Lenka Porub­ská začala pod­ni­kať so svo­jimi raw koláčmi až v Syd­ney. Teraz si žije svoj aus­trál­sky sen

Linda Cebrová / 11. január 2017 / Zo Slovenska

Je jedno, či si v Aus­trá­lii alebo na Slo­ven­sku, pokiaľ máš správny a etický prí­stup a dobrý pro­dukt, tak budeš úspešný.“

Lenka Porub­ská si pred sied­mimi rokmi zalo­žila firmu Mmmore, v kto­rej sa všetko točí okolo raw kolá­či­kov, zdra­vých dob­rôt a pro­te­íno­vých kolá­čov. Biz­nis začala vo svo­jej domá­cej kuchyni na Slo­ven­sku, no pre­pra­co­vala sa až do Syd­ney.

Svoje koláče dodáva do rôz­nych kaviarní, má svoj online obchod a navyše robí aj roz­voz po Syd­ney. Svoju prácu miluje a užíva si každý jeden deň, keď sa venuje pod­ni­ka­niu.

Je to vzru­šu­júce sle­do­vať obchodný rast firmy a vidieť, ako sa všetká tá tvrdá práca vypláca. Ešte kraj­šie na tom je, že je to práca, ktorá ma baví a robím ju pre komu­nitu ľudí, ktorá ma pod­po­ruje.“

m1

zdroj fotografie:facebook.com/mmmorerawtreats

Lenka pra­co­vala ako mana­žérka kaviarne v Syd­ney, kde začala prvý­krát pre­dá­vať svoje raw kolá­čiky. Tým, že bola neus­tále obklo­pená potra­vi­nami, chcela sa dozve­dieť viac o palive nášho tela a o tom ako nás ovplyv­ňuje. Začala sa preto sama vzde­lá­vať v oblasti zdra­vej výživy a potra­vín. Vždy ju fas­ci­no­valo skĺbe­nie zdra­vých potra­vín a chut­ných kolá­čov a aj preto vzni­kol ori­gi­nálny kon­cept domá­cej raw cuk­rárne s kre­a­tív­nym náz­vom Mmmore.

m2

zdroj fotografie:facebook.com/mmmorerawtreats

Lenka vstáva každý deň o 5:30, osvieži si tvár stu­de­nou vodou a urobí si šálku kávy. Oby­čajne odchá­dza z domu okolo 6:30 a začne robiť dodávky pre svo­jich ver­ných zákaz­ní­kov, kto­rých je pri­bližne 60. Potom sa púšťa do príp­ravy toriet alebo stre­táva nových poten­ci­onál­nych kli­en­tov a venuje sa svojmu e-shopu.

m4

zdroj fotografie:facebook.com/mmmorerawtreats

Začí­nam svoj deň veľmi skoro, no aj tak mám pocit, že deň má málo hodín. Chcela by som sti­hnúť ešte toľko iných vecí…“

Beriem to však ako jeden z tých prí­jem­ných prob­lé­mov, mám rada keď som zanep­ráz­dnená o to viac, keď mám mož­nosť sústre­diť sa na chod môjho biz­nisu. To ako vidím moju malú firmu pomaly rásť ma robí šťast­nou.”

m5

zdroj fotografie:facebook.com/mmmorerawtreats

Lenka býva blízko pri oce­áne, preto si rada chodí na pláž zabe­hať alebo sa venuje medi­tá­cii. Pred tým, ako ide spať má zau­ží­vaný veľmi pekný zvyk. Vždy si napíše tri dobré veci, ktoré sa jej v ten deň stali. Slúži to ako pri­po­mienka toho, že každý deň sa udeje niečo pozi­tívne.

m6

zdroj fotografie:facebook.com/mmmorerawtreats

Mladá Slo­venka na svo­jej práci miluje pre­dov­šet­kým inte­rak­ciu so zákaz­níkmi. „Uží­vam si, keď sa ľudia zau­jí­majú o moje koláče a pýtajú sa ma na ingre­dien­cie, ktoré pou­ží­vam. Teším sa, že aj moje výrobky vedia ľuďom vyča­riť úsmev na tvá­rach, naprí­klad keď nie­kto ako dar­ček dostane moju raw tortu.“

Každý deň sa sna­žím nájsť nejakú výzvu a mys­lím si, že celé je to o tom. Ak ti deň nepri­ne­sie žiadnu výzvu, jed­no­du­cho si ju sám vytvor a zdo­laj.“

mor

zdroj fotografie:facebook.com/mmmorerawtreats

Čo sa týka stra­vo­va­nia, Lenka má zásadu, že vo všet­kom je dôle­žitá rov­no­váha. To sa samoz­rejme týka aj stravy, možno aj viac ako hoci čoho iného. Rada si pochutná aj na „nezdra­vých“ jed­lách, a to pre­dov­šet­kým v Syd­ney, ktoré ponúka široký výber kuchýň z rôz­nych kútov sveta, takže by bol hriech to nevy­uží­vať.

zdroj:modusliberty.com zdroj titul­nej fotografie:facebook.com/mmmorerawtreats

Pridať komentár (0)