Legen­dárna kon­zola NES od Nin­tendo sa vra­cia späť

Dárius Polák / 20. júla 2016 / Tech a inovácie

Japon­ský herný gigant sa roz­ho­dol oži­viť kla­siku NES.

Od Nin­tenda je to cel­kom neoča­ká­vaný ťah. Obno­vená kon­zola pone­sie názov “The Nin­tendo Clas­sic Mini” a v pod­state to bude minia­túrna NES kon­zola s trid­sia­timi nain­šta­lo­va­nými hrami. Zrejme spo­loč­nosť pre­žíva moment nos­tal­gie, no tak či tak, pre hrá­čov to je len dobré.

O novej Nin­tendo Clas­sic Mini je známe je zatiaľ toto:

 • Bude stáť $60 dolá­rov (€55 eur)
 • Dátum vyda­nia je 11. novem­ber 2016
 • Extra NES ovlá­dače budú stáť ďal­ších $10 dolá­rov
 • Ovlá­dače budú pre­po­ji­teľné s Wii remote a rov­nako aj Wii a Wii U
 • Bude vyba­vená HDMI a USB káb­lom
 • Postup v hrách sa bude môcť ukla­dať, čo v sta­rej ver­zii nebolo možné

foto: twitter.com

A náj­deš na nej pre­d­in­šta­lo­va­ných týchto 30 kla­sic­kých hier:

 • Bal­loon Fight
 • Bubble Bobble
 • Cast­le­va­nia
 • Cast­le­va­nia II: Simon’s Quest
 • Don­key Kong
 • Don­key Kong Jr.
 • Double Dra­gon II
 • Dr. Mario
 • Exci­te­bike
 • Final Fan­tasy
 • Galaga
 • Ghosts ‘n’ Gob­lins
 • Gra­dius
 • Ice Clim­ber
 • Kid Ica­rus
 • Kirby’s Adven­ture
 • Mario Bros.
 • Mega-man
 • Met­roid
 • Ninja Gai­den
 • Pac-man
 • Punch-Out!! Fea­tu­ring Mr. Dream
 • Star­Tro­pics
 • SUPER C
 • Super Mario Bros.
 • Super Mario Bros. 2
 • Super Mario Bros. 3
 • Tecmo Bowl
 • The Legend of Zelda
 • Zelda II: The Adven­ture of Link.

Nikto nevie, čo presne Nin­tendo týmto ťahom sle­duje (okrem zisku, samoz­rejme), no jedna vec je istá — tento remake pote­šil srdce nejed­nému fanú­ši­kovi. Nin­tendo v posled­ných rokoch stálo v tieni Sony a Mic­ro­softu, ktoré s ich kon­zo­lami Pla­y­sta­tion a Xbox ovládli väč­šinu trhu. Avšak za posledný mesiac od vyda­nia Poké­mon GO sa jeho trhová hod­nota zdvoj­ná­so­bila a spo­loč­nosť sa chystá val­co­vať ďalej.

2

foto: thenextweb.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fotky: thenextweb.com

Pridať komentár (0)