Larry Page a Ser­gey Brin spolu na jed­nom mieste!

Peter Kováč / 9. júla 2014 / Tools a produktivita

Stáva sa len veľmi zriedka, že sa na jed­nom jed­nom mieste stretnú pred kame­rami a divákmi zakla­da­te­lia Google Larry Page a Ser­gey Brin v inter­view s Vino­dom Khos­lom. Počas pomerne dlhého roz­ho­voru roz­prá­vali o množ­stve zau­jí­ma­vých vecí súčas­ných aj budú­cich, ktoré budú Google kre­ovať v najb­liž­ších rokoch.

Som abso­lútne pre­sved­čený, že by sme mali žiť v dobe hoj­nosti,” pove­dal Page. “Pre­mýš­ľajte o tom, čo potre­bu­jeme – býva­nie, bez­peč­nosť, vzde­la­nie pre naše deti. Množ­stvo vyna­lo­že­ných zdro­jov a práce pre tieto základné veci sú cel­kom malé. Hádam, že je to menej než 1%. Pred­stava, že každý musí pra­co­vať zbe­silo, aby spl­nil ľud­ské potreby nie je prav­divá. “

Tak­tiež došlo na tému ne/zamestnanosti, a jej rie­še­nie, ktoré Page vidí v najatí namiesto jed­ného full time pra­cov­ní­kov, dvoch part timo­vých.

Niečo také je naozaj prob­lém vlády, pre­tože my sta­viame mnoho pra­cov­ných miest, mnoho kan­ce­lár­skych budov, ale žiadne miesta na býva­nie,” pove­dal Page v roz­ho­vore. “Takže nie je prek­va­pu­júce, že to spô­so­buje veľa prob­lé­mov.

Veľa ľudí je tak­tiež závis­lých od pre­nájmu, takže sa nepo­die­ľajú na eko­no­mic­kom raste cien býva­nia. V sku­toč­nosti im to škodí. Nepo­máha im to . Mys­lím, že tieto prob­lémy sú viac štruk­tu­rálne a sú to veľmi vážne prob­lémy. “

Pridať komentár (0)