Košic­ká app­ka ti zobra­zí dom bez toho, aby si pohol teh­lou!

Peter Lastovecký / 28. októbra 2015 / Lifehacking

Troj­člen­ný tím star­tu­pu ENLI (Envi­ro­ment For Life) sa začiat­kom októb­ra zúčast­nil na medzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cii „The Tech­no­lo­gy Expo 2015“ v Lon­dý­ne, kde úspeš­ne odpre­zen­to­val jeden zo svo­ji­ch pro­duk­tov — Futu­re View. Tech-Expo pred­sta­vu­je účast­ní­kom pro­jek­ty novej gene­rá­cie, kto­ré majú ambí­ciu udá­vať tem­po vo sve­te moder­ný­ch tech­no­ló­gií. Toto dvoj­dňo­vé podu­ja­tie sa zame­ria­va­lo na oblasť roz­ší­re­nej a vir­tu­ál­nej rea­li­ty s cie­ľom ovplyv­niť pod­ni­ka­nie k lep­šie­mu.

 

Predstavitelia ENLI sa s nami podelili o svoje zážitky.

 

V Londýne ste prezentovali Váš produkt Future View, ktorý mal veľký úspech. Skúste ho priblížiť aj nám.

Future View je aplikácia umožňujúca zobrazenie vizualizácie vášho budúceho domu na tablete. Predstavte si, že prídete na pozemok na ktorom má stáť Váš dom. Ten sa na pozemku prostredníctvom tabletu zobrazí, a ak spravíte krok v reálnom svete, posuniete sa o krok aj v aplikácii. To znamená, že sa ním môžete prejsť ešte skôr, ako sa začnú práce. Papierové podklady k domom sa pomaly stávajú minulosťou. Future View prináša úplne nový zážitok pri výbere bývania.

 

 

Vieme si vizualizáciu upraviť aj my v reálnom čase ?

Samozrejme, okrem prechádzky si viete priestory aj zariaďovať. S Future View vám zadná kamera sníma, napríklad, obývačku. Pomocou aplikácie si zvolíte nábytok - gauč, ktorý virtuálne vložíte na požadované miesto, trebárs pod okno. Na displeji tak uvidíte svoju novú obývačku s gaučom pod oknom. Keďže ENLI spolupracuje priamo s výrobcami, všetky 3D modely sú reálne a dajú sa ihneď zakúpiť. Ušetrí vám to množstvo času, pretože s Future View už nemusíte listovať v ponukách predajní, kde nemáte predstavu o reálnej veľkosti produktov, nemusíte ani behať z obchodu do obchodu, aby ste si vybrali to, čo sa vám páči. Všetko máte na jednom mieste, vo svojom tablete.

 

Konkurencia v podobe Oculusu, Gear VR a im podobným zariadeniam bola určite veľká, aké ohlasy mala aplikácia, na dnes tak bežný, tablet ?

Reakcie boli pozitívne. Ľuďom sa páčila interakcia s okolitým prostredím. Keď sa pozreli von oknom z vizualizovaného domu, videli reálny svet cez kameru tabletu. Ak by stáli na lúke, kde chcú mať postavený svoj dom, hneď by videli, aký výhľad budú mať z každého okna. Výhodou aplikácie je aj absencia potreby GPS alebo referenčných bodov na podlahe.

 

  

S akými očakávaniami ste šli na Technology Expo?

Naším hlavným zámerom bolo prezentovať aplikáciu zahraničnému trhu. Chceli sme získať feedback od ľudí z iného prostredia a možno sa aj trochu porovnať s konkurenciou. Išli sme cielene na toto Expo, kvôli jeho zameraniu na rozšírenú realitu.

 

Ako spätne hodnotíte svoju prezentáciu? Oplatilo sa vám cestovať až do Londýna ?

Určite áno. Získali sme skúsenosti, ktoré je na Slovensku niekedy ťažké nadobudnúť. Zistili sme, že naša práca ľudí zaujala a páči sa im. Miestami sme sa ani nedokázali venovať všetkým, ktorí prichádzali k nášmu stánku. Tento záujem nás, samozrejme, teší. Dokonca sme dostali ponuku prezentovať sa na Wearables Technology Show v marci kde budeme vystupovať ako speakri. Na tejto konferencii sa ako kľúčový speakri predstavia odborníci zo spoločnosti ako Microsoft, Intel, IBM, Siemens, Samsung a mnoho ďalších. Podrobnejšie informácie nájdete na adrese eventu.

 

Tímu ENLI ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov v dobíjaní sveta technológií.

Pridať komentár (0)