Kopí­ro­va­nie návy­kov úspeš­ných ľudí ťa úspeš­ným neuro­bí

Dárius Polák / 4. januára 2016 / Business

Jon Wes­ten­berg je pod­ni­ka­teľ, spi­so­va­teľ, komik a kre­a­tív­ny člo­vek. Bol zakla­da­te­ľom a CTO tech star­tu­pu Tute­ab­le, pra­co­val ako gra­fik a web-dizaj­nér, vytvá­ral stra­té­gie pre kopu kli­en­tov, vrá­ta­ne star­tu­pov, agen­tú­ry a pod­ni­ky. Počas živo­ta toho zažil veľa, spoz­nal veľa ľudí a videl ich úspe­chy a pády.

Exis­tu­jú mili­ó­ny člán­kov a kníh o tom, ako roz­mýš­ľa Bill Gates, ako žil Ste­ve Jobs a aké ran­né ruti­ny má Elon Musk. Sú uži­toč­né, sú zau­jí­ma­vé a sú inšpi­ru­jú­ce. Avšak pozor – ak ich čítaš, musíš byť opatr­ný.

Veľa ľudí si mys­lí, že pokiaľ budú kopí­ro­vať zvy­ky úspeš­ných ľudí, sta­nú sa rov­na­ko úspeš­ný­mi. Mys­lia si, že ak vsta­nú sko­ro ráno, ves­mír im zne­sie bohat­stvo. Ako keby prá­ve ran­ná ruti­na Tra­vi­sa Kala­nic­ka z neho uro­bi­la miliar­dá­ra.

Táto myš­lien­ka nie je prav­di­vá. Den­né zvy­ky tvo­jich ido­lov urči­te pris­pie­va­jú ku kva­li­te ich živo­ta, no iba na zákla­de toho, že tie­to zvy­ky pasu­jú prá­ve im. Tie­to ruti­ny vytvá­ra­jú v ich živo­te urči­tú hod­no­tu. Sú hlbo­ko osob­né a nie sú to veci, kto­ré môžeš odko­pí­ro­vať do svoj­ho živo­ta s garan­to­va­ným úspe­chom.

dd

Úspeš­ní ľudia si tie­to zvy­ky vytvo­ri­li na zákla­de expe­ri­men­to­va­nia. Robia to čo vyho­vu­je im. Je to pre nich nie­čo, čomu sa nemô­žu vyhnúť, pre­to­že to je pre nich pri­ro­dze­né.

Tie­to zvy­ky, ruti­ny a spô­sob mys­le­nia ti môžu byť pros­peš­né. Vstá­va­nie sko­ro ráno, cvi­če­nie, číta­nie inšpi­ra­tív­nych kníh počas raňa­jok ale­bo čokoľ­vek, čo si počul, že robia úspeš­ní ľudia. Všet­ko toto môže byť pre teba pros­peš­né.

No iba v prí­pa­de, že to robíš pre seba. Iba pokiaľ si pre­vzal tie­to návy­ky, pre­to­že si si uve­do­mil, že ti pros­pe­jú osob­ne. Čítaj kni­hy, čítaj člán­ky pre inšpi­rá­ciu a pohľad do živo­ta a nie kvô­li tomu aby si zís­kal taj­nú ces­tu k úspe­chu. Zis­ti, čo vyho­vu­je tebe samé­mu a čo pomô­že tebe roz­viť svoj poten­ciál, no neber ich ako božie pri­ká­za­nia.

beachs-running-man

Neexis­tu­jú žiad­ne skrat­ky, žiad­ne che­a­ty a žiad­ne kúz­la, kto­ré ti dovo­lia pre­sko­čiť roky dri­ny. V sku­toč­nos­ti exis­tu­je iba jeden návyk, kto­rý ti pomô­že dostať sa tam kam chceš. Iba jeden. A ten znie:

Makaj ku***a tvrdo.

o-ENTREPRENEUR-DESK-facebook

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)