Krá­ča­nie zlep­šuje kre­a­ti­vitu

Webdesigning.sk / 14. august 2014 / Tools a produktivita

Krá­ča­nie je jedna z kaž­do­den­ných akti­vít nad kto­rou sa veľa ľudí nejak nepo­za­sta­vuje. Avšak výskum­níci zo Stan­fordu si pove­dali, že uro­bia výskum na vplyv krá­ča­nia na kre­a­ti­vitu a inšpi­rá­ciu.

Výskum­níci porov­ná­vali level kre­a­ti­vity ľudí ktorí cho­dia ver­zus ľudí ktorí sedia, a výsledky boli ohro­mu­júce. V prie­mere až o 60% stúpla hla­dina kre­a­ti­vity, keď ľudia krá­čali.

Teraz sa už nieť diviť prečo práve Steve Jobs, bol známy pre jeho biz­nis pre­chádzky. Rov­nako aj Mark Zuc­ker­berg má rád stret­nu­tia na nohách.

Táto nová štú­dia aj vysvet­ľuje prečo je to tak a ak by ste si mys­leli, že krásne pro­stre­die vám zlepší kre­a­ti­vitu, nie je tomu úplne tak. Podľa výskumu je hlav­ným fak­to­rom akt chô­dze, skôr ako pro­stre­die.

Krá­ča­nie ver­zus sede­nie.

Počas tohoto výskumu, kto­rého sa zúčast­nilo 176 štu­den­tov a iných dospe­lých spra­vili testy často pou­ží­vané výskum­níkmi na zis­te­nie úrovne kre­a­tív­neho mys­le­nia. Sub­jekty, ktoré krá­čali vonku na čerstvom vzdu­chu, alebo aj vnútri poze­ra­júc sa na bielu stenu vytvo­rili 2-krát viac kre­a­tív­nych odo­ziev ako ľudia, ktorí sedeli.

Mys­lela som si, že krá­ča­nie vonku bude jasne domi­no­vať ale aj krá­ča­nie vo vnútri, v malej nud­nej miest­nosti malo stále silný výsle­dok, čo ma prek­va­pilo“, hovo­rila Marily Oppezo, jedna z vedú­cich výskumu.

Štú­dia ďalej aj zis­tila, že kre­a­tívna ener­gia pokra­čo­vala ply­núť aj krátko potom, ako si krá­ča­júca osoba sadla.

Čo to pre vás zna­mená?

Že ak nemáte dosta­tok kre­a­tív­nych nápa­dov, alebo vám chýba inšpi­rá­cia, jedna z dob­rých mož­ností je ísť na peknú pre­chádzku.

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)