Legen­dárny ani­má­tor z Dis­ney kreslí vo vir­tu­ál­nej rea­lite — nád­hera!

Rišo Néveri / 11. september 2015 / Tools a produktivita

Dnes tak často spo­mí­naná vir­tu­álna rea­lita skrýva ešte množ­stvo využití, o kto­rých ani nesní­vame. Medzi ne bude určite pat­riť nie­koľko apli­ká­cií v dizajne, mode­lo­vaní a umení.

Legen­dárny ame­rický ani­má­tor z Dis­ney Glen Keane — tvorca mno­hých iko­nic­kých postáv ako sú Kráska a Netvor, Ala­din, či Malá mor­ská víla, dostal prí­le­ži­tosť vstú­piť cez Ocu­lus Rift do vir­tu­ál­nej rea­lity a pre­niesť do tohto nového sveta svoje ume­nie. 

Ak mal byť nie­kto na takúto “úlohu” zvo­lený, Glen bol ten správny. Kreslí od malička a ide mu to naozaj od ruky. Jeho tvorby sú nád­herné, živé a iko­nické. Postavy, ktoré pri­vie­dol k životu a na naše obra­zovky preňho nie sú fan­tá­ziou, sú preňho doslova rea­li­tou. Pri ich kres­lení sa do ich role vžíva a ku kaž­dej postave má veľmi blízky vzťah. Raz kreslí netvora, má pocit hnevu, hrbí sa a cíti napä­tie a potom nakreslí Rapun­zel a pred­sta­vuje si svoju dcéru, keď vyras­tala.

Jeho reak­cia je krás­nou ukáž­kou, čo pre nás vir­tu­álna rea­lita ešte skrýva. “Nasa­dím si oku­liare a doslova vstu­pu­jem do papiera. Zrazu doká­žem kres­liť v pries­tore, nie som obme­dzo­vaný a miesto kres­le­nia sa cítim ako keby som .. tan­co­val. Doká­žem nakres­liť postavy reálne, v život­nej veľ­kosti, ako ich vidím vo svo­jej mysli. Nie je to vir­tu­álne, postava ktorú som nakres­lil tam sku­točne je. Je reálna. Vir­tu­álna rea­lita je ako vstú­piť do svo­jej pred­sta­vi­vosti.

Pozri si nád­herné video, ako Glen stvo­ril Mor­skú vílu vo vir­tu­ál­nom svete — neza­budni poze­rať na celej obra­zovke!

Pridať komentár (0)