LeEco pri­pra­vuje slú­chadlá s USB Type-C konek­to­rom a pod­po­rou štan­dardu CDLA

Juraj Vasek, fonyzciny.sk / 19. septembra 2016 / Tech a inovácie

LeEco je známe tým, že už v apríli 2016 pri­stú­pilo k ráz­nemu kroku, akým je skon­co­vať s 3,5 mm zvu­ko­vým jac­kom. Nedávno sa k nemu pri­dala aj spo­loč­nosť Apple a LeEco vidí skvelú prí­le­ži­tosť, ako sláv­nemu jacku zatĺcť ďalší kli­nec do rakvy.

Už séria LeEco Le 2 sa doká­zala úspešne odbre­me­niť od 3,5 mm jacku. Dôvod je veľmi jed­no­du­chý. Pri pre­nose zvuku 3,5 mm jac­kom dochá­dza k nema­lým stra­tám, nakoľko mobil vysiela sig­nál, ktorý umož­ňuje pre­hrá­va­nie priamo na slú­chad­lách bez potreby prí­dav­ného zdroja. Tu straty až tak necí­time, ale pri zosil­ňo­vaní už môžu byť výraz­nej­šie. LeEco chce, aby naše uši počú­vali len to naj­lep­šie, čo môžu a tak v apríli pred­sta­vilo štan­dard CDLA (Con­ti­nual Digi­tal Loss­less Audio).

leeco-le-2-predpredaj2

Čerstvo zve­rej­ne­ným tea­se­rom upo­zor­ňuje na blí­žiace sa pred­sta­ve­nie novej vlaj­ko­vej lode a naz­na­čuje sku­toč­nosť, že aj naj­novší smart­fón príde bez 3,5 mm zvu­ko­vého jacku. Záro­veň štu­chá do Apple a ich slú­cha­diel Air­Pods. LeEco sa chystá pred­sta­viť vlastné vysoko kva­litné slú­chadlá pod­po­ru­júce CDLA.

Pred­sta­vu­jeme revo­lučný CDLA (Con­ti­nual Digi­tal Loss­less Audio) štan­dard od LeEco a sve­tovo prvé USB Type-C CDLA slú­chadlá. Pove­dzme zbo­hom 3,5 mm zvu­ko­vému jacku a s ním spre­vá­dza­ným ana­ló­go­vým pre­no­som, nedo­ko­na­lým ste­reom z dôvodu zlého kaná­lo­vého roz­lo­že­nia a kom­pro­mismi v kva­lite zvuku spô­so­be­ných nesú­la­dom rôz­nych jac­kov a por­tov. Nahra­de­ním 3,5 mm jacku USB Type-C sme pred­sta­vili revo­lučný prí­stup k mobil­nému pre­nosu a kódo­va­niu, čo je deli­ka­tesa pre kaž­dého zvu­ko­vého nad­šenca. Pri­ná­šame tak nefal­šo­vaný kon­ti­nu­álne digi­tálny bez­stra­tový zvuk od začiatku až do konca.“ LeEco.

fony-z-ciny

zdroj a všet­kých foto­gra­fií: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)