Len jedna krajina na svete je na tom horšie ako Slovensko. Sme finančne absolútne negramotní

  • Vo finančnej gramotnosti je na tom horšie už len Čile
  • Ľudia, ktorí uviedli, že majú výborný prehľad o financiách, nevedeli odpovedať ani na základné otázky o peniazoch
  • Rodičia nie sú schopní naučiť svoje deti nič o financiách, lebo sú na tom sami zle
  • Pomôcť môžu programy na školách
peniaze
  • Vo finančnej gramotnosti je na tom horšie už len Čile
  • Ľudia, ktorí uviedli, že majú výborný prehľad o financiách, nevedeli odpovedať ani na základné otázky o peniazoch
  • Rodičia nie sú schopní naučiť svoje deti nič o financiách, lebo sú na tom sami zle
  • Pomôcť môžu programy na školách

Slovensko je v rebríčku finančnej gramotnosti úplne na chvoste. Horšie je na tom už iba jedna krajina OECD, a to Čile. Napriek tomu však Slováci hýria sebavedomím. Tí, ktorí v prieskume deklarovali, že majú výborný prehľad o financiách, vo vedomostnom teste pohoreli. Iba necelých 10 percent bolo schopných odpovedať na úplne jednoduché otázky o financiách.

Finančnú gramotnosť pritom treba budovať už u detí. Na Slovensku však veľa možností nemajú. V škole sa takéto predmety neučia a rodičia sú často sami zmätení a rovnako finančne nevzdelaní. Pomôcť však môžu práve školy, ak by našli spôsob, ako žiakom túto problematiku priblížiť.

V prieskume sme prepadli

Finančnú gramotnosť definuje PISA ako znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík; schopnosť, motiváciu a sebadôveru jedinca využívať získané vedomosti s cieľom vykonávania efektívnych rozhodnutí v rôznych situáciách týkajúcich sa financií so zámerom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým im umožniť zapojenie do ekonomického života.

Slovenská republika dosiahla vo finančnej gramotnosti v štúdii PISA 2018 výkon na úrovni 481 bodov, pričom priemer krajín OECD bol 505 bodov. Priemerné skóre slovenských žiakov sa tak nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD. V rámci krajín OECD dosiahlo signifikantne nižší výkon ako Slovensko už iba Čile. Výsledky posledného merania ukazujú zlepšenie oproti roku 2015. Avšak výsledok je približne rovnaký ako ten z roku 2012.

Bill Gates v správe o stave sveta: Koronavírus za pár týždňov zničil všetko, čo sme budovali 25 rokov

Rodičia svoje deti nič nenaučia

Prieskum o finančnej situácii a spotrebe domácností (HFCS), na Slovensku realizovaný Národnou bankou Slovenska, ponúka možnosť monitorovať úroveň finančnej gramotnosti. V rámci 2. a 3. vlny HFCS sa pomocou niekoľkých otázok zisťovalo, ako respondenti rozumejú základným pojmom a súvislostiam v oblasti úverov, sporenia a investovania.

Finančná gramotnosť na Slovensku sa medzi dvoma vlnami zisťovania mierne zhoršila. V HFCS 2017 na všetky otázky odpovedalo správne 9,6 %, kým ešte v HFCS 2014 na tie isté 4 otázky správne odpovedalo 10,6 % opýtaných. Pritom v tomto teste na otázky odpovedajú respondenti, ktorí deklarujú, že majú v rodine najväčší prehľad o financiách.

Podobne ako pri mladých ľuďoch, aj u dospelej populácie sú znalosti v oblasti financií nedostatočné. Sú to spojené nádoby. Dnešní dospelí boli ešte pred pár rokmi študentmi, ktorí nedostali takmer žiadne vzdelanie v oblasti finančnej gramotnosti. Preto sa nedá očakávať, že dosiahnu výrazne lepšie výsledky.

Myslíš si, že máš o financiách dostatočné vedomosti a si finančne gramotný/gramotná?

Dá sa to zvrátiť?

Situácia na Slovensku však nie je úplne beznádejná. Na slovenských školách je stále väčší dopyt po kvalitných vzdelávacích materiáloch k téme finančnej gramotnosti. Je to téma, ktorá má byť podľa Štátneho vzdelávacieho programu prítomná na každom stupni vzdelávania.

Na Slovensku sa môžu školy zapojiť do projektu Fenomény sveta Peniaze. Pri jeho tvorbe sa autori opierali o Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2., pričom sa inšpirovali aj spôsobom, akým finančnú gramotnosť testuje OECD prostredníctvom testov PISA. Žiaci sa zdokonalia v riešení slovných úloh, počítaní s percentami, interpretácii dát či v práci so štatistickým súborom. To všetko za použitia moderných a osvedčených vzdelávacích metód. Za projektom stojí Tatra banka v spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB a spoločnosťou Agemsoft.

„Sme presvedčení, že dlhodobo nízku finančnú gramotnosť na Slovensku vieme zvrátiť, len ak sa budeme systematicky venovať finančnému vzdelávaniu mladých ľudí. Vo vyspelých európskych krajinách vie na štyri základné otázky k finančnej gramotnosti odpovedať približne 50 % dospelých. Myslíme si, že to je výsledok, kam by sme mali smerovať. Čo sa týka mladých ľudí, za dostatočný výsledok považujeme umiestnenie v meraniach PISA v rámci priemeru krajín OECD,“ vysvetľuje Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky.

ANKETA: Odoberanie „falošných titulov“ na Slovensku je bližšie k realite. Si za tento krok?

Šanca je v generácii Z

Súčasná generácia mladých, označovaná aj ako Gen-Z je špecifická hneď v niekoľkých aspektoch správania. V prvom rade je to prvá plne digitálna generácia, ktorá sa narodila v čase, keď už bol internet rovnakou samozrejmosťou ako elektrina. Preto je pre nich úplne prirodzené využívanie digitálnych kanálov nielen na komunikáciu a zábavu, ale aj na vzdelávanie. Preferujú obraz pred textom a je veľmi ťažké udržať ich pozornosť štandardnými metódami výučby. Zároveň z prieskumov vychádza, že takmer o všetko sa zaujímajú viac ako o financie. Preto, aby téma finančného vzdelávania bola pre nich atraktívnou, je nevyhnutné ju prepojiť s realitou a priniesť napríklad vo forme aplikácie, sérii videí a podobne.

Kľúčovým prvkom Fenoménov sveta Peniaze sú videá z produkcie svetoznámej BBC, ktoré v kombinácii s pestrými aktivitami a interaktívnymi cvičeniami zaujmú pozornosť žiakov a naučia ich premýšľať v súvislostiach. Žiaci sa zároveň učia kriticky myslieť, čítať s porozumením či spolupracovať v tímoch. To všetko sú zručnosti, ktoré neskôr využijú aj vo svojom pracovnom živote.

„V istom momente tvorby Fenoménov sveta sa nám naskytla príležitosť osloviť BBC. Niekoľkokrát sme sa s nimi stretli, odprezentovali sme im náš záujem a vysvetlili im, prečo je vhodné zakomponovať ich vzdelávací videomateriál do našich vzdelávacích produktov. Stretlo sa to s veľkým pochopením a pozitívnym ohlasom,“ vysvetľuje Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB.

Vedomosti sú pre deti odmenou

Projekt Fenomény sveta Peniaze bol v minulom školskom roku odložený z dôvodu prerušenej výučby na školách. V období šírenia vírusu COVID-19, keď sa online vzdelávanie stalo nutnosťou, ho nahradila súťaž Expedícia Fenomény sveta Peniaze. Všetci žiaci druhého stupňa základných škôl sa mohli zapojiť úplne bezplatne. V priebehu mesiacov máj a jún súťažilo viac ako 5 000 žiakov z viac ako 300 škôl. Žiaci počas 10 kôl sledovali vzdelávacie videá BBC, vypĺňali vedomostné kvízy a zbierali body.

Je zaujímavé, že práve nové vedomosti boli pre žiakov najväčšou motiváciou v súťaži. Až za nimi nasledovali ceny a youtuber Bača, ktorý je ambasádorom Fenoménov sveta. Je to dôkazom toho, že žiaci túžia rozširovať svoje obzory, obzvlášť pokiaľ sú im informácie sprostredkované modernou formou,“ hovorí Machaj.

  • Až 89 % učiteľov a 78 % rodičov hodnotilo súťaž veľmi dobre z pohľadu rozvoja finančnej gramotnosti, pričom podobne hodnotili aj atraktivitu pre žiakov (89 % učiteľov a 82 % rodičov).
  • Pokiaľ ide o žiakov, 84 % respondentov ohodnotilo súťaž ako „super“ a až 94 % súhlasilo s tvrdením, že im účasť v súťaži priniesla nové vedomosti.

Vďaka Tatra banke mohli hrať školy o finančné granty v celkovej výške 35 000 eur. Až 24 % učiteľov označilo finančné granty pre školy ako hlavnú motiváciu zapojiť sa. Výhru by použili na nákup nových informačných technológií, exkurzie, ale aj dokúpenie balíkov vzdelávacích materiálov Fenomény sveta. Hlavnú cenu, 10 000 eur na inovácie vo vzdelávaní, získala ZŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci.

Do súťaže sme sa rozhodli zapojiť, aby sme našim žiakom spestrili dištančné vzdelávanie a zároveň zvýšili úroveň ich vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti. O tom, že sa súťaž žiakom našej školy páčila, svedčí aj to, že sa do nej zapojili takmer tri štvrtiny všetkých žiakov druhého stupňa. Vďaka ich aktivite sme získali hlavnú cenu, finančný grant vo výške 10 000 eur, z ktorého sa všetci veľmi tešíme,“ hovorí riaditeľka výhernej školy PaedDr. Denisa Králičová.

Aj v školskom roku 2020/2021 sa budú žiaci na Slovensku učiť lepšie rozumieť financiám. Na jeseň totiž štartuje projekt Fenomény sveta Peniaze, ktorý bol v minulom školskom roku odložený z dôvodu šírenia pandémie. V rámci projektu získalo 100 škôl z celého Slovenska bezplatne balík vzdelávacích materiálov, vďaka ktorému budú môcť realizovať vyučovanie finančnej gramotnosti inovatívnym spôsobom.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech