Laun­cher postaví vaš pro­jekt na nohy

Luky Gašparík / 13. októbra 2014 / Tools a produktivita

Je to tu! Pred pár týžd­ňami bol v Bra­ti­slave spus­tení nový akce­le­rá­tor — Laun­cher. Jeho úlo­hou je nájsť tých naj­ši­kov­nej­ších pod­ni­ka­te­ľov z pome­dzi nás. 

Doč­kali sme sa! Okrem už zná­meho spo­ťác­keho Boos­tru, otvo­ril pred časom v Bra­ti­slave svoje dvere akce­le­rá­tor Laun­cher. Aj keď ste názov “Laun­cher” ešte možno nepo­čuli, nie je žiad­nou novin­kou. Miesto a ľudia sto­jaci za týmto pro­jek­tom sú väč­šine ľudí zo star­tu­po­vej komu­nity už dobre známi. Tím na čele s Vik­to­rom Miku­lá­še­kom sa totiž už dlhší čas anga­žuje na star­tu­po­vom bojo­vom poli. 

Okrem tohto skú­se­ného tímu, má Lau­cher k dis­po­zí­cií aj pool skú­se­ných men­to­rov, ktorí zastre­šujú všetky potrebné seg­menty, s kto­rými sa star­tup počas svojho život­ného cyklu môže stret­núť. Laun­cher pomôže “vyž­mý­kať” z vás a vášho pro­jektu to naj­lep­šie. Skú­sení pod­ni­ka­te­lia zo zná­mych slo­ven­ských soft­wa­ro­vých spo­loč­ností (Tem­pest, Data­lan a Sof­tip), sa roz­hodli roz­ší­riť svoje port­fó­lio o ďal­šie zau­jí­mavé pro­jekty. Ako sami hovo­ria, sú viac “star­tup stu­dio”, ako akce­le­rá­tor. Mne sa však páči slovo “akce­le­rá­tor”, tak snáď sa na mňa cha­lani neura­zia :). Kaž­do­pádne plnia úlohy aj akce­le­rá­tora, až na ten roz­diel, že keď už si nejaký pro­jekt vyberú, tak sa mu venujú dlho­dobo a hĺb­kovo. Takže zabud­nite na krátke náv­števy neviem akých men­to­rov. Tu sa vám budú dlho­dobo veno­vať ozaj­stní experti.

3 dôvody, prečo by si sa mal Laun­cheru so svo­jim pro­jek­tom ozvať? 

1. Okrem iného, je Laun­cher hlavne INVES­TO­ROM. Takže vie finančne pod­po­riť tvoj star­tup. Pri­tom sa tu neba­víme iba o pro­jek­toch v seede alebo early stage fir­mách, ale kľudne aj o seni­or­ner­ších pro­jek­toch, ktoré sú už neskor­šej fáze (aj keď ofi­ciálne len v tých dvoch prvých — máme však lep­šie info ako ich web :).

2. Laun­cher ti pomôže vybu­do­vať tvoju spo­loč­nosť. Okrem skú­se­ných ľudí v tíme Laun­chera, ti dá mož­nosť čer­pať z in hou­so­vých skú­se­ností, zdro­jov, know how a čle­nov man­schaftu z IT spo­loč­ností, ktoré stoja za celým pro­jek­tom Laun­cheru.

3. Laun­cher vytvára syner­gie s ostat­nými ven­ture par­tnermi a pomôže ti expan­do­vať v tvo­jom biz­nise. Ale hlavne ti vie otvo­riť dvere tam, kde by si sám musel dlho klo­pať, resp. liezť cez okno.

A ako sa odli­šuje Laun­cher od kon­ku­ren­cie? Takto to vidí Laun­cher:

Fókus sa kla­die v Laun­cheri hlavne na seg­menty online, mobile, digi­tal a Saas. Už to, že rie­šia len pár vybra­ných odvetví, značí o tom, že sú vysoko špe­cia­li­zo­vaní a chcú robiť to, čomu aj reálne roz­umejú. Tak­tiež sa zame­ria­vajú na lokálne trhy, tým mys­lím Slo­ven­sko, Česko, Maďar­sko, Rakúsko a Poľ­sko. Ak máš šikov­ného brat­ranca či ses­ter­nicu za hra­ni­cami, nevá­hajte ich kon­tak­to­vať. Ak si dote­raz nena­šiel vhod­ného par­tnera, inves­tora a určite aj men­tora pre tvoj pro­jekt, skús oslo­viť Laun­cher. Možno to bude naj­lep­šie roz­hod­nu­tie tvojho života!

Čoskoro pri­ne­sieme ďal­šie správy…

Zdroj: launcher.sk

Pridať komentár (0)