Ktoré MCDonald’s menu chutí naj­lep­šie a ktoré naj­hor­šie? Pre­zradí ti to muž, ktorý ho ochut­nal v 53 kra­ji­nách sveta

Mária Hvillová / 21. februára 2016 / Zaujímavosti

James McGo­wan nav­ští­vil reštau­rá­cie McDonald’s v 53 kra­ji­nách sveta a napí­sal viac ako 340 recen­zií o jedle, ktoré na svo­jich ces­tách ochut­nal.

Medzi deli­ka­te­sami, ktoré vyskú­šal sú naprí­klad tunia­kove kolá­čiky v Thaj­sku, „Sir Som­bre­ros“ (vyprá­žaný syr v tvare som­brera) v Srb­sku, kurací bur­ger v Malaj­zii, bur­ger s kra­bou kro­ke­tou v Oki­nawe a hra­nolky zo slad­kých zemia­kov v Sin­ga­pure.

McGo­wan je soft­vé­rový vývo­jár, ktorý píše recen­zie o jedle na svo­jom blogu McDonald’s Around the World.

Toto je mapa, na kto­rej sú zobra­zené všetky McDonald’s reštau­rá­cie, ktoré nav­ští­vil:

Mapa všetkých MCDonald's-ov, ktoré navštívil

foto: businessinsider.com

McGo­wan pove­dal pre The Wall Street Jour­nal, že jeho blog nav­šte­vuje viac ako 2 mili­óny čita­te­ľov.
Ľudia sa často pýtajú, prečo stráca čas v McDonald’s, keď môže vyskú­šať niečo lep­šie, pre­tože má dosta­tok peňazí a môže si dovo­liť ces­to­vať po všet­kých tých kra­ji­nách. „Mám rád zdie­ľa­nie online. Zdá sa, že ľudom sa to páči. A [z jedla] nepri­be­rám na váhe,“ pove­dal McGo­wan. Ďalej tvrdí, že nepije a ani nefajčí, ale jeho „zloz­vy­kom“ je jede­nie McDonald’s.

Chic­ken Ham Pie, Thaj­sko
Chicken Ham Pie Thajsko

foto: travellingmcds.com

McGo­wan nedávno ochut­nal bur­ger v Sap­poro, ktorý pozos­táva zo sla­niny, hovä­dzieho mäsa, syra a zemia­ko­vej kaše. Vra­vel, že to bol „jed­no­značne ten naj­horší promo bur­ger“ aký si kedy dal v Japon­sku.

Sapporo Burger

foto: travellingmcds.com

Sapporo Burger

foto: travellingmcds.com

Viac šťas­tia mal s thaj­ským jed­lom, ktoré sa volá Hok­kaido Sal­mon Namtok Rice a ktoré ohod­no­til na 4,5 hviez­dičky z pia­tich.
Táto pochúťka pozos­táva z vyprá­ža­ných kús­kov lososa, bie­lej ryže a omáčky vyro­be­nej z mle­tého čili, ryba­cej omáčky, limet­ko­vého džúsu, šalotky a mäto­vých lís­tkov.

Hokkaido Salmon Namtok RiceHokkaido Salmon Namtok Rice

foto­gra­fie: travellingmcds.com

Niž­šie na obráz­koch si môžete pozrieť ďal­šie por­cie z McDonald’s, ktoré ochut­nal na rôz­nych mies­tach sveta:

Chic­ken Teri­y­aki Rice, Thaj­sko
Chicken Teriaky Rice, Thajsko

foto: travellingmcds.com

Aloha Heat, Hong Hong
Aloha Heat BurgerAloha Heat Burger

foto­gra­fie: travellingmcds.com

Domáce chipsy, čili díp a čili syrové nugetky, Dán­sko
Domáce chipsyChilli DipVyprážaný Syr

foto­gra­fie: travellingmcds.com

Kura­cie McBi­tes, Indo­né­zia
Kuracie McBites

foto: travellingmcds.com

McChur­ros, Kórea
ChurrosChurroChurro

foto­gra­fie: travellingmcds.com

McF­lurry, Sin­ga­pur
McFlurry

foto: travellingmcds.com

Kari kra­bie tyčinky, Thaj­sko
Krabie tyčinky

foto: travellingmcds.com

Kuraco-zele­ni­nový bur­ger, Japon­sko
Kuracio zeleninový burgerKuracio zeleninový burger

foto­gra­fie: travellingmcds.com

Ces­na­kovo cibu­ľové kura­cie ste­hienka
Kuracie KrídielkaKuracie krídielka

foto­gra­fie: travellingmcds.com

New York Bagel Bur­ger, Tai­wan
Bagel BurgerBagel Burger Taiwan

foto­gra­fie: travellingmcds.com

280 Recette Fro­ma­gère, Fran­cúz­sko
Recette Fromagere

foto: travellingmcds.com

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: kidderminstershuttle.co.uk

Pridať komentár (0)