Kopec prog­ra­má­to­rov chce odísť z Googlu

Andrej Kras / 20. január 2015 / Tools a produktivita

Bývalý zamest­na­nec Googlu a CEO Bee­swax Ari Paparo vo štvr­tok v noci zatwe­e­to­val, že “kopec prog­ra­má­to­rov” sa chystá “odísť z goog po pré­miách”. Pod “goog” samoz­rejme myslí Google.

Paparo takto odpo­ve­dal na tweet od inves­tora (ven­ture capi­ta­list) Hun­tera Walka, tiež býva­lého zamest­nanca Googlu.

Walk napí­sal, že v jeho firme Homeb­rew, a star­tu­poch v jeho port­fó­liu bol “v Janu­ári vzo­stup ľudí z veľ­kých firiem, ktorí si hľa­dali inú prácu, a chys­tajú sa odísť zo svo­jej teraj­šej pozí­cie”.

Wal­ker si myslí, že ľudia odchá­dza­júci z Googlu nebudú čakať “ešte jeden mesiac” — odídu hneď po vypla­tení bonu­sov. A potom zrejme začne sezóna láka­nia ľudí z Googlu (pre star­tupy to bude naj­šťast­nej­šie obdo­bie celého roka).

Je dôle­žité pamä­tať na to, že mig­rá­cia talen­tov z veľ­kých firiem do stra­tu­pov je v tech­no­lo­gic­kom prie­mysle pra­dáv­nym cyk­lom, oča­ká­va­ným rov­nako ako chladné poča­sie v San Fran­ciscu počas augusta (vďaka mik­ro­klíme je v San Fran­ciscu sku­točne v auguste dosť chladno — nie je to sar­kaz­mus p.p.).

Keď už o tom hovo­ríme…

Tento týž­deň počas výletu do Palo Alto sme sa roz­prá­vali s ďal­ším zná­mym inves­to­rom, ktorý nám pove­dal, že tiež oča­káva v roku 2015 vo väč­šom množ­stve útek talen­to­va­ných ľudí z Googlu — ale iba ak sa nepo­darí spo­loč­nosti znova dosiah­nuť rast cien akcií.

Cena akcií Googlu sa pre­padla na 501 dolá­rov z 577 — hod­noty plat­nej v ten istý dátum rok pred tým. V Sil­li­con Val­ley, kde sa zamest­nan­com často vypláca polo­vica, či ešte väč­šia časť výplaty v akciách a nie v hoto­vosti, takýto pre­pad ceny zna­mená, že Google doslova platí v roku 2015 svo­jim ľuďom menej ako im pla­til v roku 2014. Toto poriadne sťa­žuje udr­ža­nie ľudí.

Je vždy ťažké pove­dať, prečo presne padá cena akcií, ale je jasné, že pre Google bol rok 2014 dosť ťažký. V decem­bri jeden bývalý zamest­na­nec Googlu pove­dal: “Mys­lím si, že rok 2015 bude kata­stro­fálny.”

Nejaké fakty na pod­poru týchto tvr­dení:

V roku 2014 CEO Larry Page, frus­tro­vaný tem­pom ino­vá­cii vo firme, vo veľ­kej miere ustú­pil z den­no­den­ného fun­go­va­nia firmy, a ria­de­nie nechal na Sun­dara Pichai.

Kľú­čový biz­nis Googlu, reklama vo vyhľa­dá­vaní, vyzerá neis­tej­šie, ako tomu bolo po minulé roky. Prob­lé­mom je vzo­stup mobil­ných zaria­dení. Reklama vo vyhľa­dá­vaní je naj­lep­ším spô­so­bom ako zará­bať peniaze na inter­nete. Ale ľudia inter­net na svo­jich mobil­ných zaria­de­niach nevy­uží­vajú tak, ako ho využí­vali na počí­ta­čoch. V posled­nom kvar­táli rás­tol reklamný biz­nis Googlu naj­po­mal­šie za posledné 4 roky.

Ľudia rad­šej hľa­dajú pro­dukty na Ama­zone, namiesto toho aby pou­ží­vali Google. Jediný spô­sob ako Googlu vyhľa­dá­va­nie zarába peniaze je, že ľudia hľa­dajú na inter­nete pro­dukty, ktoré by si radi kúpili — a Google im na tieto veci uka­zuje reklamy. Avšak ľudia, keď hľa­dajú nejaké pro­dukty, cho­dia čoraz viac priamo na Ama­zon. Vyhľa­dá­va­nie z počí­ta­čov na Ama­zone stúplo medzi sep­tem­brom 2013 a sep­tem­brom 2014 podľa infor­má­cii z ComS­core o 47%.

Mana­žér zod­po­vedný za tú časť Googlu, ktorá “zarába peniaze”, Nikesh Arora, odišiel do novej práce v Soft­Bank. Auro­rov odchod bol zdro­jom napä­tia a skla­ma­nia vo vnútri firmy. Pred svo­jim odcho­dom Aurora plá­no­val veľkú kon­fe­ren­ciu pre obchod­ní­kov Googlu v Las Vegas. Teraz, keď je Aurora preč, bola kon­fe­ren­cia zru­šená, a namiesto nej sa budú konať men­šie regi­onálne stret­nu­tia, a zapo­čuli sme, že nie­ktorí zamest­nanci sú dosť skla­maní. Tí istí zamest­nanci majú pocit, že celá spo­loč­nosť je upro­stred hiring fre­eze. Po roz­ho­vore s nie­koľ­kými ďal­šími zdrojmi sme si tak­mer istí, že v Googli nejde o hiring fre­eze. Ale je zau­jí­mavé, že iní ľudia z vnútra firmy si mys­lia, že práve o to ide. Je jasné, že vo firme je veľa pesi­mizmu.

Google sa sťa­huje zo zámo­ria. Nedávno stiahli svo­jich prog­ra­má­to­rov z Ruska. Zavreli svoj agre­gá­tor v Špa­niel­sku. Európ­ska Únia chce spo­loč­nosť roz­de­liť. A situ­ácia nevy­zerá ružovo ani v Bra­zí­lii.

Face­book sa roz­ho­dol bojo­vať s You­tube o peniaze z video­re­klamy, a Face­book možno vyhrá. Face­book chce pri­niesť videá “ako you­tube” do svojho news feedu. Tak­tiež spúšťa video­re­klamy. Veľa ľudí v biz­nise si myslí, že Face­book je v lep­šej pozí­cii na zbie­ra­nie peňazí inves­to­va­ných do reklamy (ktoré sa sťa­hujú z tele­víz­nej reklamy) ako You­tube. Ana­ly­tik JPMor­gan Dough Anmuth napí­sal: “Zdá sa, že Face­book má lep­šiu pozí­ciu na zís­ka­va­nie peňazí pri­chá­dza­jú­cich do online pries­toru vďaka času, ktorý na ňom ľudia trá­via (21% času na mobil­ných zaria­de­niach ľudia trá­via na Face­bo­oku), sil­nému páko­vému efektu v rekla­mách na news feede, a rodia­cim sa prí­le­ži­tos­tiam vo video reklame a na Ins­ta­grame.”

Page vie, že úspech na burze má priamu kore­lá­ciu s udr­ža­ním si ľudí a že je už pri­jed­no­du­ché pre ľudí ako je on “krad­núť” ľudí z Googlu.

Zdroj pove­dal, že oča­káva, že Google začne využí­vať svoj veľký vplyv v mobil­nej sfére — kde je maji­te­ľom prak­ticky naj­väč­šieho ope­rač­ného sys­tému Android — na posil­ne­nie finanč­ných výsled­kov.


Rizi­kový kapi­ta­lista upres­nil, že pred­po­vedá, že Google začne čoskoro vybe­rať vyš­šie poplatky od výrob­cov za pou­ží­va­nie Andro­idu, a tiež vyš­šie poplatky od tvor­cov apli­ká­cii (tak ako Apple) za pre­daj cez Google app store.

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)