LeBron James financuje založenie revolučnej školy pre rizikovú mládež. Namiesto vďaky však dostal spŕšku kritiky

Christián Mikláš / 16. augusta 2018 / Biznis

zdroj: flickr.com
  • Škola za­lo­žená Ja­me­som LeB­ro­nom ne­sie ná­zov Sľu­bu­jem
  • Má ne­tra­dičný prie­beh škol­ského roka aj jed­not­li­vých škol­ských dní
  • Na Ja­mesa sa spus­tila veľká vlna kri­tiky

Slávny bas­ket­ba­lista LeB­ron Ja­mes sa roz­ho­dol po­môcť ame­ric­kému vzde­lá­va­ciemu sys­tému vo svo­jom rod­nom meste Ak­ron v štáte Ohio. Spolu so svo­jou ro­din­nou na­dá­ciou fi­nan­co­val ot­vo­re­nie štát­nej školy pre ri­zi­kovú mlá­dež s náz­vom Sľu­bu­jem.

Škola je svo­jím spô­so­bom fun­go­va­nia je­di­nečná. Štu­denti za­čí­najú vy­učo­va­nie so svo­jimi uči­teľmi pri spo­loč­ných ra­ňaj­kách. Po obede sa sku­piny mla­dých vždy stretnú a vy­tvo­ria kruh, v kto­rom sa na­vzá­jom pod­po­rujú v príp­rave na ďal­šie uče­nie. Sku­pi­nová spo­lu­práca je v škole veľmi dô­le­žitá. Škol­ský rok trvá ne­tra­dične od júla do mája, štu­denti tak majú len skrá­tené práz­dniny. Bežný škol­ský deň však za­čína až o 9:00 a končí o 17:00, takže as­poň spá­vať môžu dl­h­šie ako deti na Slo­ven­sku.

Sľu­bu­jem po­núka služby aj pre ro­di­čov štu­den­tov. Jed­nou z nich je na­prí­klad po­moc pri hľa­daní za­mest­na­nia. Keďže ide o ri­zi­kovú mlá­dež, Ja­mes za­ob­sta­ral v škole cen­trum s ob­le­če­ním aj sklad s do­stup­ným jed­lom. Každý štu­dent do­stal svoj bi­cy­kel aj prilbu.

Bez ohľadu na to, čo všetko Ja­mes spra­vil, sa naňho vr­hla vlna kri­tiky. Jeho opo­nenti ho ob­vi­nili z toho, že v sku­toč­nosti za­pla­til len štvr­tinu cel­ko­vých ná­kla­dov a ne­pri­spieva na chod školy žiad­nou vý­znam­nou čias­t­kou. Celé Ja­me­sove po­čí­na­nie hod­no­tia ako oby­čajnú re­klamu a snahu o skráš­le­nie vlast­ného mena.

Ak­ron­skí miestni úrad­níci pre­hlá­sili, že škola Sľu­bu­jem je štátna a aj vždy štát­nou zo­stane. Je teda lo­gické, že zdroje fi­nan­cií budú po­chá­dzať od pla­ti­te­ľov daní. Ja­me­sova fi­nančná po­moc veľmi od­ľah­čila roz­po­čet. LeB­ron sa zá­ro­veň za­via­zal dl­ho­dobo fi­nančne vy­po­má­hať škole.

Pred­po­kladá sa, že ne­o­práv­nená vlna kri­tiky bola spus­tená Trum­po­vými pod­po­ro­va­teľmi po tom, čo mal LeB­ron Ja­mes o pre­zi­den­tovi USA ne­ga­tívne po­známky.

zdroj: usa­to­day.comsb­na­tion.comfor­bes.com

Pridať komentár (0)