Kre­a­tív­ny bežec beží vysní­va­né tra­sy fanú­ši­kov Star Wars

Martin Bohunický / 25. decembra 2015 / Zaujímavosti

Bež­ci v ame­ric­kom Port­lan­de — kto­rí sú tiež fanú­šik­mi Star Wars — si môžu zabe­hnúť tra­sy ako “Stormt­ro­oper” ale­bo “TIE Figh­ter”.

Gene Lu je cha­lan, kto­rý sa roz­ho­dol cez Nike+ zazna­me­ná­vať svo­je tra­sy, pri­čom z GPS zázna­mu vytvo­ril obraz­ce zo Star Wars. Vytvo­ril už tra­sy, kto­rý­mi nakres­lil Darth Vade­ra, Stormt­ro­ope­ra, AT-AT a TIE Figh­ter — z čoho mi vyplý­va, že Lu je na tem­nej stra­ne. Všet­ky ces­ty môžeš nájsť na jeho Ins­ta­gra­me.

Tie­to behy nie sú pre neskú­se­ných ničím jed­no­du­chým a posky­tu­jú hneď nie­koľ­ko obtiaž­nos­tí. Tak naprí­klad TIE Figh­ter má 8 kilo­met­rov, kým Darth Vader celých 25 kilo­met­rov.

A čo my, nechá­me sa zahan­biť? Keby si nie­čo podob­né vytvo­ril na Slo­ven­sku, okam­ži­te mi volaj. Obú­vam tenis­ky a idem!

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)