Košická appka ti zobrazí dom bez toho, aby si pohol teh­lou!

Peter Lastovecký / 28. októbra 2015 / Tools a produktivita

Troj­členný tím star­tupu ENLI (Envi­ro­ment For Life) sa začiat­kom októbra zúčast­nil na medzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cii „The Tech­no­logy Expo 2015“ v Lon­dýne, kde úspešne odpre­zen­to­val jeden zo svo­jich pro­duk­tov — Future View. Tech-Expo pred­sta­vuje účast­ní­kom pro­jekty novej gene­rá­cie, ktoré majú ambí­ciu udá­vať tempo vo svete moder­ných tech­no­ló­gií. Toto dvoj­dňové podu­ja­tie sa zame­ria­valo na oblasť roz­ší­re­nej a vir­tu­ál­nej rea­lity s cie­ľom ovplyv­niť pod­ni­ka­nie k lep­šiemu.

Pred­sta­vi­te­lia ENLI sa s nami pode­lili o svoje zážitky.

V Lon­dýne ste pre­zen­to­vali Váš pro­dukt Future View, ktorý mal veľký úspech. Skúste ho pri­blí­žiť aj nám.

Future View je apli­ká­cia umož­ňu­júca zobra­ze­nie vizu­ali­zá­cie vášho budú­ceho domu na tab­lete. Pred­stavte si, že prí­dete na poze­mok na kto­rom má stáť Váš dom. Ten sa na pozemku pro­stred­níc­tvom tab­letu zobrazí, a ak spra­víte krok v reál­nom svete, posu­niete sa o krok aj v apli­ká­cii. To zna­mená, že sa ním môžete prejsť ešte skôr, ako sa začnú práce. Papie­rové pod­klady k domom sa pomaly stá­vajú minu­los­ťou. Future View pri­náša úplne nový záži­tok pri výbere býva­nia.

Vieme si vizu­ali­zá­ciu upra­viť aj my v reál­nom čase ?

Samoz­rejme, okrem pre­chádzky si viete pries­tory aj zaria­ďo­vať. S Future View vám zadná kamera sníma, naprí­klad, obý­vačku. Pomo­cou apli­ká­cie si zvo­líte náby­tok — gauč, ktorý vir­tu­álne vlo­žíte na poža­do­vané miesto, tre­bárs pod okno. Na disp­leji tak uvi­díte svoju novú obý­vačku s gau­čom pod oknom. Keďže ENLI spo­lu­pra­cuje priamo s výrob­cami, všetky 3D modely sú reálne a dajú sa ihneď zakú­piť. Ušetrí vám to množ­stvo času, pre­tože s Future View už nemu­síte lis­to­vať v ponu­kách pre­dajní, kde nemáte pred­stavu o reál­nej veľ­kosti pro­duk­tov, nemu­síte ani behať z obchodu do obchodu, aby ste si vybrali to, čo sa vám páči. Všetko máte na jed­nom mieste, vo svo­jom tab­lete.

Kon­ku­ren­cia v podobe Ocu­lusu, Gear VR a im podob­ným zaria­de­niam bola určite veľká, aké ohlasy mala apli­ká­cia, na dnes tak bežný, tab­let ?

Reak­cie boli pozi­tívne. Ľuďom sa páčila inte­rak­cia s oko­li­tým pro­stre­dím. Keď sa pozreli von oknom z vizu­ali­zo­va­ného domu, videli reálny svet cez kameru tab­letu. Ak by stáli na lúke, kde chcú mať posta­vený svoj dom, hneď by videli, aký výhľad budú mať z kaž­dého okna. Výho­dou apli­ká­cie je aj absen­cia potreby GPS alebo refe­renč­ných bodov na pod­lahe.

S akými oča­ká­va­niami ste šli na Tech­no­logy Expo?

Naším hlav­ným záme­rom bolo pre­zen­to­vať apli­ká­ciu zahra­nič­nému trhu. Chceli sme zís­kať feed­back od ľudí z iného pro­stre­dia a možno sa aj tro­chu porov­nať s kon­ku­ren­ciou. Išli sme cie­lene na toto Expo, kvôli jeho zame­ra­niu na roz­ší­renú rea­litu.

Ako spätne hod­no­títe svoju pre­zen­tá­ciu? Opla­tilo sa vám ces­to­vať až do Lon­dýna ?

Určite áno. Získali sme skú­se­nosti, ktoré je na Slo­ven­sku nie­kedy ťažké nado­bud­núť. Zis­tili sme, že naša práca ľudí zau­jala a páči sa im. Mies­tami sme sa ani nedo­ká­zali veno­vať všet­kým, ktorí pri­chá­dzali k nášmu stánku. Tento záu­jem nás, samoz­rejme, teší. Dokonca sme dostali ponuku pre­zen­to­vať sa na Wea­rab­les Tech­no­logy Show v marci kde budeme vystu­po­vať ako spe­akri. Na tejto kon­fe­ren­cii sa ako kľú­čový spe­akri pred­sta­via odbor­níci zo spo­loč­nosti ako Mic­ro­soft, Intel, IBM, Sie­mens, Sam­sung a mnoho ďal­ších. Pod­rob­nej­šie infor­má­cie náj­dete na adrese eventu.

Tímu ENLI ďaku­jeme za roz­ho­vor a pra­jeme veľa úspe­chov v dobí­janí sveta tech­no­ló­gií.

Pridať komentár (0)