Legen­dár­na kon­zo­la NES od Nin­ten­do sa vra­cia späť

Dárius Polák / 20. júla 2016 / Tech a inovácie

Japon­ský her­ný gigant sa roz­ho­dol oži­viť kla­si­ku NES.

Od Nin­ten­da je to cel­kom neoča­ká­va­ný ťah. Obno­ve­ná kon­zo­la pone­sie názov “The Nin­ten­do Clas­sic Mini” a v pod­sta­te to bude minia­túr­na NES kon­zo­la s trid­sia­ti­mi nain­šta­lo­va­ný­mi hra­mi. Zrej­me spo­loč­nosť pre­ží­va moment nos­tal­gie, no tak či tak, pre hrá­čov to je len dob­ré.

O novej Nin­ten­do Clas­sic Mini je zná­me je zatiaľ toto:

 • Bude stáť $60 dolá­rov (€55 eur)
 • Dátum vyda­nia je 11. novem­ber 2016
 • Extra NES ovlá­da­če budú stáť ďal­ších $10 dolá­rov
 • Ovlá­da­če budú pre­po­ji­teľ­né s Wii remo­te a rov­na­ko aj Wii a Wii U
 • Bude vyba­ve­ná HDMI a USB káb­lom
 • Postup v hrách sa bude môcť ukla­dať, čo v sta­rej ver­zii nebo­lo mož­né

foto: twitter.com

A náj­deš na nej pre­d­in­šta­lo­va­ných tých­to 30 kla­sic­kých hier:

 • Bal­lo­on Fight
 • Bubb­le Bobb­le
 • Cast­le­va­nia
 • Cast­le­va­nia II: Simon’s Quest
 • Don­key Kong
 • Don­key Kong Jr.
 • Doub­le Dra­gon II
 • Dr. Mario
 • Exci­te­bi­ke
 • Final Fan­ta­sy
 • Gala­ga
 • Ghosts ‘n’ Gob­lins
 • Gra­dius
 • Ice Clim­ber
 • Kid Ica­rus
 • Kirby’s Adven­tu­re
 • Mario Bros.
 • Mega-man
 • Met­ro­id
 • Nin­ja Gai­den
 • Pac-man
 • Punch-Out!! Fea­tu­ring Mr. Dre­am
 • Star­Tro­pics
 • SUPER C
 • Super Mario Bros.
 • Super Mario Bros. 2
 • Super Mario Bros. 3
 • Tec­mo Bowl
 • The Legend of Zel­da
 • Zel­da II: The Adven­tu­re of Link.

Nikto nevie, čo pres­ne Nin­ten­do tým­to ťahom sle­du­je (okrem zis­ku, samoz­rej­me), no jed­na vec je istá — ten­to rema­ke pote­šil srd­ce nejed­né­mu fanú­ši­ko­vi. Nin­ten­do v posled­ných rokoch stá­lo v tie­ni Sony a Mic­ro­sof­tu, kto­ré s ich kon­zo­la­mi Pla­y­sta­ti­on a Xbox ovlád­li väč­ši­nu trhu. Avšak za posled­ný mesiac od vyda­nia Poké­mon GO sa jeho trho­vá hod­no­ta zdvoj­ná­so­bi­la a spo­loč­nosť sa chys­tá val­co­vať ďalej.

2

foto: thenextweb.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fot­ky: thenextweb.com

Pridať komentár (0)