Limi­to­va­ná krá­sa! Xia­omi Mi Mix vstú­pi 4. novem­bra do výro­by, avšak v obme­dze­nom počte kusov

Matúš Mitro / 27. októbra 2016 / Tech a inovácie

Na posled­nej kon­fe­ren­cii, Xia­omi pred­sta­vi­lo viac ako sme oča­ká­va­li. Okrem Xia­omi Mi Note 2 a Xia­omi Mi VR, pri­šiel totiž na scé­nu aj Xia­omi Mi Mix. Ten sa zdal byť veľ­ko­le­pým kon­cep­tom zaria­de­nia s obrov­ským 6.4″ bez­rá­mi­ko­vým disp­le­jom, kto­rý pokrý­va až 91.3 % pred­nej stra­ny novin­ky. Ove­ľa väč­ším prek­va­pe­ním bolo, keď spo­loč­nosť ozná­mi­la, že Mix vstú­pi do výro­by.

Sku­toč­nosť, že Mi Mix je kon­cep­tom, sa však nespá­ja s tvr­de­ním, že by spo­loč­nosť nebo­la na jeho pro­duk­ciu zatiaľ vyba­ve­ná. Pro­stred­níc­tvom Wei­bo ria­di­teľ výsku­mu pre IHS elect­ro­nics infor­mo­val, že Xia­omi Mi Mix je ozna­čo­va­ný ako kon­cept kvô­li poma­lej výro­be, kto­rú brz­dí hlav­ne kera­mic­ké telo novin­ky. Pri­prav sa tak na poriad­nu čaka­ciu dobu! Prá­ve kvô­li 3D kera­mic­ké­mu telu, podob­né­mu ako má Mi5 Pro, sa výro­ba spo­ma­lí len na pri­bliž­ne 10 000 kusov mesač­ne, tak­že pri začiat­ku pre­da­ja, 4. novem­bra, musíš byť rých­ly ale­bo vám bude pri­jať šťas­tie, ak sa ti túto novin­ku poda­rí objed­nať ešte v prvej vár­ke.

xiaomi-mi-mix-limitovany-pocet-kusov-3

Svo­ji­mi kva­li­ta­mi a ino­vá­cia­mi však Xia­omi Mi Mix doka­zu­je, že na dob­ré veci sa opla­tí čakať. Iste, veď kto by nech­cel vo svo­jich rukách držať ten­to nád­her­ný, gigan­tic­ký 6.4″ bez­rá­mi­ko­vý smart­fón, kto­rý v sebe skrý­va tie naj­lep­šie tech­no­ló­gie. Ten­to jedi­neč­ný skvost v sebe ukrý­va mno­ho výko­nu, o kto­rý sa sta­rá Snapd­ra­gon 821. Ten spo­lu so 4 / 6 GB ope­rač­nej pamä­te RAM dosa­hu­je skve­lé výsled­ky. O dosta­tok mies­ta tiež nebu­de núdza, pre­to­že novin­ka prí­de so 128/256 GB vnú­tor­nou pamä­ťou. Xia­omi pri navrho­va­ní toh­to smart­fó­nu naozaj mys­le­lo na všet­ko, čo doka­zu­je aj SAP asis­tent GPS či HD audio pro­ce­sor (192 KHz/24 bit), kto­rý sa posta­rá o kva­lit­nú repro­duk­ciu hud­by. Pre milov­ní­kov foto­gra­fií máme tiež dob­ré sprá­vy. Spo­loč­nosť umiest­ni­la na zadnú stra­nu zaria­de­nia 16 MPx foto­apa­rát, s kto­rým budeš môcť zachy­tiť nád­her­né fot­ky a aby toho nebo­lo málo, celé zaria­de­nie bude záso­bo­vať ener­gi­ou baté­ria s veľ­kou, 4400 mAh kapa­ci­tou. Vzhľa­dom na obrov­ský disp­lej však pred­po­kla­dá­me, že veľa ener­gie z baté­rie popu­tu­je prá­ve k nemu.

xiaomi-mi-mix-limitovany-pocet-kusov-2

Pre tých naj­ná­roč­nej­ších si spo­loč­nosť pri­pra­vi­la aj špe­ciál­nu edí­ciu. Tá obsa­hu­je 6 GB pamä­te RAM a 128 GB vnú­tor­nej pamä­te. Okrem tech­no­ló­gií pod kapo­tou, sa bude špe­ciál­na edí­cia hrdo pýšiť pozlá­te­ný­mi krúž­ka­mi oko­lo foto­apa­rá­tu a sní­ma­ča odtlač­kov prs­tov a tak­tiež si Xia­omi pri­pra­vi­lo aj malé prek­va­pe­nie, kto­ré k tej­to pozlá­te­nej edí­cii dosta­neš. Ten sa skrý­va vo vnút­ri bale­nia. Ide o pré­mi­ové kože­né púzdro, kto­ré iste neod­miet­ne žiad­ny budú­ci pou­ží­va­teľ. Cenov­ka je sta­no­ve­ná poriad­ne níz­ko opro­ti kon­ku­ren­cii, na 475 € pre 6 GB ver­ziu so 128 GB vnú­tor­nou pamä­ťou. Za dvoj­ná­so­bok vnú­tor­nej pamä­te, ale s rov­na­kou 6GB veľ­kos­ťou ope­rač­nej pamä­te RAM, si Xia­omi pýta 543 €, čo je naozaj skve­lá cena, vzhľa­dom o aké zaria­de­nie ide. Prá­ve ver­zia so 128 GB vnú­tor­nej pamä­te sa začne vyrá­bať už 4. novem­bra a rezer­vá­cie už zača­li!

xiaomi-mi-mix-19fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)