Learn To Code!

Spaceunicorn: Mnyxta / 27. júna 2014 / Zo Slovenska

Možno ste si stihli všim­núť, že bez prog­ra­mo­va­nia sa v dneš­nom svete už skrátka neza­obí­dete. Otvo­ríte si Pro­fe­siu, hľa­dáte niečo nená­ročné, tak si klik­nete na „upratovač/ka“ a medzi poža­do­va­nými zruč­nos­ťami zba­dáte „C++ pokro­čilý“.

OK, také zlé to prav­de­po­dobne nie je, ale nejaké tie základné zna­losti z prog­ra­mo­va­nia sa môžu vždy zísť. Nikdy neviete, kedy na vás vybehne bra­datý chlap so slo­vami „Máš 10 minút na to, aby si mi nakó­dil quick­sort, inak vyho­dím tú budovu do vzdu­chu“. A vy predsa nech­cete, aby vás zastihli neprip­ra­ve­ných.

Našťas­tie sa dá na inter­nete nájsť prek­va­pivo veľké množ­stvo web­strá­nok, ktoré vás tie základy naučia. Všetky z nasle­du­jú­ceho zoznamu sa sna­žia podať ich záživne a inte­rak­tívne.

1) After Hours Prog­ram­ming

Stránka, ktorá vám rýchlo a roz­umne vysvetlí, na čo je ktorý prog­ra­mo­vací jazyk dobrý. Ponúka tuto­riály v HTML, CSS, JavaSc­ripte, PHP, či SQL. Na konci kaž­dej série máte kvíz z daného prog­ra­mo­va­cieho jazyka. A ak budete šikovní, budú aj odznaky!

Inými slo­vami: AHP vás zobe­rie na výlet do ZOO, kde sa vo výbe­hoch spo­kojne pasú prog­ra­mo­va­cie jazyky.

2) Code­ca­demy

Naučte sa základy PHP, Javasc­riptu, jQu­ery, Pyt­honu a Ruby. Všetko robíte v inte­rak­tív­nom pro­stredí priamo na webe a v kaž­dej lek­cii vám zro­zu­mi­teľne vysvet­lia, o čo sa vlastne s tými premennými/loopmi/arraymi sna­žíte. A zadarmo.

Inými slo­vami: Code­ca­demy vás zobe­rie za ručičku do pet­ting zoo a dovolí vám si zvie­ratká aj pohlad­kať.

3) LearnS­treet

Prak­ticky to isté, čo Code­ca­demy, len o niečo chu­dob­nej­šie začia­toč­nícke kurzy v JavaSc­ripte, Pyt­hone a Ruby.

LearnStreett

4) Code Aven­gers

Prídu vám všetky dote­raj­šie weby nudné? Tak sa učte na Code Aven­gers kódiť v HTML/CSS a JavaSc­ripte a zachráňte svet! Záro­veň je to asi prvá stránka, ktorá má svoj vlastný ama­tér­sky rapový theme song. And that’s defi­ni­tely somet­hing.

5) Code School

Web Code School je oproti ostat­ným bohat­šia o video­tu­to­riály, scre­en­casty a zada­nia. Na začiatku si vybe­ráte cestu – budete sa hrať s Ruby? Skú­site JavaSc­ript? Chcete sa tvo­rivo vyží­vať pri HTML/CSS? Alebo chcete nakó­diť nejakú appku pre iOS? Jediná nevý­hoda – ak chcete využí­vať všetky fun­kcie, niečo to stojí.

code_school

6) Tre­e­house

Tre­e­house je pred ostat­nými ešte o krok vpred. Fun­kciami sa podobá na Code School a ešte vám dá aj niečo navyše. Poviete si „chcem byť web deve­lo­per“ a Tre­e­house vás pre­ve­die od zákla­dov HTML až k prak­tic­kým zále­ži­tos­tiam, ako sú finan­cie a mar­ke­ting. Budete už ale musieť tro­chu viac zain­ves­to­vať.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)