Limi­to­vaná krása! Xia­omi Mi Mix vstúpi 4. novem­bra do výroby, avšak v obme­dze­nom počte kusov

Matúš Mitro / 27. októbra 2016 / Tech a inovácie

Na posled­nej kon­fe­ren­cii, Xia­omi pred­sta­vilo viac ako sme oča­ká­vali. Okrem Xia­omi Mi Note 2 a Xia­omi Mi VR, pri­šiel totiž na scénu aj Xia­omi Mi Mix. Ten sa zdal byť veľ­ko­le­pým kon­cep­tom zaria­de­nia s obrov­ským 6.4″ bez­rá­mi­ko­vým disp­le­jom, ktorý pokrýva až 91.3 % pred­nej strany novinky. Oveľa väč­ším prek­va­pe­ním bolo, keď spo­loč­nosť ozná­mila, že Mix vstúpi do výroby.

Sku­toč­nosť, že Mi Mix je kon­cep­tom, sa však nespája s tvr­de­ním, že by spo­loč­nosť nebola na jeho pro­duk­ciu zatiaľ vyba­vená. Pro­stred­níc­tvom Weibo ria­di­teľ výskumu pre IHS elect­ro­nics infor­mo­val, že Xia­omi Mi Mix je ozna­čo­vaný ako kon­cept kvôli poma­lej výrobe, ktorú brzdí hlavne kera­mické telo novinky. Pri­prav sa tak na poriadnu čaka­ciu dobu! Práve kvôli 3D kera­mic­kému telu, podob­nému ako má Mi5 Pro, sa výroba spo­malí len na pri­bližne 10 000 kusov mesačne, takže pri začiatku pre­daja, 4. novem­bra, musíš byť rýchly alebo vám bude pri­jať šťas­tie, ak sa ti túto novinku podarí objed­nať ešte v prvej várke.

xiaomi-mi-mix-limitovany-pocet-kusov-3

Svo­jimi kva­li­tami a ino­vá­ciami však Xia­omi Mi Mix doka­zuje, že na dobré veci sa oplatí čakať. Iste, veď kto by nech­cel vo svo­jich rukách držať tento nád­herný, gigan­tický 6.4″ bez­rá­mi­kový smart­fón, ktorý v sebe skrýva tie naj­lep­šie tech­no­ló­gie. Tento jedi­nečný skvost v sebe ukrýva mnoho výkonu, o ktorý sa stará Snapd­ra­gon 821. Ten spolu so 4 / 6 GB ope­rač­nej pamäte RAM dosa­huje skvelé výsledky. O dosta­tok miesta tiež nebude núdza, pre­tože novinka príde so 128/256 GB vnú­tor­nou pamä­ťou. Xia­omi pri navrho­vaní tohto smart­fónu naozaj mys­lelo na všetko, čo doka­zuje aj SAP asis­tent GPS či HD audio pro­ce­sor (192 KHz/24 bit), ktorý sa postará o kva­litnú repro­duk­ciu hudby. Pre milov­ní­kov foto­gra­fií máme tiež dobré správy. Spo­loč­nosť umiest­nila na zadnú stranu zaria­de­nia 16 MPx foto­apa­rát, s kto­rým budeš môcť zachy­tiť nád­herné fotky a aby toho nebolo málo, celé zaria­de­nie bude záso­bo­vať ener­giou baté­ria s veľ­kou, 4400 mAh kapa­ci­tou. Vzhľa­dom na obrov­ský disp­lej však pred­po­kla­dáme, že veľa ener­gie z baté­rie popu­tuje práve k nemu.

xiaomi-mi-mix-limitovany-pocet-kusov-2

Pre tých naj­ná­roč­nej­ších si spo­loč­nosť pri­pra­vila aj špe­ciálnu edí­ciu. Tá obsa­huje 6 GB pamäte RAM a 128 GB vnú­tor­nej pamäte. Okrem tech­no­ló­gií pod kapo­tou, sa bude špe­ciálna edí­cia hrdo pýšiť pozlá­te­nými krúž­kami okolo foto­apa­rátu a sní­mača odtlač­kov prs­tov a tak­tiež si Xia­omi pri­pra­vilo aj malé prek­va­pe­nie, ktoré k tejto pozlá­te­nej edí­cii dosta­neš. Ten sa skrýva vo vnútri bale­nia. Ide o pré­mi­ové kožené púzdro, ktoré iste neod­mietne žiadny budúci pou­ží­va­teľ. Cenovka je sta­no­vená poriadne nízko oproti kon­ku­ren­cii, na 475 € pre 6 GB ver­ziu so 128 GB vnú­tor­nou pamä­ťou. Za dvoj­ná­so­bok vnú­tor­nej pamäte, ale s rov­na­kou 6GB veľ­kos­ťou ope­rač­nej pamäte RAM, si Xia­omi pýta 543 €, čo je naozaj skvelá cena, vzhľa­dom o aké zaria­de­nie ide. Práve ver­zia so 128 GB vnú­tor­nej pamäte sa začne vyrá­bať už 4. novem­bra a rezer­vá­cie už začali!

xiaomi-mi-mix-19fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)