Lidl končí s predajom igelitových tašiek. Rakúsko ich zakázalo v celej krajine

Linda Cebrová / 6. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Ra­kúsko chce od roku 2020 za­ká­zať väč­šinu plas­to­vých ta­šiek a sáč­kov
  • Vý­nimku by mali tvo­riť iba tie, ktoré sú bio­lo­gicky úplne od­bú­ra­teľné
zdroj: pexels.com
  • Ra­kúsko chce od roku 2020 za­ká­zať väč­šinu plas­to­vých ta­šiek a sáč­kov
  • Vý­nimku by mali tvo­riť iba tie, ktoré sú bio­lo­gicky úplne od­bú­ra­teľné

 Ná­vrh zá­kona v stredu schvá­lila vláda. Ušet­riť by to podľa nej malo až 7 000 ton plas­to­vého od­padu ročne. „Exis­tuje do­sta­točné množ­stvo al­ter­na­tív k plas­to­vým sáč­kam,“ uviedla v stredu Kös­tin­ge­rová, podľa kto­rej je Ra­kúsko po Fran­cúz­sku a Ta­lian­sku len tre­ťou člen­skou kra­ji­nou Európ­skej únie, ktorá má v úmysle úplný zá­kaz ume­lo­hmot­ných ta­šiek a vre­ciek. Zá­kaz by sa podľa nej mal dot­knúť všet­kých ne­eko­lo­gic­kých plas­to­vých ta­šiek a vre­cú­šok.

Ok­rem bio­lo­gicky od­bú­ra­teľ­ných ta­šiek by vý­nimku mali do­stať aj tie z tvr­dého plastu, ktoré po­nú­kajú na­prí­klad nie­ktoré ob­chody s ná­byt­kom. Zá­kaz­níci to­tiž tento typ ta­šiek väč­ši­nou po­u­ží­vajú opa­ko­vane.

Podľa mi­nis­ter­stva pre udr­ža­teľný roz­voj je v Ra­kúsku len v ob­cho­doch s po­tra­vi­nami ročne v obehu zhruba 430 mi­li­ó­nov plas­to­vých vre­ciek a ta­šiek. To zod­po­vedá zhruba 5000 až 7000 ton ume­lo­hmot­ného od­padu ročne, ktorý by po zá­kaze ne­vzni­kol. Ob­zvlášť veľké množ­stvo od­padu podľa mi­nis­ter­stva vzniká z ľah­kých mik­ro­té­no­vých vre­cú­šok po­u­ží­va­ných pri ná­kupe ovo­cia a ze­le­niny.

Ra­kúsko v tom však nie je samo. Ma­roko, ktoré pred­sta­vo­valo v spot­rebe ige­li­to­vých ta­šiek veľ­moc a po Spo­je­ných štá­toch sa dr­žalo na dru­hej priečke v ich spot­rebe, sa roz­hodlo ra­di­kálne za­kro­čiť. Ta­mojší par­la­ment to­tižto schvá­lil ná­vrh zá­kona, ktorý striktne za­ka­zuje dis­tri­bú­ciu, pre­daj, do­voz a vý­robu ige­li­to­vých ta­šiek.

Veľký krok v rámci eko­ló­gie ohlá­sil aj Lidl, ktorý v žiad­nej zo 134 pre­dajní ne­bude po­nú­kať naj­ten­šie de­väť­cen­tové ige­litky, upo­zor­nil na to včera na svo­jom Fa­ce­bo­oku. Ročne ich pri­tom pre­dal tak­mer 11,5 mi­li­óna. Dis­kont sa za­via­zal ob­me­dziť po­u­ží­va­nie plas­tov o 20% a do­siah­nuť 100% re­cyk­lo­va­teľ­nosť plas­to­vy­́ch oba­lov vlast­ny­́ch zna­čiek do roku 2025.

„Máme na­sta­venú jasnú a dl­ho­dobú stra­té­giu v téme plasty, ktorá stojí na troch pi­lie­roch: na­hra­diť – ob­me­dziť – re­cyk­lo­vať. Vy­ra­de­nie naj­ten­ších ige­li­tiek zo sor­ti­mentu a ich na­hra­de­nie udr­ža­teľ­nej­šími a eko­lo­gic­kej­šími al­ter­na­tí­vami je iba jed­ným z kro­kov na na­šej ceste,“ vy­svet­lil Mar­tin Nagy, ko­na­teľ Lidl Slo­ven­ská re­pub­lika. Všetky opat­re­nia pla­tia vo všet­ky­́ch 134 pre­daj­niach dis­kont­ného re­ťazca na Slo­ven­sku bez roz­dielu. Ďal­ším z kon­krét­nych zá­väz­kov Lidla je vy­ra­de­nie plas­to­vy­́ch vy­́rob­kov, ktoré pred­sta­vujú roč­ný ob­jem ďal­ších 35 ton, čo v súčte s taš­kami zna­mená 160 ton plas­tov.

Pridať komentár (0)