Kul­túra zby­toč­nej porady musí zomrieť!

Martin Bohunický / 22. august 2015 / Tools a produktivita

Nezná­šam porady. Sedíme, počú­vame a ani nevieme, prečo tam vlastne sme. Výsle­dok kaž­dej porady je v pod­state len, že sme všetci prišli o hodinu času. Kul­túra firem­ných porád musí zomrieť. Ako sa vyhnúť ďal­šej zlej porade?

Spo­čí­taj si, čo ťa porada stojí

Porada je poriadne drahá zále­ži­tosť. Nie pre tie dve mine­rálky na stole, no spo­čí­taj si hodi­novú sadzbu všet­kých zúčast­ne­ných a zis­tíš, že si pri­šiel o troj­ci­fernú sumu. Pre niečo, čo vlastne vôbec nebolo nutné.

Všetky peniaze, ktoré do firmy vra­zíš, chceš mini­málne v rov­na­kom objeme späť. Zapla­tíš za pro­dukt či službu a oča­ká­vaš zisk. A teraz si skús pre­mys­lieť, či ti takáto drahá inves­tí­cia do porád gene­ruje vyšší zisk. Pred­po­kla­dám, že nie. Pred­po­kla­dám, že si v hlbo­kej strate.

Osobná a pro­fe­si­onálna hod­nota tvo­jich porád

Ak chceš eli­mi­no­vať zlé porady z kalen­dára, spý­taj sa sám seba na ich hod­notu. Pred­tým, ako sa uchý­liš k ďal­šej porade, spo­čí­taj si, či sa ti inves­tí­cia vráti:

 • Pomôže ti to dosiah­nuť tvoje ciele?

 • Bude porada zau­jí­mavá, alebo budú všetci umie­rať túž­bou vypad­núť?

 • Má zmy­sel porady niečo spo­ločné s pri­ori­tami tvo­jej firmy?

 • Vši­mol by si nie­kto, že tam nie si?

Je porada naozaj to naj­lep­šie, čo môžeš v danom momente robiť?

Svoju poradu poc­tivo naplá­nuj

Keď sa chys­táš pus­tiť do sveta nový pro­dukt, uro­bíš si pries­kum trhu a pod­robný plán kaž­dej fázy od vývoja až po spus­te­nie. Porady si zaslú­žia podobný prí­stup.

Aby si zvý­šil šance na efek­tívnu poradu, spý­taj sa ešte pred jej naplá­no­va­ním na tieto otázky:

 • Prečo sa potre­bu­jeme stret­núť? Ak nevieš okam­žite odpo­ve­dať, ani nečí­taj ďalej. Nepot­re­bu­ješ poradu.

 • Aký je zmy­sel porady?

 • Čo by mal byť výstup?

 • Nie je lep­šia alter­na­tíva ako výstup dosiah­nuť?

 • Koho na porade potre­bu­jem?

 • Aké infor­má­cie od nich potre­bu­jem?

 • Čo od nich oča­ká­vam?

Odpo­vede na tieto otázky ti pri­nesú jasnú víziu, na čo by si sa mal pri porade sústre­diť. Ušet­ríš tak čas a peniaze.

Dĺžka porady

Z neja­kého dôvodu sme sa pre­stali sústre­diť na ide­álnu dĺžku porady a v kalen­dári im vždy vyhra­díme hodinu. Nebuď taký. Dobre si pre­mysli, koľko času naozaj potre­bu­ješ. Už vieš, čo chceš dosiah­nuť, ako to chceš dosiah­nuť a čo má byť výstu­pom. Tieto infor­má­cie by ti mali bohate sta­čiť na naplá­no­va­nie ide­ál­nej dĺžky porady.

Tvo­jim cie­ľom je udr­žať účast­ní­kov porady tak sústre­de­ných, ako je to možné. Snaž sa skra­co­vať porady na 15 minút. Neza­bú­daj na Par­kin­so­nov zákon. Všetko trvá tak dlho, koľko času na to máš.

Čo môžeš teraz uro­biť?

 • Pozri sa do kalen­dára a zruš aspoň dve porady.

 • Spý­taj sa sám seba, či je každá porada naozaj dôle­žitá.

 • Skráť každú poradu na 15 minút.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)