Lenka Sršňová: Často práve chyba dokáže vašu prácu posunúť tým správnym smerom

redakcia / 27. februára 2018 / Inšpiratívni Slováci

  • Lenka sa ve­nuje móde od stred­nej školy
  • Po ab­sol­vo­vaní vy­so­kej školy za­čala tvo­riť pod vlast­nou znač­kou
  • Jej ko­lek­cie sú cha­rak­te­ris­tické svo­jou fa­reb­nos­ťou
  • Ko­lek­cia z roku 2017 FUL­LOVE je in­špi­ro­vaná umel­com Ľu­do­ví­tom Ful­lom
zdroj: archív Lenka Sršňová
  • Lenka sa ve­nuje móde od stred­nej školy
  • Po ab­sol­vo­vaní vy­so­kej školy za­čala tvo­riť pod vlast­nou znač­kou
  • Jej ko­lek­cie sú cha­rak­te­ris­tické svo­jou fa­reb­nos­ťou
  • Ko­lek­cia z roku 2017 FUL­LOVE je in­špi­ro­vaná umel­com Ľu­do­ví­tom Ful­lom

Kedy si za­čala tvo­riť a kedy sa tvoja zá­ľuba pre­ta­vila do pod­ni­ka­nia?

Móde sa ve­nu­jem v pod­state od stred­nej školy. Po ukon­čení VŠVU v roku 2009, som sa za­bý­vala v Bra­ti­slave a za­čala tvo­riť pod vlast­nou znač­kou. Od za­čiatku som mala jasno, že chcem ro­biť módu a pra­co­vať sama na seba.

Nik mi ale ne­dal ná­vod ako na to, ako si vy­bu­do­vať značku, ktorá by bola úspešná. Tak som na to išla in­tu­itívne a spon­tánne. Zdá sa, že to za­fun­go­valo. Tým, že som firmu LS. vy­bu­do­vala z ni­čoho a do­ne­dávna som na mnohé práce v značke bola viac me­nej sama, viem, akých ľudí okolo seba po­tre­bu­jem, a čo od nich po­ža­du­jem. Kaž­dou po­zí­ciou som si pre­šla osobne, a tým som si za­de­fi­no­vala po­treby a na­sta­vila pro­cesy práce a po­stupy.

Po­znám re­meslo, tech­no­ló­gie, ma­te­riály, mám jasnú di­zaj­nér­sku pred­stavu o tom, čo ro­bím a ako ko­mu­ni­ku­jem LS.  Značka nie je zá­vislá od in­ves­to­rov. Mám voľné ruky ro­biť aké­koľ­vek roz­hod­nu­tia, za ktoré sa ne­mu­sím ni­komu zod­po­ve­dať. Vý­ho­dou ma­lej značky je veľká fle­xi­bi­lita, viem tak rýchlo a po­ho­tovo re­a­go­vať na akú­koľ­vek si­tu­áciu.

Tvo­jou ak­tu­ál­nou ko­lek­ciou je FUL­LOVE z roku 2017. Po­sled­ných pár ro­kov sú tvoje ko­lek­cie cha­rak­te­ris­tické svo­jou fa­reb­nos­ťou. Táto po­sledná ko­lek­cia je in­špi­ro­vaná ma­lia­rom Ľu­do­ví­tom Ful­lom. Prečo aku­rát on?

Na­ro­dila som sa v Bra­ti­slave, ale po­va­žu­jem sa za ro­dáčku z Ru­žom­berka, kde som vy­ras­tala. Tam som sa s maj­strom Ful­lom stretla pr­vý­krát. Od­ma­lička ma fas­ci­no­vali jeho ob­razy, ktoré som cho­dila ob­di­vo­vať do ga­lé­rie v Ru­žom­berku. A tak sa stalo, že sme s ko­le­gy­ňou cez pro­jekt Vy­tvo­rené na Slo­ven­sku, v kto­rom som dva roky par­ti­ci­po­vala ako za­kla­da­teľka, zor­ga­ni­zo­vali re­zi­denčný po­byt pre umel­cov a di­zaj­né­rov u Fullu. Tam sa to celé za­čalo.

Od­kedy som s touto té­mou za­čala pra­co­vať, uply­nuli skoro dva roky. V spo­lu­práci so SNG – ru­žom­ber­skou ga­lé­riou a s pod­po­rou Fondu na pod­poru ume­nia a tiež vďaka gran­to­vému prog­ramu Viac di­zajnu od Ná­dá­cie Tatra banky vznikli skvelé vý­stupy a jedna po­da­rená kom­plexná ko­lek­cia, na kto­rej by som ve­dela pra­co­vať do­ne­ko­nečna.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: ar­chív Lenka Sr­š­ňová

Aký úspech mala táto ko­lek­cia u ľudí, resp. ako rýchlo sa uchy­tila?

FUL­LOVE mala rýchly ná­stup a ľu­ďom sa od za­čiatku pá­čila. Mys­lím, že sme veľmi hravo spra­co­vali tému a pre­šty­li­zo­vali ju do es­te­tiky a ru­ko­pisu LS. De­zény vznikli v spo­lu­práci s di­zaj­né­rom písma a mo­jím dl­ho­roč­ným par­ťá­kom v LS. On­dre­jom Jó­bom. Veľa fa­rieb, at­rak­tívne vzory zo­bra­zu­júce zvie­ratká, či kvety, ve­selé ab­s­traktné kom­po­zí­cie, strohá geomet­ria, prak­tické a va­ria­bilné strihy…..všetko to vy­tvo­rilo dobrý mix, v kto­rom si každý mi­lov­ník módy a ume­nia nájde svoj ori­gi­nálny kú­sok. Zá­kaz­níci sa v mo­de­loch ve­dia ľahko iden­ti­fi­ko­vať. Aj keď sú odevy veľmi hravé a vi­zu­álne vý­razné, za­cho­vá­vajú si stri­hovú funkč­nosť a po­hodl­nosť.

Na­dá­cia Tatra banky ťa pod­po­rila už nie­koľ­ko­krát. Čo to pre teba zna­mená?

V roku 2016 som zís­kala ako mladý tvorca Cenu Na­dá­cie Tatra banky za ume­nie v ka­te­gó­rii di­zajn. Cena ma veľmi po­te­šila, na­koľko sa o ňu nedá uchá­dzať for­mou sú­ťaže. Do­sta­nete sa pro­stred­níc­tvom no­mi­ná­cie do lon­glistu, po­tom do short­listu, a ak vaša práca po­rotu pre­svedčí, môže byť z toho oce­ne­nie. Po­da­rilo sa to a bolo to pre mňa prek­va­pe­nie, lebo som s tým na­ozaj ne­rá­tala.

Rov­nako som vy­uží­vala a vy­uží­vam mož­nosť uchá­dzať sa o granty v prog­rame Viac di­zajnu od Na­dá­cie Tatra banky. Bolo mi po­skyt­nu­tých už nie­koľko gran­tov, ktoré som vždy vy­užila na vznik a roz­voj au­tor­ského diela, v mo­jom prí­pade ko­lek­cie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: ar­chív Lenka Sr­š­ňová

Ako ti to ovplyv­nilo pod­ni­ka­nie, kam si pros­triedky in­ves­to­vala?

Vždy išlo o pod­poru no­vej ko­lek­cie a ak­ti­vít okolo toho. Na­prí­klad som na­kú­pila látky, uhra­dila som vstupný po­pla­tok na pre­hliad­kové mólo Fas­hion LIVE!, dala som si na­tla­čiť au­tor­ské vzory, mohla som viac expe­ri­men­to­vať s ma­te­riálmi a tla­čami, ktoré som do­vtedy ne­mala v port­fó­liu.

Otes­to­vané látky som po­tom za­ra­dila aj do pro­duk­cie, čím som po­sil­nila ko­merčnú časť ko­lek­cie. Keďže som mala k dis­po­zí­cii viac fi­nanč­ných pros­tried­kov, mohla som zain­ves­to­vať na­prí­klad do hudby na mieru, po­slať na mólo viac mo­de­lov, pri­zvať si do tímu iných di­zaj­né­rov a umel­cov. Vy­tvo­riť ko­lek­ciu je ná­ročný pro­ces na čas aj na fi­nan­cie a aká­koľ­vek pod­pora sa ráta a je veľ­kou po­mo­cou.

 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: ar­chív Lenka Sr­š­ňová

Na aký typ ko­lek­cie sa mô­žeme te­šiť tento rok? Budú sa mo­dely tiež niesť v du­chu fa­rieb?

Pri­chá­dza práve čas, kedy sa za­čí­nam po­hrá­vať s ná­padmi na novú ko­lek­ciu. Už dl­h­šiu dobu no­sím v hlave kon­cept, kto­rému sa chcem ve­no­vať, av­šak stále ho od­kla­dám. Takže uvi­díme. Ur­čite však ne­budú chý­bať moje po­vestné farby :)

Zís­kaj aj ty grant od Na­dá­cie Tatra banky. Pri­hlášku mô­žeš za­slať do stredy 28. 2. 2018Pridať komentár (0)