Ladi­slav Kos­sár: Pre slo­ven­ské star­tupy je vyces­to­va­nie nevy­hnutné

Lukáš Gašparík jr. / 5. januára 2016 / Rozhovory

Ladi­slav Kos­sár je jed­ným z najak­tív­nej­ších slo­ven­ských filan­tro­pov, ktorý sa snaží pomá­hať ľudom aj za hra­ni­cami Slo­ven­ska. Napo­sledy ho prí­behy a osudy ľudí zaviali až do ďale­kého Nepálu, kde iba o pár dní uni­kol niči­vému zeme­tra­se­niu.

Laco, si člo­vek, ktorý sa ako jeden z mála na Slo­ven­sku venuje ven­ture inves­to­va­niu viac ako 11 rokov. Kedy to celé začalo?

Začalo to v roku 2009, keď som mal 34 rokov a v dôsledku pádu Leh­man Brot­hers som roz­ší­ril svoj pred­met pod­ni­ka­nia z pora­den­stva v real estate finance a deve­lop­ment na angel/venture inves­to­va­nie. Hľa­dal som firmu, ktorá by “stále vyrá­bala niečo”, čo zákaz­níci potre­bujú.

Aké inves­tí­cie sa ti poda­rilo zre­a­li­zo­vať?

Prvá väč­šia inves­tí­cia bola v roku 2009 do dizaj­nér­sko-výrob­nej firmy 3070. V roku 2010 nasle­do­vali inves­tí­cie do 2 tech­no­lo­gic­kých firiem v Sil­li­con Val­ley. Momen­tálne spra­vu­jeme so svo­jim par­tne­rom Dodom Bar­dí­kom nové port­fó­lio firiem a nezis­ko­viek v rôz­nych oblas­tiach.

maxresdefault

zdroj foto­gra­fie: manageria.org

Pod­statná časť tvojho fokusu je veno­vaná práve Impact inves­tingu. Čo to vlastne je a ako sa ti v ňom darí?

Sú to inves­tí­cie, kde úspech nie je meraný iba uka­zo­va­teľmi finanč­ného zisku, ale aj uka­zo­va­teľmi spo­lo­čen­ského pros­pe­chu. Zdroj kapi­tálu môže byť rôzny. Ak je zdroj filan­tro­pický (impact first), väč­ši­nou ide o inves­tí­cie do nezis­kovky, čo dokáže vytvá­rať “double bot­tom line impact” — spo­lo­čen­ský prí­nos a aj splátku úroku. Ak kapi­tál pochá­dza od inves­to­rov, ktorí poža­dujú najmä finančný výnos, ale radi by videli aj nejakú vyš­šiu mieru spo­lo­čen­ského výnosu ako iba štan­dardné CSR, mení sa často aj spek­trum inves­tí­cií (typické sú pro­jekty v oblasti green energy alebo mik­ro­pô­ži­čiek).

Teraz je však okolo tohto pojmu trošku hys­té­ria vo svete. Často sa takto ozna­čujú aj oby­čajné inves­tí­cie do roz­voja infra­štruk­túry, ak sú usku­toč­nené v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách. Každá inves­tí­cia by mala byť o roz­um­nom kom­pro­mise medzi zis­kom a rôz­nymi for­mami pros­pe­chu pre ľudí, komu­nitu a pro­stre­die. Táto spo­lo­čen­ská dimen­zia sa za posledné desať­ro­čia kapi­ta­lizmu tro­chu utla­čila na úkor zisku, takže je veľmi dobré, že sa opäť vra­cia do pop­re­dia aj v sil­nej­šej miere ako CSR.

Nie­ktoré pro­jekty majú nesku­točne dobré výsledky, iným treba trošku viac času na sta­bi­li­zá­ciu – najmä tam, kde finan­co­va­nie mimo filan­tro­pic­kých zdro­jov nie je v začiat­koch pro­jektu úplne jed­no­du­ché. Trpez­li­vosť (meraná v rokoch) je abso­lútne nevy­hnutná.

11667975_10207113461577859_1905207289_n

Dovo­lím si pove­dať, že si jeden z najak­tív­nej­ších slo­ven­ských filan­tro­pov, za čo si ťa veľmi vážim. Akým akti­vi­tám sa v tejto oblasti venu­ješ?

Filan­tro­pii sa venu­jem 9 rokov a v 3 hlav­ných oblas­tiach, ktoré zastre­šu­jeme v občian­skom zdru­žení a nadá­cii PRO­VIDA – deti a mlá­dež, social impact inves­to­va­nie a roz­voj com­mu­nity art pro­jek­tov.

Naj­viac času venu­jeme práci s deťmi, ktoré vyras­tajú bez rodiny, pre­tože si nesmierne vážime lásky a vzde­la­nia, ktoré sme od našej rodiny dostali. Od roku 2006 fun­guje v Bra­ti­slav­skom kraji dob­ro­vol­nícko-men­to­rin­gový prog­ram Buddy, kde deti z domo­vov vo veku 12 – 18 rokov nie­len zís­ka­vajú svo­jich Bud­dies (kamo­šov-men­to­rov), ale sa aj spolu učia a cho­dia na zážit­kovo vzde­lá­va­cie akti­vity, aby sa zvý­šila ich šanca zara­diť sa do spo­loč­nosti po odchode z domova.

Veríme, že v kaž­dom z nás je dobro, ktoré vieme odo­vzdať ďalej. Pár hodín mesačne môže nie­kto­rým deťom zachrá­niť život — a pri­tom ide iba o kva­litné trá­ve­nie spo­loč­ného voľ­ného času. Pro­jekt je dôka­zom, že hoci finan­cie sú nesmierne dôle­žité vo filan­tro­pii, dáva­nie času je tak­mer rov­nako dôle­žité a ešte aj dosta­neme spať oveľa viac ako dáme.

Sme tiež nesmierne hrdí na sieť den­ných cen­tier Sve­tielko, ktoré od roku 2010 v Pre­šove, Tren­číne a čoskoro aj v Bra­ti­slave posky­tuje vzde­lá­va­nie, sociálnu a reha­bi­li­tačnú sta­rost­li­vosť pre viac ako 300 detí z viac­ná­sob­nými váž­nymi pos­ti­hnu­tiami.

11694077_10207113462817890_904080100_n

Lie­ta­júce ryby zastre­šujú naše akti­vity v oblasti pod­pory sociál­neho-spo­lo­čen­sky pros­peš­ného pod­ni­ka­nia na Slo­ven­sku. Začali sme men­šími vlast­nými pro­jektmi, posledné 2 roky nás v našej snahe významne pod­po­rila aj Unic­re­dit Banka. Čoskoro vyhlá­sime ďal­šiu verejnú výzvu a budeme s poro­tou vybe­rať naj­lep­ších slo­ven­ských pod­ni­kav­cov, kto­rým nejde iba o zisk, ale aj o lep­šie Slo­ven­sko. V našom tíme veríme, že Slo­ven­sko bude lep­šie, ak bude viac udr­ža­teľ­ných nezis­ko­viek aj s príj­mami z posky­to­va­nia slu­žieb a pro­duk­tov bez toho, aby sa museli vzdať spo­lo­čen­ského pros­pe­chu. A takisto treba tiež viac zod­po­vedne uva­žu­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov.

Od roku 2014 pra­cu­jem na glo­bál­nom filan­tro­pic­kom fonde fon­dov pre opus­tené deti, ktorý bude pod­po­ro­vať naj­lep­šie nezis­kové orga­ni­zá­cie na svete s mera­teľ­ným dopa­dom v tejto oblasti (apli­ká­cia prin­cí­pov ven­ture a impact inves­to­va­nia v pros­pech detí). Viac detí bude mať šancu na plno­hod­notný život, ak komu­nita filan­tro­pov dar­cov, exper­tov a nezis­ko­vých líd­rov spo­jiť sily a tým pádom naj­lep­šie fun­gu­júce orga­ni­zá­cie sta­bil­nej­šie a budú mať trpez­livý, ras­tový filan­tro­pický kapi­tál.

Vrá­til si sa z Nepálu, ktorý sa spa­mä­tá­val z obrov­skej tra­gé­die. Skús nám pri­blí­žiť osudy a prí­behy ľudí, s kto­rými si denne pri­chá­dzal do kon­taktu.

Ťažko vyjad­riť slo­vami. Ja som ušiel zeme­tra­se­niu v horách o 4 dni (zastihlo ma našťas­tie v sta­bil­nej budove). Kama­ráta zasy­pala aj lavína a smrti v Eve­rest Base Camp ušiel o 25 minút.… Tisíce ľudí však prišlo o životy a svoje domovy. Prí­roda nám opäť pri­po­me­nula, že sme veľmi maličký voči jej sile. Kra­jiny, ktoré nie sú až tak vysta­vené jej extré­mom majú obrov­ské šťas­tie. Nepál­ča­nia sú nesku­točne milí a dob­ro­sr­deční.

V Kath­mandu som stre­tol najmä ľudí, ktorí spre­vá­dzali turis­tov ako sprie­vod­co­via a nosiči. Počas túry na vrch Lang­tang som cez deň žasol nad krá­sou Hima­lájí a večer v kamen­ných chat­kách pri hli­ne­ných ohnis­kách sme sa pri zázvo­ro­vom čaji spo­ločne smiali. Počas zeme­tra­se­nia v Pokharre som spoz­nal ich nesku­točnú srdeč­nosť a odol­nosť. Maji­te­ľovi joga cen­tra spa­dol dom v Kath­mandu na jeho 2 roč­ného chlapca. Na moju otázku, že ako ďalej s veľ­kým úsme­vom odpo­ve­dal: malý je živý, ideme ďalej… Nepál zostane navždy v mojom srdci.

kossar_smile

Ako vní­maš Slo­vá­kov z pohľadu filan­tro­pie, nechýba nám tak tro­chu seba­ref­le­xia a schop­nosť sa viac zau­jí­mať o iných ako o samých seba?

Ja poznám veľmi veľa Slo­vá­kov, ktorí sa nie­len zau­jí­majú o osudy iných, ale aj v praxi niečo robia nad rámec svojho osob­ného pros­pe­chu. Sme veľmi mladá kra­jina a nezis­kový sek­tor má u nás nád­herné pro­jekty, ktoré sa sna­žia zlep­šiť občian­sku spo­loč­nosť ako aj kva­litu života detí, mlá­deže alebo život­ného pro­stre­dia. Samoz­rejme je tu obrov­ský poten­ciál pre viac dar­cov­stva. Mám aj osobnú skú­se­nosť, že Slo­váci radi pod­po­ria časom aj finančne dobré nezis­kové ini­cia­tívy, ak ich vedie hod­no­verný tím a sú kva­litne pre­zen­to­vané.

Teraz tak tro­chu odbo­číme. Si spo­lu­ma­ji­te­ľom a mana­ging direc­to­rom jed­nej z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských “star­tu­po­vých” firiem 30/70, ktorá sa za posled­ných 5 rokov (od svojho vzniku) doká­zala pre­pra­co­vať na špičku svojho odvet­via. Ako to celé začalo a čomu sa 30/70 venuje?

Prí­beh 3070 začal spo­je­ním 3 kama­rá­tov, ktorí mali nie­len úžasnú ener­giu ale aj veľmi dopl­ňu­júce zruč­nosti v oblasti designu, obchodu a pro­jek­to­vého ria­de­nia. Svoj tím veľmi rýchlo roz­ši­ro­vali a ja som sa k nim pri­dal ako angel inves­tor v roku 2009. Spo­lu­ma­ji­te­ľom a šta­tu­tá­rom som bol do roku 2014, keď do nej vstú­pil pri­vate equ­ity fond. 3070 posky­tuje kom­plexné inte­ri­é­rové rie­še­nia pre retail v celej Európe.

10616585_10202531016701813_4342107772366697676_n

Prečo názov 30/70? Skrýva sa za tým niečo viac?

Názov je tiež súčas­ťou prí­behu spo­loč­nosti, ktorá spája kre­a­ti­vitu a design s výro­bou.

Koľko ľudí k dneš­nému dňu zamest­ná­vate?

Nemám už presné čísla, ale mys­lím, že okolo 50 ľudí a ďal­ších vyše 100 u jej sub­do­dá­va­te­ľov.

Laco, vráťme sa späť k star­tu­pom. Kto­rému seg­mentu by sa slo­ven­ské star­tupy mali viac veno­vať? V čom podľa teba vyni­káme?

Podľa mňa vyni­káme kre­a­ti­vi­tou a pra­co­vi­tos­ťou. Máme aj veľké srd­cia a preto si mys­lím, že vieme pris­pieť svetu aj spo­lo­čen­sky pros­peš­nými ino­vá­ciami, ktoré využí­vajú pod­ni­ka­teľ­ské prin­cípy na rie­še­nie výziev, s kto­rými si nevie rady štátny alebo nezis­kový sek­tor. Svet má pred sebou veľké výzvy súvi­siace s chu­do­bou, voj­nami či váž­nymi ocho­re­niami a preto verím, že cez col­lec­tive impact a viac spo­lu­práce vieme spo­ločne nájsť a imple­men­to­vať efek­tív­nej­šie rie­še­nia.

foto_ladislav_kossar_office

Vní­maš vyces­to­va­nie ako nevy­hnutnú vec, pre glo­bálny úspech týchto star­tu­pov?

Áno. Ces­to­va­nie otvára myseľ, učí pokore a per­spek­tíve, vytvára pria­teľ­stvá a par­tner­stvá a inšpi­ruje. Krátke kon­fe­ren­cie vedia roz­ší­riť obzor v kon­krét­nej oblasti, ale treba skú­siť žiť aj v inej kul­túre – pár mesia­cov možno aj pár rokov. Dôvera potrebná pre spo­lu­prácu vo svete sa buduje roky a preto je potrebné byť trpez­livý.

Ako vyzerá tvoj bežný pracovný/filantropický deň?

Ak platí, že jedi­nou isto­tou je zmena, asi to platí aj pre môj pra­covný deň. :) Inves­to­va­nie, tvorba nových, roz­voj exis­tu­jú­cich pro­jek­tov a správa majetku sú hlavné náplne môjho dňa. Na Slo­ven­sku mám veľa stra­te­gic­kých ako aj kre­a­tív­nych stret­nutí a board mee­tingy pre orga­ni­zá­cie v našom port­fó­liu. V kaž­dom pro­jekte treba často rie­šiť rov­no­váhu vo finan­ciách ako aj obsa­de­nie tými správ­nymi ľuďmi, aby robili to, čo vedia naj­lep­šie a to, čo ich baví. V zahra­ničí je to najmä vytvá­ra­nie par­tners­tiev a uče­nie sa. A denne asi 3 kávy a veľa vody :)

Silný mes­sage Slo­vá­kom bude znieť…?

Využite svoje srdce, kre­a­ti­vitu a usi­lov­nosť v pros­pech dru­hých.

V Star­ti­tup si veľmi vážime prácu, ktorú robí Laco a veríme, že sa k nemu pridá viac Slo­vá­kov, ktorí majú Slo­ven­sku, ale určite aj svetu čo ponúk­nuť!

11667174_10207113462897892_1668083113_n

Pridať komentár (0)