Lidl vstú­pil na ame­ric­ký trh. V USA otvo­ril prvých 10 obcho­dov a tak­to ho pri­ja­li

Marianna Mikešová / 19. júna 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Thomas Koenig, facebook.com/KiddingAroundSpartanburg

Ame­ri­ča­nia v tých­to dňoch zaží­va­jú nie­čo podob­né, ako my pred 13 rok­mi. Nemec­ká sieť super­mar­ke­tov Lidl totiž po dvoch rokoch príp­rav zahá­ji­la svo­je obchod­né akti­vi­ty na ame­ric­kom trhu. Do budú­ce­ho leta má otvo­riť 100 pre­vá­dzok.

Lidl dnes na trhu dis­po­nu­je obrov­skou silou a pre­vádz­ku­je viac ako 10-tisíc obcho­dov v 27 kra­ji­nách sve­ta. Tá naj­sil­nej­šia “kar­ta” mu však do zbier­ky dlho chý­ba­la. Teraz však napl­no rozoh­ral hru a úspeš­ne vstú­pil na ame­ric­ký trh. Pred pár dňa­mi 15. júna otvo­ril prvých 10 pre­vá­dzok vo Vir­gí­nii, Sever­nej a Juž­nej Karo­lí­ne a pokra­čo­vať má ďal­ší­mi desia­ti­mi, až kým ich do leta 2018 nebu­de 100. Aspoň tak znie odváž­ny plán nemec­kej spo­loč­nos­ti.

Lidl je jed­ným z pop­red­ných hrá­čov na trhu a už 40 rokov si vďa­ka svo­jej filo­zo­fii v Euró­pe zís­ka­va priaz­niv­cov aj odpor­cov. Kým na Slo­ven­sku mal začiat­ky ťaž­ké a spo­čiat­ku bol roz­pa­či­to vní­ma­ný ako obchod síce s níz­ky­mi cena­mi, ale aj níz­kou kva­li­tou, dnes je situ­ácia iná. Dob­ré meno si zís­ka­va prá­ve pre kon­zis­ten­tnosť v oblas­ti kva­li­ty potra­vín aj vďa­ka kon­cep­tu “sve­to­vých týž­dňov”.

Teraz však boju­je s novou výzvou a na ame­ric­kom trhu ho čaká úpl­ne iná kli­en­te­la a men­ta­li­ta zákaz­ní­kov či iní kon­ku­ren­ti. Lidl na nich ide hes­la­mi ako vyso­ká kva­li­ta či orga­nic food. Už dnes však majú Ame­ri­ča­nia jas­no, že Lidl do toho ide na plno a kon­ku­ren­cia bude mať čo robiť, aby to ustá­la. V médiách zaznie­va pri­rov­na­nie k popu­lár­ne­mu reťaz­cu Aldi, kto­rý je tak­tiež z Nemec­ka a fun­gu­je na podob­nom kon­cep­te. Lidl tak má byť jeho veľ­kou kon­ku­ren­ci­ou.

Som nad­še­ný z nové­ho vstu­pu, kvô­li dôra­zu na kva­li­tu a orga­nic­ké potra­vi­ny. Mám však oba­vy, že to spô­so­bí ceno­vú voj­nu, pre­to­že Aldi, Kro­ger, Who­le Foods, Weiss Mar­kets, Giant, Wal­mart, Tar­get a ďal­ší si budú chcieť chrá­niť svo­je teri­tó­rium,” píše Wal­ter Loeb pre For­bes a dodá­va, že via­ce­ré reťaz­ce už zní­ži­li svo­je ceny z oča­ká­va­ní vstu­pu Lidl na trh. Kon­ku­renč­ný boj sa už začal, no je prav­de­po­dob­ne, že sa vyos­trí.

V USA má Lild za cieľ pri­lá­kať zákaz­ní­kov rov­na­ko ako inde čerstvos­ťou potra­vín, vlast­nou pekár­ňou a širo­kým spek­trom domá­ce­ho prí­slu­šen­stva za výhod­né ceny. Na Ame­ri­ča­nov navy­še ide naj­mä ces­tou popu­lár­nych “who­le food” a “orga­nic food” kon­cep­tov a tiež myš­lien­kou “rethink gro­ce­ry”. Lidl má tiež za cieľ zamest­nať vo svo­jich ame­ric­kých pre­vádz­kach oko­lo 5-tisíc ľudí, čo je ďal­ším fak­to­rom dob­ré­ho pri­ja­tia na trhu.

Jed­ným z prvých ame­ric­kých miest, v kto­rých Lidl otvo­ril svo­je brá­ny, bol Gre­en­vil­le v Juž­nej Karo­lí­ne. Miest­ne onli­ne novi­ny infor­mo­va­li o množ­stve nad­še­ných zákaz­ní­kov, kto­rí si vystá­li aj 4 a pol hodi­ny, kým sa dosta­li na rad a ako prví otes­to­va­li novú ponu­ku. Okrem pekár­ne na peči­vo ospe­vo­va­li aj skve­lú ponu­ku kva­lit­né­ho vína a pré­mi­ové­ho piva.

Tro­chu sa bojím o Aldi. Nie sú až takí nablís­ka­ní, ako Lidl. Dúfam, že s ním doká­žu koexis­to­vať,” pove­da­la Mary Lei­bo­witz pre Gre­en­vil­le Onli­ne. “Teši­la som sa na otvo­re­nie toh­to obcho­du. Naku­pu­jem vo väč­ši­ne super­mar­ke­tov a viem, kde sú aké zľa­vy,” pove­da­la ďal­šia zákaz­níč­ka. Pod­ľa reak­cií na strán­ke Lidl US na Face­bo­oku ľudia rea­gu­jú veľ­mi pozi­tív­ne na jeho vstup a dokon­ca aj na tré­ning nových zamest­nan­cov, kto­ré­ho sa zúčast­ni­li.

Foto: screenshot/facebook.com/Lidl US Care­er

Som ohro­me­ná úrov­ňou vzde­la­nia odo­vzdá­va­né­ho novým zamest­nan­com. Milu­jem to, že veľ­kou pri­ori­tou Lidl je zacho­vá­va­nie zdro­jov. Pra­co­va­la som už v spo­loč­nos­tiach, kto­ré tvr­dia, že “sú zele­né a eco friend­ly”, ale Lild to posú­va na level, kto­rý som nikdy nevi­de­la a to ma robí šťast­nou,” znie jed­na z reak­cií nových zamest­nan­kýň na Face­bo­oku. Zdá sa tak, že pre Ame­ri­ča­nov je nemec­ká filo­zo­fia a eko­lo­gic­ký prí­stup stá­le nie­čím novým a láka­vým.

Lidl pri­chá­dza na ame­ric­ký trh s desať­roč­ným one­sko­re­ním po reťaz­ci Aldi. Ten však rov­na­ko ozná­mil expan­ziu a plá­nu­je roz­ší­riť svo­ju sieť o ďal­ších 900 nových obcho­dov. Ťaž­ko pove­dať, či je to reak­cia na vstup Lid­lu na trh, no Aldi nepo­chyb­ne nech­ce zaspať na vav­rí­noch a nehod­lá sa svo­jej pozí­cie len tak ľah­ko vzdať. Čas uká­že, ako sa s tým Lidl popa­su­je.

Pridať komentár (0)