Legenda Oracle odchá­dza

Kika Besedičová / 19. september 2014 / Tools a produktivita

Bol jed­ným z naj­dl­h­šie slú­žia­cich výkon­ných ria­di­te­ľov. Oracle zalo­žil a vie­dol od roku 1977, teraz po 37 rokoch zo svo­jej pozí­cie odchá­dza. Larry Elli­son, je s 51,3 miliar­dami dolá­rov piaty naj­bo­hatší člo­vek pla­néty, ale do dôchodku ešte nejde. Hoci už má 70 rokov, v Oracle zastane na mieste hlav­ného tech­no­lo­gic­kého šéfa. 

Elli­son začal s pod­ni­ka­ním v dru­hej polo­vici 70. rokov, rov­nako ako Mic­ro­soft alebo Apple. Neza­me­ria­val sa však na osobné počí­tače, ale so svo­jou spo­loč­nos­ťou Oracle pre­ni­kol do sféry enter­prise. Vyví­jal relačné data­bázy a tesne spo­lu­pra­co­val s IBM. Oracle pod­pi­so­vala kon­trakty so CIA aj ame­ric­kou armá­dou, nako­niec aj so súkrom­nými pod­nikmi. Dnes už Oracle nerobí len do data­báz, ale aj iných soft­vé­rov (ERP, CRM ) a tiež hard­véru (vlastné ser­very, pro­ce­sory Sparc).

Na burze je Oracle od roku 1986, za tú dobu jeho cena vyrá­stla viac ako šesť­ná­sobne. Dnes sa s jeho akci­ami obcho­duje okolo hod­noty 40 dolá­rov za kus, hlavný boom bol ale v dobe Dot­com. Medzi rokmi 1999 a 2000 sa akcie Oraclu cenili na viac než 100 dolá­rov.

Star­ti­tu­pisti, povinne pozrieť video! :)

Larry Elli­son bol blízky kama­rát Steva Jobsa. Oboch spá­jalo veľké seba­ve­domé vystu­po­va­nie a ani jeden z nich sa nebál oho­vá­rať kon­ku­ren­ciu. Elli­sonovi ležali v krku IBM alebo HP a v posled­nej dobe Google, o kto­rom tvrdí, že je zlom.

Čo možno neviete, Larry Elli­son je so 153 mili­ónmi dolá­rov/rok naj­lep­šie pla­te­ným ria­di­te­ľom (mini­málne v Ame­rike). Jeho základný plat činí len jeden dolár, ale na živo­by­tie mu zará­bajú firemné bonusy a divi­dendy, sám totiž vlastní štvr­tinu akcií Oracle. náročné záľuby, jach­tá­rov, ale časť peňazí tiež venuje cha­rite.

Kto namiesto neho bude ria­diť celú kor­po­rá­ciu? Nástupca nie je jeden, ale hneď dvaja. Na pozí­ciu CEO nastúpi Mark Hurd, ktorý pred­tým šéfo­val HP, a Safra Catz, ktorá v Oracle pra­cuje posled­ných 15 rokov. Desať rokov je finanč­nou ria­di­teľ­kou a táto fun­kcia jej zostane

Zdroj: oracle

Pridať komentár (0)