LeE­co pri­pra­vu­je slú­chad­lá s USB Type-C konek­to­rom a pod­po­rou štan­dar­du CDLA

Juraj Vasek, fonyzciny.sk / 19. septembra 2016 / Tech a inovácie

LeE­co je zná­me tým, že už v aprí­li 2016 pri­stú­pi­lo k ráz­ne­mu kro­ku, akým je skon­co­vať s 3,5 mm zvu­ko­vým jac­kom. Nedáv­no sa k nemu pri­da­la aj spo­loč­nosť App­le a LeE­co vidí skve­lú prí­le­ži­tosť, ako sláv­ne­mu jac­ku zatĺcť ďal­ší kli­nec do rak­vy.

Už séria LeE­co Le 2 sa doká­za­la úspeš­ne odbre­me­niť od 3,5 mm jac­ku. Dôvod je veľ­mi jed­no­du­chý. Pri pre­no­se zvu­ku 3,5 mm jac­kom dochá­dza k nema­lým stra­tám, nakoľ­ko mobil vysie­la sig­nál, kto­rý umož­ňu­je pre­hrá­va­nie pria­mo na slú­chad­lách bez potre­by prí­dav­né­ho zdro­ja. Tu stra­ty až tak necí­ti­me, ale pri zosil­ňo­va­ní už môžu byť výraz­nej­šie. LeE­co chce, aby naše uši počú­va­li len to naj­lep­šie, čo môžu a tak v aprí­li pred­sta­vi­lo štan­dard CDLA (Con­ti­nu­al Digi­tal Loss­less Audio).

leeco-le-2-predpredaj2

Čerstvo zve­rej­ne­ným tea­se­rom upo­zor­ňu­je na blí­žia­ce sa pred­sta­ve­nie novej vlaj­ko­vej lode a naz­na­ču­je sku­toč­nosť, že aj naj­nov­ší smart­fón prí­de bez 3,5 mm zvu­ko­vé­ho jac­ku. Záro­veň štu­chá do App­le a ich slú­cha­diel Air­Pods. LeE­co sa chys­tá pred­sta­viť vlast­né vyso­ko kva­lit­né slú­chad­lá pod­po­ru­jú­ce CDLA.

Pred­sta­vu­je­me revo­luč­ný CDLA (Con­ti­nu­al Digi­tal Loss­less Audio) štan­dard od LeE­co a sve­to­vo prvé USB Type-C CDLA slú­chad­lá. Pove­dz­me zbo­hom 3,5 mm zvu­ko­vé­mu jac­ku a s ním spre­vá­dza­ným ana­ló­go­vým pre­no­som, nedo­ko­na­lým ste­re­om z dôvo­du zlé­ho kaná­lo­vé­ho roz­lo­že­nia a kom­pro­mis­mi v kva­li­te zvu­ku spô­so­be­ných nesú­la­dom rôz­nych jac­kov a por­tov. Nahra­de­ním 3,5 mm jac­ku USB Type-C sme pred­sta­vi­li revo­luč­ný prí­stup k mobil­né­mu pre­no­su a kódo­va­niu, čo je deli­ka­te­sa pre kaž­dé­ho zvu­ko­vé­ho nad­šen­ca. Pri­ná­ša­me tak nefal­šo­va­ný kon­ti­nu­ál­ne digi­tál­ny bez­stra­to­vý zvuk od začiat­ku až do kon­ca.“ LeE­co.

fony-z-ciny

zdroj a všet­kých foto­gra­fií: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)