Kontajnerová kaviareň je dôkaz, že aj do malého priestoru sa zmestí veľa dobrého

Kávičkári.sk / 8. marca 2019 / Food biznis

  • Ra­ňajky ro­bia deň, a ten sa mi bez dvo­j­itého es­pressa či flat white ne­po­číta
  • Preto, keď som za­hol k ná­kup­nému cen­tru Stop Shop v Tren­číne, ve­ril som, že mi tu do­kážu po­môcť
  • Na konci prie­stran­ného par­ko­viska som uvi­del Ka­fe­šop – kon­taj­ne­rovú ka­via­reň s roz­to­mi­lou te­ra­sou, za kto­rou sa ukrý­valo veľké det­ské ih­risko a do­konca ďal­šie letné te­ra­sové se­de­nie
  • Opäť sa mi po­tvr­dilo, že keď ste li­mi­to­vaní (nie­len) pries­to­rom, vzniknú skvelé ná­pady
zdroj: Tomáš Turek
  • Ra­ňajky ro­bia deň, a ten sa mi bez dvo­j­itého es­pressa či flat white ne­po­číta
  • Preto, keď som za­hol k ná­kup­nému cen­tru Stop Shop v Tren­číne, ve­ril som, že mi tu do­kážu po­môcť
  • Na konci prie­stran­ného par­ko­viska som uvi­del Ka­fe­šop – kon­taj­ne­rovú ka­via­reň s roz­to­mi­lou te­ra­sou, za kto­rou sa ukrý­valo veľké det­ské ih­risko a do­konca ďal­šie letné te­ra­sové se­de­nie
  • Opäť sa mi po­tvr­dilo, že keď ste li­mi­to­vaní (nie­len) pries­to­rom, vzniknú skvelé ná­pady

Po ot­vo­rení dverí som ve­del, že tu som správne. Ok­rem vône kávy som za­cí­til aj čerstvo upe­čené pe­čivo, ktoré mi pri­pra­vilo veľkú di­lemu: dám si cro­is­sant s mas­lom a dže­mom alebo s lo­so­som a va­jíč­kom? Sladké vy­hralo a po­čas ča­ka­nia na ob­jed­návku som roz­mýš­ľal, ako do­káže ka­via­reň s roz­mermi len o kú­sok väč­šími ako lodný kon­taj­ner pô­so­biť tak veľ­ko­ryso – dvo­j­ité es­presso z vlast­nej zmesi Ka­fe­šop však za­ú­čin­ko­valo: môžu za to skvelo zvo­lené farby, množ­stvo pri­ro­dze­ného svetla a vý­hľad na det­ské ih­risko.

    Sle­do­val som, ako tu každý as­poň tro­chu spo­ma­lil, užil si dobrú kávu či čaj, no najmä kú­sok svo­jej po­hody. A to mi opäť pri­po­me­nulo ob­ľú­bené – aj cesta môže byť cieľ. Prečo teda tro­chu ne­spo­ma­liť a na­miesto ba­gety z „ben­zínky“ si užiť svoju chvíľku v štý­lo­vých pries­to­roch s vý­bor­nou ká­vou a su­per jed­lom? Či to bola ma­mička na­ku­pu­júca so sy­nom, vo­diči sme­ru­júci kto­vie kam, alebo starší pár, tí tu svoj cieľ na­šli. A mal som po­cit, že i po­hodu.

A ne­musí to byť iba v lete, v tomto ob­dobí si sem mô­žete prísť vy­strieť nohy po na­ku­po­vaní dar­če­kov pod strom­ček a do­biť ener­giou ká­vou. Alebo sa za­hriať va­re­ným ví­nom a pri­pra­viť telo na ná­stup cuk­ro­vlády via­noč­ných ko­lá­či­kov čerstvo upe­če­nou waff­lou s ho­rú­cim ovo­cím. Ak idete okolo Tren­čína či Pú­chova (tam náj­dete druhú pre­vádzku), za­stavte sa v Ka­fe­šope. Lebo aj cesta môže byť cieľ.

Zdroj: Ká­vič­kári.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_kavickari_sk
Pridať komentár (0)