Ladi­slav Kos­sár: Pre slo­ven­ské star­tu­py je vyces­to­va­nie nevy­hnut­né

Lukáš Gašparík jr. / 5. januára 2016 / Rozhovory

Ladi­slav Kos­sár je jed­ným z najak­tív­nej­ších slo­ven­ských filan­tro­pov, kto­rý sa sna­ží pomá­hať ľudom aj za hra­ni­ca­mi Slo­ven­ska. Napo­sle­dy ho prí­be­hy a osu­dy ľudí zavia­li až do ďale­ké­ho Nepá­lu, kde iba o pár dní uni­kol niči­vé­mu zeme­tra­se­niu.

Laco, si člo­vek, kto­rý sa ako jeden z mála na Slo­ven­sku venu­je ven­tu­re inves­to­va­niu viac ako 11 rokov. Kedy to celé zača­lo?

Zača­lo to v roku 2009, keď som mal 34 rokov a v dôsled­ku pádu Leh­man Brot­hers som roz­ší­ril svoj pred­met pod­ni­ka­nia z pora­den­stva v real esta­te finan­ce a deve­lop­ment na angel/venture inves­to­va­nie. Hľa­dal som fir­mu, kto­rá by “stá­le vyrá­ba­la nie­čo”, čo zákaz­ní­ci potre­bu­jú.

Aké inves­tí­cie sa ti poda­ri­lo zre­a­li­zo­vať?

Prvá väč­šia inves­tí­cia bola v roku 2009 do dizaj­nér­sko-výrob­nej fir­my 3070. V roku 2010 nasle­do­va­li inves­tí­cie do 2 tech­no­lo­gic­kých firiem v Sil­li­con Val­ley. Momen­tál­ne spra­vu­je­me so svo­jim par­tne­rom Dodom Bar­dí­kom nové port­fó­lio firiem a nezis­ko­viek v rôz­nych oblas­tiach.

maxresdefault

zdroj foto­gra­fie: manageria.org

Pod­stat­ná časť tvoj­ho foku­su je veno­va­ná prá­ve Impact inves­tin­gu. Čo to vlast­ne je a ako sa ti v ňom darí?

Sú to inves­tí­cie, kde úspech nie je mera­ný iba uka­zo­va­teľ­mi finanč­né­ho zis­ku, ale aj uka­zo­va­teľ­mi spo­lo­čen­ské­ho pros­pe­chu. Zdroj kapi­tá­lu môže byť rôz­ny. Ak je zdroj filan­tro­pic­ký (impact first), väč­ši­nou ide o inves­tí­cie do nezis­kov­ky, čo doká­že vytvá­rať “doub­le bot­tom line impact” — spo­lo­čen­ský prí­nos a aj splát­ku úro­ku. Ak kapi­tál pochá­dza od inves­to­rov, kto­rí poža­du­jú naj­mä finanč­ný výnos, ale radi by vide­li aj neja­kú vyš­šiu mie­ru spo­lo­čen­ské­ho výno­su ako iba štan­dard­né CSR, mení sa čas­to aj spek­trum inves­tí­cií (typic­ké sú pro­jek­ty v oblas­ti gre­en ener­gy ale­bo mik­ro­pô­ži­čiek).

Teraz je však oko­lo toh­to poj­mu troš­ku hys­té­ria vo sve­te. Čas­to sa tak­to ozna­ču­jú aj oby­čaj­né inves­tí­cie do roz­vo­ja infra­štruk­tú­ry, ak sú usku­toč­ne­né v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách. Kaž­dá inves­tí­cia by mala byť o roz­um­nom kom­pro­mi­se medzi zis­kom a rôz­ny­mi for­ma­mi pros­pe­chu pre ľudí, komu­ni­tu a pro­stre­die. Táto spo­lo­čen­ská dimen­zia sa za posled­né desať­ro­čia kapi­ta­liz­mu tro­chu utla­či­la na úkor zis­ku, tak­že je veľ­mi dob­ré, že sa opäť vra­cia do pop­re­dia aj v sil­nej­šej mie­re ako CSR.

Nie­kto­ré pro­jek­ty majú nesku­toč­ne dob­ré výsled­ky, iným tre­ba troš­ku viac času na sta­bi­li­zá­ciu – naj­mä tam, kde finan­co­va­nie mimo filan­tro­pic­kých zdro­jov nie je v začiat­koch pro­jek­tu úpl­ne jed­no­du­ché. Trpez­li­vosť (mera­ná v rokoch) je abso­lút­ne nevy­hnut­ná.

11667975_10207113461577859_1905207289_n

Dovo­lím si pove­dať, že si jeden z najak­tív­nej­ších slo­ven­ských filan­tro­pov, za čo si ťa veľ­mi vážim. Akým akti­vi­tám sa v tej­to oblas­ti venu­ješ?

Filan­tro­pii sa venu­jem 9 rokov a v 3 hlav­ných oblas­tiach, kto­ré zastre­šu­je­me v občian­skom zdru­že­ní a nadá­cii PRO­VI­DA – deti a mlá­dež, social impact inves­to­va­nie a roz­voj com­mu­ni­ty art pro­jek­tov.

Naj­viac času venu­je­me prá­ci s deť­mi, kto­ré vyras­ta­jú bez rodi­ny, pre­to­že si nesmier­ne váži­me lás­ky a vzde­la­nia, kto­ré sme od našej rodi­ny dosta­li. Od roku 2006 fun­gu­je v Bra­ti­slav­skom kra­ji dob­ro­vol­níc­ko-men­to­rin­go­vý prog­ram Bud­dy, kde deti z domo­vov vo veku 12 – 18 rokov nie­len zís­ka­va­jú svo­jich Bud­dies (kamo­šov-men­to­rov), ale sa aj spo­lu učia a cho­dia na zážit­ko­vo vzde­lá­va­cie akti­vi­ty, aby sa zvý­ši­la ich šan­ca zara­diť sa do spo­loč­nos­ti po odcho­de z domo­va.

Verí­me, že v kaž­dom z nás je dob­ro, kto­ré vie­me odo­vzdať ďalej. Pár hodín mesač­ne môže nie­kto­rým deťom zachrá­niť život — a pri­tom ide iba o kva­lit­né trá­ve­nie spo­loč­né­ho voľ­né­ho času. Pro­jekt je dôka­zom, že hoci finan­cie sú nesmier­ne dôle­ži­té vo filan­tro­pii, dáva­nie času je tak­mer rov­na­ko dôle­ži­té a ešte aj dosta­ne­me spať ove­ľa viac ako dáme.

Sme tiež nesmier­ne hrdí na sieť den­ných cen­tier Sve­tiel­ko, kto­ré od roku 2010 v Pre­šo­ve, Tren­čí­ne a čosko­ro aj v Bra­ti­sla­ve posky­tu­je vzde­lá­va­nie, sociál­nu a reha­bi­li­tač­nú sta­rost­li­vosť pre viac ako 300 detí z viac­ná­sob­ný­mi váž­ny­mi pos­ti­hnu­tia­mi.

11694077_10207113462817890_904080100_n

Lie­ta­jú­ce ryby zastre­šu­jú naše akti­vi­ty v oblas­ti pod­po­ry sociál­ne­ho-spo­lo­čen­sky pros­peš­né­ho pod­ni­ka­nia na Slo­ven­sku. Zača­li sme men­ší­mi vlast­ný­mi pro­jekt­mi, posled­né 2 roky nás v našej sna­he význam­ne pod­po­ri­la aj Unic­re­dit Ban­ka. Čosko­ro vyhlá­si­me ďal­šiu verej­nú výzvu a bude­me s poro­tou vybe­rať naj­lep­ších slo­ven­ských pod­ni­kav­cov, kto­rým nej­de iba o zisk, ale aj o lep­šie Slo­ven­sko. V našom tíme verí­me, že Slo­ven­sko bude lep­šie, ak bude viac udr­ža­teľ­ných nezis­ko­viek aj s príj­ma­mi z posky­to­va­nia slu­žieb a pro­duk­tov bez toho, aby sa muse­li vzdať spo­lo­čen­ské­ho pros­pe­chu. A takis­to tre­ba tiež viac zod­po­ved­ne uva­žu­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov.

Od roku 2014 pra­cu­jem na glo­bál­nom filan­tro­pic­kom fon­de fon­dov pre opus­te­né deti, kto­rý bude pod­po­ro­vať naj­lep­šie nezis­ko­vé orga­ni­zá­cie na sve­te s mera­teľ­ným dopa­dom v tej­to oblas­ti (apli­ká­cia prin­cí­pov ven­tu­re a impact inves­to­va­nia v pros­pech detí). Viac detí bude mať šan­cu na plno­hod­not­ný život, ak komu­ni­ta filan­tro­pov dar­cov, exper­tov a nezis­ko­vých líd­rov spo­jiť sily a tým pádom naj­lep­šie fun­gu­jú­ce orga­ni­zá­cie sta­bil­nej­šie a budú mať trpez­li­vý, ras­to­vý filan­tro­pic­ký kapi­tál.

Vrá­til si sa z Nepá­lu, kto­rý sa spa­mä­tá­val z obrov­skej tra­gé­die. Skús nám pri­blí­žiť osu­dy a prí­be­hy ľudí, s kto­rý­mi si den­ne pri­chá­dzal do kon­tak­tu.

Ťaž­ko vyjad­riť slo­va­mi. Ja som ušiel zeme­tra­se­niu v horách o 4 dni (zastih­lo ma našťas­tie v sta­bil­nej budo­ve). Kama­rá­ta zasy­pa­la aj laví­na a smr­ti v Eve­rest Base Camp ušiel o 25 minút.… Tisí­ce ľudí však priš­lo o živo­ty a svo­je domo­vy. Prí­ro­da nám opäť pri­po­me­nu­la, že sme veľ­mi malič­ký voči jej sile. Kra­ji­ny, kto­ré nie sú až tak vysta­ve­né jej extré­mom majú obrov­ské šťas­tie. Nepál­ča­nia sú nesku­toč­ne milí a dob­ro­sr­deč­ní.

V Kath­man­du som stre­tol naj­mä ľudí, kto­rí spre­vá­dza­li turis­tov ako sprie­vod­co­via a nosi­či. Počas túry na vrch Lang­tang som cez deň žasol nad krá­sou Hima­lá­jí a večer v kamen­ných chat­kách pri hli­ne­ných ohnis­kách sme sa pri zázvo­ro­vom čaji spo­loč­ne smia­li. Počas zeme­tra­se­nia v Pokhar­re som spoz­nal ich nesku­toč­nú srdeč­nosť a odol­nosť. Maji­te­ľo­vi joga cen­tra spa­dol dom v Kath­man­du na jeho 2 roč­né­ho chlap­ca. Na moju otáz­ku, že ako ďalej s veľ­kým úsme­vom odpo­ve­dal: malý je živý, ide­me ďalej… Nepál zosta­ne navž­dy v mojom srd­ci.

kossar_smile

Ako vní­maš Slo­vá­kov z pohľa­du filan­tro­pie, nechý­ba nám tak tro­chu seba­ref­le­xia a schop­nosť sa viac zau­jí­mať o iných ako o samých seba?

Ja poznám veľ­mi veľa Slo­vá­kov, kto­rí sa nie­len zau­jí­ma­jú o osu­dy iných, ale aj v pra­xi nie­čo robia nad rámec svoj­ho osob­né­ho pros­pe­chu. Sme veľ­mi mla­dá kra­ji­na a nezis­ko­vý sek­tor má u nás nád­her­né pro­jek­ty, kto­ré sa sna­žia zlep­šiť občian­sku spo­loč­nosť ako aj kva­li­tu živo­ta detí, mlá­de­že ale­bo život­né­ho pro­stre­dia. Samoz­rej­me je tu obrov­ský poten­ciál pre viac dar­cov­stva. Mám aj osob­nú skú­se­nosť, že Slo­vá­ci radi pod­po­ria časom aj finanč­ne dob­ré nezis­ko­vé ini­cia­tí­vy, ak ich vedie hod­no­ver­ný tím a sú kva­lit­ne pre­zen­to­va­né.

Teraz tak tro­chu odbo­čí­me. Si spo­lu­ma­ji­te­ľom a mana­ging direc­to­rom jed­nej z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských “star­tu­po­vých” firiem 30/70, kto­rá sa za posled­ných 5 rokov (od svoj­ho vzni­ku) doká­za­la pre­pra­co­vať na špič­ku svoj­ho odvet­via. Ako to celé zača­lo a čomu sa 30/70 venu­je?

Prí­beh 3070 začal spo­je­ním 3 kama­rá­tov, kto­rí mali nie­len úžas­nú ener­giu ale aj veľ­mi dopl­ňu­jú­ce zruč­nos­ti v oblas­ti desig­nu, obcho­du a pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia. Svoj tím veľ­mi rých­lo roz­ši­ro­va­li a ja som sa k nim pri­dal ako angel inves­tor v roku 2009. Spo­lu­ma­ji­te­ľom a šta­tu­tá­rom som bol do roku 2014, keď do nej vstú­pil pri­va­te equ­ity fond. 3070 posky­tu­je kom­plex­né inte­ri­é­ro­vé rie­še­nia pre retail v celej Euró­pe.

10616585_10202531016701813_4342107772366697676_n

Pre­čo názov 30/70? Skrý­va sa za tým nie­čo viac?

Názov je tiež súčas­ťou prí­be­hu spo­loč­nos­ti, kto­rá spá­ja kre­a­ti­vi­tu a design s výro­bou.

Koľ­ko ľudí k dneš­né­mu dňu zamest­ná­va­te?

Nemám už pres­né čís­la, ale mys­lím, že oko­lo 50 ľudí a ďal­ších vyše 100 u jej sub­do­dá­va­te­ľov.

Laco, vráť­me sa späť k star­tu­pom. Kto­ré­mu seg­men­tu by sa slo­ven­ské star­tu­py mali viac veno­vať? V čom pod­ľa teba vyni­ká­me?

Pod­ľa mňa vyni­ká­me kre­a­ti­vi­tou a pra­co­vi­tos­ťou. Máme aj veľ­ké srd­cia a pre­to si mys­lím, že vie­me pris­pieť sve­tu aj spo­lo­čen­sky pros­peš­ný­mi ino­vá­cia­mi, kto­ré využí­va­jú pod­ni­ka­teľ­ské prin­cí­py na rie­še­nie výziev, s kto­rý­mi si nevie rady štát­ny ale­bo nezis­ko­vý sek­tor. Svet má pred sebou veľ­ké výzvy súvi­sia­ce s chu­do­bou, voj­na­mi či váž­ny­mi ocho­re­nia­mi a pre­to verím, že cez col­lec­ti­ve impact a viac spo­lu­prá­ce vie­me spo­loč­ne nájsť a imple­men­to­vať efek­tív­nej­šie rie­še­nia.

foto_ladislav_kossar_office

Vní­maš vyces­to­va­nie ako nevy­hnut­nú vec, pre glo­bál­ny úspech tých­to star­tu­pov?

Áno. Ces­to­va­nie otvá­ra myseľ, učí poko­re a per­spek­tí­ve, vytvá­ra pria­teľ­stvá a par­tner­stvá a inšpi­ru­je. Krát­ke kon­fe­ren­cie vedia roz­ší­riť obzor v kon­krét­nej oblas­ti, ale tre­ba skú­siť žiť aj v inej kul­tú­re – pár mesia­cov mož­no aj pár rokov. Dôve­ra potreb­ná pre spo­lu­prá­cu vo sve­te sa budu­je roky a pre­to je potreb­né byť trpez­li­vý.

Ako vyze­rá tvoj bež­ný pracovný/filantropický deň?

Ak pla­tí, že jedi­nou isto­tou je zme­na, asi to pla­tí aj pre môj pra­cov­ný deň. :) Inves­to­va­nie, tvor­ba nových, roz­voj exis­tu­jú­cich pro­jek­tov a sprá­va majet­ku sú hlav­né nápl­ne môj­ho dňa. Na Slo­ven­sku mám veľa stra­te­gic­kých ako aj kre­a­tív­nych stret­nu­tí a board mee­tin­gy pre orga­ni­zá­cie v našom port­fó­liu. V kaž­dom pro­jek­te tre­ba čas­to rie­šiť rov­no­vá­hu vo finan­ciách ako aj obsa­de­nie tými správ­ny­mi ľuď­mi, aby robi­li to, čo vedia naj­lep­šie a to, čo ich baví. V zahra­ni­čí je to naj­mä vytvá­ra­nie par­tners­tiev a uče­nie sa. A den­ne asi 3 kávy a veľa vody :)

Sil­ný mes­sa­ge Slo­vá­kom bude znieť…?

Využi­te svo­je srd­ce, kre­a­ti­vi­tu a usi­lov­nosť v pros­pech dru­hých.

V Star­ti­tup si veľ­mi váži­me prá­cu, kto­rú robí Laco a verí­me, že sa k nemu pri­dá viac Slo­vá­kov, kto­rí majú Slo­ven­sku, ale urči­te aj sve­tu čo ponúk­nuť!

11667174_10207113462897892_1668083113_n

Pridať komentár (0)