Kva­lit­ný slo­ven­ský second hand NOSE­NE už rok doka­zu­je, že za náku­py v seká­či sa nemu­sí­me han­biť

Jakub Jablonický / 18. mája 2017 / Eko

NOSE­NE je uni­kát­ny pro­jekt, kto­rý kva­lit­ným pou­ži­tým oble­če­ním boju­je pro­ti fast fas­hi­on a zby­toč­né­mu odpa­du.

Nose­ne vznik­lo ako kon­cept Kat­ky Huty­ro­vej a Jaku­ba Pta­či­na začiat­kom roku 2016. Ich cie­ľom bolo vytvo­riť second hand, kto­rý by bol štý­lo­vý a neod­ra­dil ľudí na prvý pohľad.

Inšpi­rá­cia priš­la v momen­te, keď sme si oba­ja uve­do­mi­li, že nám chý­ba second hand, kam sa ľudia nebu­dú han­biť cho­diť a dokon­ca sa tam radi vrá­tia. Chce­li sme pri­niesť pro­ti­vá­hu bež­ným seká­čom, kde je tovar nahá­dza­ný s nie veľ­mi prí­jem­nou vôňou. Samoz­rej­me náj­du sa výnim­ky a sami sa sem-tam radi “pohra­be­me” aj v bež­nom seká­či. U nás to však chce­me mať inak. Sna­ží­me sa ľuďom uká­zať, že nie vždy to tak musí byť a za naku­po­va­nie v seká­čoch sa už nikto nemu­sí han­biť,” pove­da­la Kat­ka Huty­ro­vá pre Star­tI­tUp.

Zákla­dom filo­zo­fie Nose­ne je udr­ža­teľ­ná móda. Fast fas­hi­on sa stá­va čoraz väč­ším prob­lé­mom a hro­ma­dy tak­mer nepou­ži­té­ho vyho­de­né­ho oble­če­nia ras­tú kaž­dým dňom. Na Slo­ven­sku sa o tom­to prob­lé­me začí­na hovo­riť, a svo­ju záslu­hu na tom má bez­po­chy­by aj Nose­ne.

O tému udr­ža­teľ­nej som sa zača­la zau­jí­mať, naj­mä po uda­los­tiach v Ban­gla­dé­ši, kto­ré sa odo­hra­li v roku 2013. Fast fas­hi­on ale­bo rých­la móda spô­so­bu­je, že mód­ny prie­my­sel pro­du­ku­je odpad, kto­rý kon­čí v mno­hých prí­pa­doch na sklád­kach, kde sa roky roz­kla­dá. Mno­ho­krát pri­tom ide o oble­če­nie, kto­ré bolo oble­če­né iba pár­krát, nie­ke­dy sú to i úpl­ne nové, nevy­uži­té veci,“ pove­da­la Kat­ka Huty­ro­vá pre Star­tI­tUp.

Z kaž­dé­ho kús­ku, kto­rý sa im do pre­daj­ne dosta­ne, sa sna­žia vyťa­žiť maxi­mum. Tak­že aj keď nie­kto­ré nie sú pria­mo pou­ži­teľ­né, tím Nose­ne ich zruč­ne pre­ši­je v rám­ci kolek­cie Rene­wals.

Za posled­ný rok sa z toh­to uni­kát­ne­ho seká­ča stal zná­my pojem a okrem bra­ti­slav­skej pre­vádz­ky už otvo­ri­li obchod aj v Ban­skej Bys­tri­ci.

Nose­ne má okrem eko­lo­gic­ké­ho aj cha­ri­ta­tív­ny roz­mer. Z kaž­dé­ho pre­da­né­ho kús­ku ide 15% na pomoc zdru­že­niam My mamy, OZ Divé maky a Pes v núdzi. Spo­lu za rok tým­to cha­ri­tám odvied­li viac ako 10 tisíc eur. Boli oce­ne­ní aj cenou Via Bona 2016.

Nose­ne u nás vytvá­ra pro­ti­vá­hu kla­sic­kým reťaz­com a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, pod­po­ru­je spo­lo­čen­skú dis­ku­siu o prob­lé­me udr­ža­teľ­nej módy. Nie je to o boj­koe veľ­kých reťaz­cov, skôr o tla­ku na to, aby zlep­ši­li svoj prí­stup ku udr­ža­teľ­nos­ti vlast­ných pro­duk­tov. My tomu­to kva­lit­né­mu seká­ču drží­me pal­ce aj v ďal­ších rokoch.

Pre­čí­taj si roz­ho­vor s Kat­kou Huty­ro­vou TU.

Pridať komentár (0)