Lean Star­tup Machine Vie­deň sa neza­dr­ža­teľne blíži

Martin Faith / 28. apríla 2015 / Tools a produktivita

Za necelé dva týždne pri­víta budova vie­den­ského Mic­ro­softu nad­šen­cov lean prí­stupu. Pri tejto prí­le­ži­tosti vám pri­ná­šame exklu­zívny roz­ho­vor s dvoma členmi orga­ni­zač­ného týmu, Ivom Radu­lov­skym a Ger­wi­nom Brun­ne­rom.

Pre začia­tok nám pove­dzte čím sa zaobe­ráte a ako ste sa stali súčas­ťou orga­ni­zač­ného týmu pre Lean Star­tup Machine Vie­deň. Ako sa zro­dil prvotný nápad pri­viesť LSM do Viedne?

Ivo: Pova­žu­jem sa za evan­je­listu inter­ne­to­vých tech­no­ló­gií. Od roku 2007 sa anga­žu­jem v rôz­nych online a tech pro­jek­toch, pre­važne v stred­nej a východ­nej Európe. Orga­ni­zo­val som nie­koľko veľ­kých Open Source a Dru­pal even­tov v Európe, kto­rých sa zúčast­nili aj výkonní ria­di­te­lia z viac ako 30 kra­jín. Ako spe­a­ker som vystú­pil na nie­koľ­kých kon­fe­ren­ciách vo sve­to­vých met­ro­po­lách ako Chi­cago, Lon­dýn, Miláno alebo Istan­bul. Zaobe­rám sa témami od pod­ni­ka­nia, busi­ness deve­lop­mentu a digi­tá­nych stra­té­gií až po adop­ciu open source vo vlád­nych a pod­ni­ka­teľ­ských štruk­tú­rach. Apli­ku­jem Lean meto­do­ló­gie v novo otvo­re­nom akce­le­rá­tore “Seg­ments Acce­le­ra­tor“, kde posky­tu­jeme kom­plexné rie­še­nia pre star­tupy. Tento akce­le­rá­tor integ­ruje všetky ras­tové služby, ktoré posky­tuje Seg­ments Group a sprí­stup­ňuje ich dis­rup­tív­nym star­tu­pom a fir­mám zame­ra­ným na ino­vá­cie. Vidíme sa ako “one-stop-shop” pre moti­vo­va­ných zakla­da­te­ľov a nové pod­ni­ka­teľ­ské diví­zie. Takisto posky­tu­jeme pod­poru v oblas­tiach, kde naši kli­enti majú menej skú­se­ností. Tak­tiež sprí­stup­ňu­jeme náš glo­bálny network, zlo­žený z viac ako 5000 inves­to­rov, busi­ness anle­jov, VC, CXOs a dal­ších deci­sion make­rov. 

Nápad pri­niesť Lean Star­tup Machine do Viedne sa zro­dil po tom, ako sme začali spo­lu­pra­co­vať s rôz­nymi star­tupmi a pocí­tili sme potrebu pri­viesť sem works­hop, ktorý by nám umož­nil vytvá­rať a vali­do­vať nové myš­lienky. Obja­vil som Lean Star­tup Machine vďaka Ger­wi­novi a Katar­zyne, ktorí sa zúčast­nili tohto works­hopu v Bos­tone a začali vytvá­rať a orga­ni­zo­vať LSM komu­nitu vo Viedni. Rýchlo som sa stal zás­tan­com tejto myš­li­neky, začal som akti­vi­zo­vať Vie­den­skú komu­nitu a cho­pil sa orga­ni­zá­cie works­hopu spolu s úžas­ným tímom (https://www.leanstartupmachine.com/cities/vienna).

Ger­win: Pohy­bu­jem sa v star­tu­po­vom eko­sys­téme už pár rokov. Nápad na môj prvý reálny star­tup pri­šiel v roku 2007 a v roku 2009 som tento nápad spolu s mojim co-foun­drom Andre­a­som pre­ta­vili do zalo­že­nia firmy. Vtedy sme boli velmi naivní a robili sme veľa začia­toč­níc­kych chýb. Mys­lím si, že sa to na začiatku stáva mno­hím ľuďom. Začal som sa preto zau­jí­mať o spô­soby, ako robiť veci lep­šie. To ma pri­viedlo ku myš­lienke boots­trap­pingu ako aj ku lean prí­stupu k biz­nisu. Záu­jem pri­viesť Lean Star­tup Machine začal rásť po tom, ako som spolu s Katyou nav­ští­vil Bos­ton­ský LSM works­hop. Obaja sme sa nadchli pre myš­lienku pri­viesť Lean Star­tup Machine do Rakúska. Ako sme neskôr zis­tili, už exis­to­vala sku­pina ľudí s rov­na­kým záuj­mom. Tak sme sa stretli s Ivom, Oksa­nou, Kalo­yan, Tan­jou, Davi­dom a ďal­šími úžas­ními ľuďmi, ktorí dnes tvo­ria orga­ni­začný tím.

Ger­win, ako si spo­mí­nal, zúčast­nil si sa LSM works­hopu v Bos­tone. Čo nám môžeš pre­zra­diť o tejto skú­se­nosti? Akým spô­so­bom to pris­pelo k tvojmu osob­nému úspe­chu? 

Ger­win: Lean Star­tup Machine v Bos­tone bolo jedi­nečné podu­ja­tie, kde som dostal prí­le­ži­tosť výjsť z mojej kom­forn­tej zóny a zís­kať tak okam­žitú skú­se­nosť s apli­ká­ciou lean prí­stupu v praxi. Vedel som, že “nápad“ nepris­peje k úspe­chu star­tupu viac ako dajme tomu 2 – 5%. Teóriu som poznal doko­nale. Ale bol to práve LSM works­hop, ktorý mi pomo­hol jej uve­riť, pre­tože som si ju mohol ove­riť vo veľmi bez­peč­nom pro­stredí s myš­lien­kou, na ktorú som nebol navia­zaný.

Lean Star­tup Machine sa stal zná­mou znač­kou v glo­bál­nom star­tu­po­vom pro­stredí. Čomu vďačí za svoj úspech?

Ger­win: Napa­dajú ma dva hlavné dôvody. Po prvé, LSM má skvelú štruk­túru, ktorá pomáha účast­ní­kom apli­ko­vať hlavné prin­cípy v reál­nom svete a sle­do­vať prvé výsledky už počas pro­cesu apli­ká­cie. Toto je veľmi nápo­mocné, ak ste na počiatku svojho pod­ni­ka­teľ­ského sna­že­nia. Po druhé, for­mát works­hopu uľah­čuje účast­ní­kom naučiť sa základné zruč­nosti a hneď si aj vyskú­šať, ako ich apli­ko­vať v praxi. Toto je umož­nené skrz vysta­ve­niu pra­cov­ných pro­jek­tov poten­ciál­nym zákaz­ní­kom počas dru­hého dňa works­hopu. Ľudia sú často vystra­šení, keď majú komu­ni­ko­vať so zákaz­ní­kom, ale práve vtedy sa toho naj­viac naučia. Takže choďte do ulíc a zbú­rajte steny svo­jej kom­forn­tej zóny! Nebu­dete to ľuto­vať!

LSM je zame­rané na pomá­ha­nie začí­na­jú­cum biz­nis­me­nom s lean prí­stu­pom ku pod­ni­ka­niu. Ako vyzerá Lean star­tup, čo robí a čoho sa vyva­ruje?

Ger­win: To je veľmi zau­jí­mavá otázka. Mám pocit, že na ňu neexis­tuje jedna správna odpo­veď. Naozaj to záleží na nie­koľ­kých fak­to­roch, ako trh na kto­rom sa star­tup snaží ino­vo­vať, ľudia z kto­rých je star­tup zlo­žený, oblasti v kto­rých sa star­tup pohy­buje,… a tak ďalej.

Kaž­do­pádne, toto sú zruč­nosti ktoré osobne pova­žu­jem za veľmi prí­nosné pre tím:

  • Mul­ti­dis­cip­li­nárne zruč­nosti (tech, mar­ke­ting, finan­cie)
  • Ochota počkať s výro­bou a prvotne sa sústre­diť na pocho­pe­nie zákaz­níka
  • Sústre­de­nie sa na dáta, nie na osobné dom­nienky
  • Čle­no­via tímu, ktorí sú ochotní vystu­po­vať zo svo­jej kom­fort­nej zóny (musia to uro­biť tak či tak, ak chcú byť úspešní)
  • Vôla učiť sa, učiť sa, učiť sa… a znova

Zoznam vecí, ktoré by lean sta­tup nemal robiť je ešte nároč­nej­šie zosta­viť, pokiaľ neme­nu­jem samoz­rejmé zále­ži­tosti. Naj­väč­šia chyba, čo ma napadá, je slepé násle­do­va­nie dom­nie­nok a pred­po­kla­dov bez ich tes­to­va­nia. Ak to budete robiť, bude vás to stáť veľa peňazí, času a v koneč­nom dôsledku to zaprí­činí neús­pech vášho pro­jektu.

Popri ostat­ných works­ho­poch zame­ra­ných na pod­poru star­tu­pov (ako naprí­klad Star­tup Wee­kend), čo robí Lean Star­tup Machine výni­moč­ným?

Ivo: LSM je svo­jim obsa­hom kom­ple­men­tárny event ku ostat­ným even­tom. Jeho hlav­ným prí­no­som je vali­dá­cia busi­ness mode­lov, ktorá sa deje vo von­kaj­šiom pro­stredí pri poten­ciál­nych kli­en­toch. Cie­ľom Star­tup Wee­kendu je tvorba reál­nych star­tu­pov so sil­ným zame­ra­ním na pro­duct deve­lop­ment. Ide­álne by teda mali star­tupy nav­ští­viť Lean Star­tup Machine pred tým, ako sa vyberú na Star­tup Wee­kend alebo Star­tup Live, aby si tu mohli vali­do­vať svôj pro­dukt, ku kto­rému budú potom vytvo­riť MVP počas jed­ného z works­ho­pov zame­ra­ných na pro­duct deve­lop­ment.

Podu­ja­tie bude pre­bie­hať počas troch dní. Akým akti­vi­tám sa budú účast­níci veno­vať a aká pod­pora im bude dostupná?

Ger­win: Začnete s nápa­dom, alebo zákaz­níc­kou sku­pi­nou a budete sa sna­žiť iden­ti­fi­ko­vať zákaz­nické seg­menty. Potom si vybe­riete jeden z týchto seg­men­tov a budete hľa­dať možné prob­lémy, ktoré v ňom môžu nastať. Vybe­riete si jeden z iden­ti­fi­ko­va­ných prob­lé­mov a utvo­ríte si k nemu pred­po­klad, ktorý potom pôj­dete otes­to­vať za svo­jou cie­ľo­vou sku­pi­nou. Na podu­jatí budú prí­tomní mnohí men­tori, ktorí budú tímom pomá­hať a posú­vať ich tak správ­nym sme­rom.

Pod­robný časový plán podu­ja­tia náj­dete tu (https://www.leanstartupmachine.com/cities/vienna)

A čo ceny pre víťa­zov?

Ivo: Vítazi budú pri­jatí do Seg­ments Acce­le­ra­tor-a a vyhrajú balí­ček v hod­note 5000€, obsa­hu­júci men­to­ring, tré­ning a pomoc pri tvorbe MVP.

Pri pohľade na sve­tovú mapu pre­doš­lých LSM works­ho­pov, Vie­deň stojí naj­da­ľej na východ. Mys­líte si, že sa toto podu­ja­tie v blíz­kej dobe usku­toční aj vo “východ­nej­ších” kra­ji­nách, naprí­klad na Slo­ven­sku?

Ivo: Silno tomu veríme, aktívne pra­cu­jeme na tvorbe networku v kra­ji­nách stred­nej a východ­nej Európy.

Majú účast­níci šancu spo­jiť sa s absol­ventmi LSM z iných miest, naprí­klad vo forme LSM Alumni eventu?

Ivo: Momen­tálne dis­ku­tu­jeme o mož­nosti uspo­ria­dať takýto event, takže je to možné.

Oča­ká­vate medzi­ná­rodnú účasť alebo bude Lean Star­tup Machine obsa­dený pre­dov­šet­kým domá­cimi?

Ivo: Vyzerá to tak, že budeme mať veľmi zau­jí­mavý mix účast­ní­kov z rôz­nych kra­jín. Počet zahra­nič­ných účast­ní­kov môže dokonca pre­kro­čiť počet tých domá­cich.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Pridať komentár (0)