Kto­ré MCDonald’s menu chu­tí naj­lep­šie a kto­ré naj­hor­šie? Pre­zra­dí ti to muž, kto­rý ho ochut­nal v 53 kra­ji­nách sve­ta

Mária Hvillová / 21. februára 2016 / Zaujímavosti

James McGo­wan nav­ští­vil reštau­rá­cie McDonald’s v 53 kra­ji­nách sve­ta a napí­sal viac ako 340 recen­zií o jed­le, kto­ré na svo­jich ces­tách ochut­nal.

Medzi deli­ka­te­sa­mi, kto­ré vyskú­šal sú naprí­klad tunia­ko­ve kolá­či­ky v Thaj­sku, „Sir Som­bre­ros“ (vyprá­ža­ný syr v tva­re som­bre­ra) v Srb­sku, kura­cí bur­ger v Malaj­zii, bur­ger s kra­bou kro­ke­tou v Oki­na­we a hra­nol­ky zo slad­kých zemia­kov v Sin­ga­pu­re.

McGo­wan je soft­vé­ro­vý vývo­jár, kto­rý píše recen­zie o jed­le na svo­jom blo­gu McDonald’s Around the World.

Toto je mapa, na kto­rej sú zobra­ze­né všet­ky McDonald’s reštau­rá­cie, kto­ré nav­ští­vil:

Mapa všetkých MCDonald's-ov, ktoré navštívil

foto: businessinsider.com

McGo­wan pove­dal pre The Wall Stre­et Jour­nal, že jeho blog nav­šte­vu­je viac ako 2 mili­ó­ny čita­te­ľov.
Ľudia sa čas­to pýta­jú, pre­čo strá­ca čas v McDonald’s, keď môže vyskú­šať nie­čo lep­šie, pre­to­že má dosta­tok peňa­zí a môže si dovo­liť ces­to­vať po všet­kých tých kra­ji­nách. „Mám rád zdie­ľa­nie onli­ne. Zdá sa, že ľudom sa to páči. A [z jed­la] nepri­be­rám na váhe,“ pove­dal McGo­wan. Ďalej tvr­dí, že nepi­je a ani nefaj­čí, ale jeho „zloz­vy­kom“ je jede­nie McDonald’s.

Chic­ken Ham Pie, Thaj­sko
Chicken Ham Pie Thajsko

foto: travellingmcds.com

McGo­wan nedáv­no ochut­nal bur­ger v Sap­po­ro, kto­rý pozos­tá­va zo sla­ni­ny, hovä­dzie­ho mäsa, syra a zemia­ko­vej kaše. Vra­vel, že to bol „jed­no­znač­ne ten naj­hor­ší pro­mo bur­ger“ aký si kedy dal v Japon­sku.

Sapporo Burger

foto: travellingmcds.com

Sapporo Burger

foto: travellingmcds.com

Viac šťas­tia mal s thaj­ským jed­lom, kto­ré sa volá Hok­kai­do Sal­mon Namtok Rice a kto­ré ohod­no­til na 4,5 hviez­dič­ky z pia­tich.
Táto pochúť­ka pozos­tá­va z vyprá­ža­ných kús­kov loso­sa, bie­lej ryže a omáč­ky vyro­be­nej z mle­té­ho čili, ryba­cej omáč­ky, limet­ko­vé­ho džú­su, šalot­ky a mäto­vých lís­tkov.

Hokkaido Salmon Namtok RiceHokkaido Salmon Namtok Rice

foto­gra­fie: travellingmcds.com

Niž­šie na obráz­koch si môže­te pozrieť ďal­šie por­cie z McDonald’s, kto­ré ochut­nal na rôz­nych mies­tach sve­ta:

Chic­ken Teri­y­aki Rice, Thaj­sko
Chicken Teriaky Rice, Thajsko

foto: travellingmcds.com

Alo­ha Heat, Hong Hong
Aloha Heat BurgerAloha Heat Burger

foto­gra­fie: travellingmcds.com

Domá­ce chip­sy, čili díp a čili syro­vé nuget­ky, Dán­sko
Domáce chipsyChilli DipVyprážaný Syr

foto­gra­fie: travellingmcds.com

Kura­cie McBi­tes, Indo­né­zia
Kuracie McBites

foto: travellingmcds.com

McChur­ros, Kórea
ChurrosChurroChurro

foto­gra­fie: travellingmcds.com

McF­lur­ry, Sin­ga­pur
McFlurry

foto: travellingmcds.com

Kari kra­bie tyčin­ky, Thaj­sko
Krabie tyčinky

foto: travellingmcds.com

Kura­co-zele­ni­no­vý bur­ger, Japon­sko
Kuracio zeleninový burgerKuracio zeleninový burger

foto­gra­fie: travellingmcds.com

Ces­na­ko­vo cibu­ľo­vé kura­cie ste­hien­ka
Kuracie KrídielkaKuracie krídielka

foto­gra­fie: travellingmcds.com

New York Bagel Bur­ger, Tai­wan
Bagel BurgerBagel Burger Taiwan

foto­gra­fie: travellingmcds.com

280 Recet­te Fro­ma­gère, Fran­cúz­sko
Recette Fromagere

foto: travellingmcds.com

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: kidderminstershuttle.co.uk

Pridať komentár (0)