Krištáľové krídla majú svojich držiteľov. V kategórii inovácie a startupy zažiaril mladý medik

  • Včerajší večer patril nominovaným 22. ročníka Krištáľového krídla
  • Okrem tradičných kategórií sa tento rok odovzdávalo aj ocenenie pre inovácie a startupy
  • Boli sme pri tom
FOTO TASR - Pavel Neubauer
FOTO TASR - Pavel Neubauer
  • Včerajší večer patril nominovaným 22. ročníka Krištáľového krídla
  • Okrem tradičných kategórií sa tento rok odovzdávalo aj ocenenie pre inovácie a startupy
  • Boli sme pri tom

Ocenenia Krištáľové krídlo už tradične oceňujú významné slovenské osobnosti v množstve kategórií. Je to hudba, populárna hudba, divadlo a audiovizuálne umenie, publicistika a literatúra, medicína a veda, šport, hospodárstvo, výtvarné umenie, filantropia, no aj inovácie a startupy.

Práve posledná kategória bola venovaná tomu, čo je nám najbližšie a Startitup sa tento rok na oceňovaní aj aktívne podieľal. Okrem toho, že sme boli jedným z hlavných reklamných partnerov podujatia, členom poroty bol aj Marek Šándor, ktorý víťazovi ocenenie odovzdal.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristalove kridlo (@kristalovekridlo),

V kategórii bola nominovanou Veronika Osvaldová, ktorá stojí za platformou SmartHead. Tá je jediným slovenským startupom, ktorý je partnerom OSN v komunikácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Druhým nominovaným bol Pavol Čekan, zakladateľ startupu MultiplexDX. Zo zahraničia sa vrátil, aby na domácej pôde postúpil so svojou myšlienkou efektívnejšie diagnostikovať rakovinu a na svojom konte má už niekoľko prestížnych ocenení. No a tretím nominovaným bol Tomáš Brngál, spoluzakladateľ startupu VIRTUAL MEDICINE, ktorý vytvoril aplikáciu Human Anatomy VR.

Hoci si si na Startitup mohol prečítať mnoho o každom z troch nominovaných, štvorčlennú porotu v zložení Dušan Guľáš (konateľ spoločnosti RESPECT), Martin Holák (generálny riaditeľ Slovk Business Agency), Dušan Duffek (spoluzakladateľ 0100 Ventures) a Marek Šándor, konateľ spoločnosti Startitup, najviac zaujal posledný z nominovaných, mladý medik Tomáš Brngál a jeho moderný pohľad na výučbu zložitých predmetov mladých študentov medicíny. My sme ho minulý rok mali v jednom z dielom nášho seriálu Bez výhovoriek.

„Na­šou ví­ziou je spra­viť štú­dium me­di­cíny po­cho­pi­teľ­nej­ším a zau­jí­ma­vej­ším, ze­fek­tív­niť ho a zjed­no­du­šiť. Cie­ľom pro­jektu je do­kon­čiť a glo­bálne pre­dá­vať VR Ana­tomy – me­di­cín­sku vzde­lá­va­ciu ap­li­ká­ciu pre štu­den­tov me­di­cíny a do­kto­rov, ktorá fun­guje na prin­cípe vir­tu­ál­nej re­a­lity,“ po­ve­dal au­tor pro­jektu To­máš Br­n­gál.

Slávnostný galavečer si mohol sledovať aj v priamom prenose RTVS.

„Me­dzi no­mi­no­va­nými je čo­raz viac úspeš­ných mla­dých ľudí. Majú ener­giu, zdroje, in­for­má­cie a chuť pra­co­vať na svo­jom zdo­ko­na­ľo­vaní. Sú ot­vo­rení no­vým myš­lien­kam a ná­pa­dom. Teší ma to, pre­tože Kriš­tá­ľové krídlo nie je len oce­ne­ním ce­lo­ži­vot­ného diela, ale v pr­vom rade vy­z­dvi­huje kon­krétny po­čin za daný rok,“ uviedla au­torka a pro­du­centka Kriš­tá­ľo­vého krídla Má­ria Vaš­ko­vi­čová a do­dala: „tra­dí­cia je pu­tom ži­vo­ta­schop­ných a Kriš­tá­ľové krídlo má stále väč­šiu hod­notu. Oce­ňuje ľudí, ktorí zo­stali žiť, pra­co­vať a tvo­riť na Slo­ven­sku.“

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech