sú pre­sved­čení, že takáto úprava legis­la­tívy chráni nájom­cov a zabráni úbytku byto­vých jed­no­tiek, ktoré by mali byť obsa­dené v prvom rade samot­nými Newy­or­čanmi, a nie turis­tami. Zákon pos­ti­huje všet­kých, ktorí na Airbnb inze­rujú celé byty na dobu krat­šiu ako 30 dní. Naďa­lej však platí, že hos­ti­te­lia môžu vo svo­jich bytoch pre­na­jí­mať jed­not­livé miest­nosti, pokiaľ však sami v byte bývajú.

ny2zdroj: s-media-cache-ak0.pinimg.com

New York, ktorý patrí medzi celo­sve­tovo naj­nav­šte­vo­va­nej­šie turis­tické des­ti­ná­cie, pre Airbnb pred­sta­vuje naj­väčší trh v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých. Nový zákon tak bude mať pre spo­loč­nosť kata­stro­fálne dôsledky.

Airbnb, kto­rého hod­nota sa v súčas­nosti odha­duje na 30 miliárd dolá­rov, poža­duje, aby súd vyhlá­sil zákon za pro­ti­ú­stavný. Pou­ka­zuje najmä na roz­por s fede­rál­nym záko­nom, podľa kto­rého sú webové stránky zba­vené zod­po­ved­nosti za obsah zve­rej­nený ich uží­va­teľmi, nakoľko Airbnb hrá v celom pro­cese iba rolu spro­stred­ko­va­teľa. Airbnb tvrdí, že vo svo­jich zmluv­ných pod­mien­kach hos­ti­te­ľov a hostí upo­zor­ňuje na povin­nosť konať v súlade s plat­nými lokál­nymi zákonmi a pred­pismi, a preto za ich nezá­konné kona­nie nene­sie žiadnu zod­po­ved­nosť.

Spo­loč­nosť vo svo­jej žalobe ďalej uvá­dza, že napad­nutý zákon vytvára mylný dojem, že čin­nosť Airbnb je nele­gálna, čo v koneč­nom dôsledku vedie k poško­de­niu dob­rej povesti a k ohro­ze­niu pod­ni­ka­nia spo­loč­nosti.

NEW YORK, NY - OCTOBER 30: Supporters of Airbnb hold a rally on the steps of New York City Hall showing support for the company on October 30, 2015 in New York City. The New York City council is currently debating how to regulate the controversial company. (Photo by Andrew Burton/Getty Images)zdroj: nyoobserver.files.wordpress.com

Pred­sta­vi­te­lia Airbnb sa už dlh­šie sna­žili nájsť menej striktné rie­še­nie celej situ­ácie – spo­loč­nosť si dokonca objed­nala vypra­co­va­nie štú­die, ktorá uká­zala, že väč­šina oby­va­te­ľov New Yorku by plno­hod­notné využí­va­nie slu­žieb Airbnb uví­tala. Ani to však guver­néra New Yorku nepre­sved­čilo, aby spo­mí­naný zákon veto­val.

ny4zdroj: jrrny.com

Bude teda zau­jí­mavé sle­do­vať, ako sa k celému sporu postaví samotný fede­rálny súd. Zdá sa, že Airbnb čakajú v boji za svoje práva krušné časy, nakoľko pre spo­loč­nosť nejde o oje­di­nelý prí­pad. Airbnb už vedie podobné spory naprí­klad v San Fran­ciscu, Santa Monice, Bar­ce­lone, Amster­dame a v Ber­líne. Je otázne, či je v dneš­nej dobe – v kto­rej by mala byť slo­boda pod­ni­ka­nia samoz­rej­mos­ťou – v poriadku vytlá­čať z trhu spo­loč­nosť, ktorá iba pri­niesla niečo nové do zasta­ra­ného sys­tému a otvo­rila dvere cenovo dostup­nému uby­to­va­niu. Mnoho ľudí si služby Airbnb dob­ro­voľne vyberá nie­len kvôli pri­ja­teľ­ným a atrak­tív­nym cenám, ale aj pre cel­kom nena­po­do­bi­teľný záži­tok z uni­kát­neho uby­to­va­nia, ktorý dáva ces­to­va­niu úplne iný roz­mer. Ľudia by mali mať mož­nosť zvo­liť si alter­na­tívu ku kla­sic­kým služ­bám. Rov­nako aj samotní vlast­níci bytov či domov by mali mať slo­bodnú voľbu pri roz­ho­do­vaní, ako so svo­jimi nehnu­teľ­nos­ťami nalo­žia. Vyzerá to, že takýto krok štátu New York je prí­no­som pre­dov­šet­kým pre hote­lier­stvo a pre vlastné záujmy poli­ti­kov, nie však pre bež­ného občana.

zdroj: theverge.com, dailymail.co.uk zdroj titul­nej foto­gra­fie: cdn-image.travelandleisure.com

Pridať komentár (0)