Kopí­ro­va­nie návy­kov úspeš­ných ľudí ťa úspeš­ným neurobí

Dárius Polák / 4. januára 2016 / Business

Jon Wes­ten­berg je pod­ni­ka­teľ, spi­so­va­teľ, komik a kre­a­tívny člo­vek. Bol zakla­da­te­ľom a CTO tech star­tupu Tute­able, pra­co­val ako gra­fik a web-dizaj­nér, vytvá­ral stra­té­gie pre kopu kli­en­tov, vrá­tane star­tu­pov, agen­túry a pod­niky. Počas života toho zažil veľa, spoz­nal veľa ľudí a videl ich úspe­chy a pády.

Exis­tujú mili­óny člán­kov a kníh o tom, ako roz­mýšľa Bill Gates, ako žil Steve Jobs a aké ranné rutiny má Elon Musk. Sú uži­točné, sú zau­jí­mavé a sú inšpi­ru­júce. Avšak pozor – ak ich čítaš, musíš byť opatrný.

Veľa ľudí si myslí, že pokiaľ budú kopí­ro­vať zvyky úspeš­ných ľudí, stanú sa rov­nako úspeš­nými. Mys­lia si, že ak vstanú skoro ráno, ves­mír im zne­sie bohat­stvo. Ako keby práve ranná rutina Tra­visa Kala­nicka z neho uro­bila miliar­dára.

Táto myš­lienka nie je prav­divá. Denné zvyky tvo­jich ido­lov určite pris­pie­vajú ku kva­lite ich života, no iba na základe toho, že tieto zvyky pasujú práve im. Tieto rutiny vytvá­rajú v ich živote určitú hod­notu. Sú hlboko osobné a nie sú to veci, ktoré môžeš odko­pí­ro­vať do svojho života s garan­to­va­ným úspe­chom.

dd

Úspešní ľudia si tieto zvyky vytvo­rili na základe expe­ri­men­to­va­nia. Robia to čo vyho­vuje im. Je to pre nich niečo, čomu sa nemôžu vyhnúť, pre­tože to je pre nich pri­ro­dzené.

Tieto zvyky, rutiny a spô­sob mys­le­nia ti môžu byť pros­pešné. Vstá­va­nie skoro ráno, cvi­če­nie, číta­nie inšpi­ra­tív­nych kníh počas raňa­jok alebo čokoľ­vek, čo si počul, že robia úspešní ľudia. Všetko toto môže byť pre teba pros­pešné.

No iba v prí­pade, že to robíš pre seba. Iba pokiaľ si pre­vzal tieto návyky, pre­tože si si uve­do­mil, že ti pros­pejú osobne. Čítaj knihy, čítaj články pre inšpi­rá­ciu a pohľad do života a nie kvôli tomu aby si zís­kal tajnú cestu k úspe­chu. Zisti, čo vyho­vuje tebe samému a čo pomôže tebe roz­viť svoj poten­ciál, no neber ich ako božie pri­ká­za­nia.

beachs-running-man

Neexis­tujú žiadne skratky, žiadne che­aty a žiadne kúzla, ktoré ti dovo­lia pre­sko­čiť roky driny. V sku­toč­nosti exis­tuje iba jeden návyk, ktorý ti pomôže dostať sa tam kam chceš. Iba jeden. A ten znie:

Makaj ku***a tvrdo.

o-ENTREPRENEUR-DESK-facebook

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)