KVÍZ: Ako dobre poznáš svoje práva? Toto všetko ti zaručuje ústava Slovenskej republiky

  • Slovensko si 1. septembra pripomína schválenie svojho najvyššie postaveného právneho predpisu – Ústavy Slovenskej republiky
  • Slovenská ústava bola prijatá 1. septembra 1992
  • Otestuj sa, ako dobre ovládaš práva, ktoré ti tento dokument zabezpečuje
20032020ustanovujuca_schodza7691328
TASR/Michal Svítok, Unsplash/Tingey Injury Law Firm
  • Slovensko si 1. septembra pripomína schválenie svojho najvyššie postaveného právneho predpisu – Ústavy Slovenskej republiky
  • Slovenská ústava bola prijatá 1. septembra 1992
  • Otestuj sa, ako dobre ovládaš práva, ktoré ti tento dokument zabezpečuje

Ústavu označujeme ako najdôležitejší zákon, z ktorého sa odvodzujú všetky ostatné zákony a právne normy. Zakotvujú sa v nej všetky princípy štátu, organizácia verejnej moci, základné práva a slobody každého občana v spoločnosti. Každý občan by teda mal ovládať jej obsah.

Prvotné zmienky o ústavách pochádzajú už z antického Grécka. Ako prvý s myšlienkou vládnúceho zákona prišiel Platón a neskôr Aristoteles. Dnešnú podobu ale ústava nadobudla v 18. storočí v USA po dosiahnutí nezávislosti. Za prvú európsku ústavu považujeme Deklaráciu práv človeka a občana, ktorú prijali počas Veľkej francúzskej revolúcie roku 1789.

Prvou ústavou na našom území bola tá z roku 1920, na ktorej sa osobne podieľal aj T. G. Masaryk a bola inšpirovaná rakúskou, francúzskou a aj americkou ústavou. Naša súčasná ústava bola schválená 1. septembra 1992, čiže ešte pred oficiálnym rozpadom Československa. Tvorí ju preambula a 10 hláv. Otestuj sa ako dobre ovládaš jej obsah.

Ako sa začína preambula Slovenskej republiky?

ústava TASR/Martin Bauman
Správne! Nesprávne!

Preambula je úvodná časť Ústavy Slovenskej republiky a sú v nej uvedené základné ciele občanov a národností tvoriacich štát. V preambule SR sa odkazuje na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo aj stáročné boje o vlastnú štátnosť.

Aké sú základné práva a slobody?

Unsplash/Tingey Injury Law Firm Unsplash/Tingey Injury Law Firm
Správne! Nesprávne!

V Druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky sa píše, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Slovenská republika je:

vlajka TASR/Martin Baumann
Správne! Nesprávne!

Slovenská republika ale tiež uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Neviaže sa ale na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Voľby sa vykonávajú tajným hlasovaním. Aké atribúty má ešte volebné právo?

voľby TASR/Henrich Mišovič
Správne! Nesprávne!

Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Hlasovať vo voľbách môžu aj cudzinci, a to vo voľbách do VÚC a komunálnych.

Kto nemôže vstúpiť do štrajku?

prostest Unsplash/Markus Spiske
Správne! Nesprávne!

Právo na štrajk sa zaručuje všetkým okrem sudcov, prokurátorov, príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov a príslušníkov a zamestnancov hasičských a záchranných zborov. Okrem toho osobám v povolaniach, ktoré sú nevyhnutné na ochranu života a zdravia môže zákon obmedziť právo na štrajk.

Čo všetko sa nachádza vo vlastníctve Slovenskej republiky?

Vysoké Tatry Unsplash/Tomáš Malík
Správne! Nesprávne!

Slovenská republika tiež deklaruje, že chráni a zveľaďuje toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné dedičstvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií.

Do koľko hodín má zadržaná osoba právo byť prepustená alebo odovzdaná súdu?

väzenie Unsplash/ Matthew Ansley
Správne! Nesprávne!

Zadržaná osoba musí byť ihneď oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr do 48 hodín prepustená na slobodu alebo odovzdaná súdu. Sudca musí zadržanú osobu do 48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných činoch do 72 hodín od prevzatia vypočuť a rozhodnúť o väzbe alebo o jej prepustení na slobodu.

Kde všade majú právo používať svoj jazyk národnostné menšiny?

vianoce TASR/Milan Kapusta
Správne! Nesprávne!

Národným menšinám sa totiž zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie.

Komu môže Slovenská republika poskytnúť azyl?

migranti Unsplash/pixpoetry
Správne! Nesprávne!

Slovenská republika poskytuje azyl cudzincom prenasledovaným za uplatňovanie politických práv a slobôd. Azyl možno odoprieť tomu, kto konal v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami.

Od kedy je ľudský život hodný ochrany?

tehotenstvo Unsplash/Tai's Captures
Správne! Nesprávne!

V Ústave sa definuje, že každý má právo na život. Ľudský život je taktiež hodný ochrany už pred narodením.

Na aké témy sa nemôže predkladať petícia?

Petícia TASR/Radovan Stoklasa
Správne! Nesprávne!

Okrem toho sa petičné právo zaručuje každému a na akékoľvek témy. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

Referendum vyhlasuje prezident, ak sa na tom uznesenie Národná rada alebo oň podpismi požiada …

zástavy Unsplash/Guillaume Perigois
Správne! Nesprávne!

Prezident ho následne do 30 dní vyhlási a do 90 dní sa uskutoční. Referendum nadobudne platnosť ak bude volebná účasť vyššia ako 50 % percent. Na Slovenku nám takto prešlo zatiaľ iba jediné referendum a to o vstupe do Európskej únie.

Od akého veku môžu občania kandidovať na prezidenta?

Zuzana Čaputová TASR/Martin Bauman
Správne! Nesprávne!

Na kandidatúru na prezidenta je tiež potrebné získať 15 000 podpisov občanov alebo 15 podpisov od poslancov Národnej rady. Žiadosť je potrebné odovzdať predsedovi Národnej rady najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.

Od koho pochádza štátna moc?

voľby TASR/Radovan Stoklasa
Správne! Nesprávne!

Slovenská republika je zastupiteľská demokracia, čiže moc majú v rukách občania, ale vykonávaná je prostredníctvom volených zástupcov. Vykonávať ju môžu ale aj priamo a to prostredníctvom referenda.

Čo môže zmeniť hranice Slovenskej republiky ?

mapa Slovenska TASR/Henrich Mišovič
Správne! Nesprávne!

Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné. Jediným spôsob ako zmeniť hranice je ústavný zákon.

KVÍZ: Ako dobre poznáš svoje práva? Toto všetko ti zaručuje ústava Slovenskej republiky
Super, zvládol si to.
Mohlo to byť lepšie.

Zdroj: Ústava Slovenskej republiky

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech