Lin­ke­dIn: Skvelý prí­klad apli­ká­cie, ktorú nikto nemá rád, ale každý pou­žíva

Kristína Šuvadová / 19. februára 2016 / Business

Vieš aký je momen­tálne naj­novší trend? Tvo­riť apli­ká­cie a rôzne iné plat­formy, ktoré nebude chcieť nikto pou­ží­vať. No predsa ich budú pou­ží­vať všetci.

Naj­lepší prí­klad pre toto veľké “haló” je samoz­rejme Lin­ke­dIn. Jeho vývo­jári doká­zali vymy­sieť apli­ká­ciu, ktorá má mili­óny pou­ží­va­te­ľov, no v sku­toč­nosti ju vlastne nikto pou­ží­vať nechce. Ľudia si z nej dokonca začali robiť srandu v podobe vtip­ných obráz­kov, ktoré sa v momente stali hitom na všet­kých sociál­nych sie­tach.

indekln2

foto: 9gag.com

Ak pat­ríš medzi ľudí, ktorí si už na tejto sociál­nej sieti účet vytvo­rili, určite si už nejaké vtipy zare­gis­tro­val a presne si vedel, o čo sa jedná. Na Lin­ke­dine si ťa totiž medzi pria­te­ľov pri­dáva množ­stvo ľudí, no v sku­toč­nosti sa vlastne nikto s nikým pria­te­liť nechce.

Mnohé z týchto žia­dostí sú často neprí­jemné, nie­kedy až dotie­ravé. Zakaž­dým dúfaš, že táto nová “zná­mosť” ti zabez­pečí úspešnú kari­éru, no to sa nikdy nestane.

lindekln1

foto: makeameme.org

Aj keď je Lin­ke­din sieť plná pra­cov­ných a kari­ér­nych prí­le­ži­tostí, v sku­toč­nosti si ju nikto reálne neužíva. Hlavný kameň úrazu je v komu­ni­ká­cii — dôle­žitá je spätná väzba, na kto­rej to celé viazne. To že maš pri­da­ných plno poten­ci­onál­nych kon­tak­tov pre tvoj kari­érny rast nezna­mená, že ti ten kari­érny rast aj umož­nia. Väč­ši­nou to totiž pri­da­ním “do pria­te­ľov” aj končí.

linkedlkl3

foto: rofl­bot

Prob­lém na strane pou­ží­va­te­ľov

Táto sociálna sieť nebola nikdy auten­tická so svo­jimi “roves­níkmi”. Drvivá väč­šina pou­ží­va­te­ľov využíva Lin­ke­din na vlastnú pro­pa­gá­ciu. Samoz­rejme — aj na takom Twi­terri to fun­guje podobne, no tam si ľudia komen­tujú, zdie­ľajú a vzá­jomne dis­ku­tujú rôzne témy. Vo vše­obec­nosti to pova­žujú za voľný čas a odddy­chujú pri­tom. Naopak na Lin­ke­dine je každý sám a za jedi­ným úče­lom — nájsť si prácu a dostať zapla­tené. Ak aj s nie­kým konečne nad­via­žeš komu­ni­ká­ciu, prej­dete rad­šej na inú sieť alebo na e-mail. Komu­ni­ká­cia na Lin­ke­dine totiž tiež nie je naj­lep­šie vymys­lená.

Prob­lém na strane obsahu

Tí inte­li­gen­tnejší vedia, že na Lin­ke­dine svoj člá­nok (alebo iný pro­pa­gačný text) zdie­lať netreba. Nikto tam nechodí na to, aby si oddý­chol a teda nikto tam nechodí ani na to, aby si čítal nejaké zau­jí­ma­vosti. Väč­šina tex­tov tam teda slúži len na pro­pa­gá­ciu. Na zve­rej­ňo­va­nie myš­lie­nok a rôz­nych iných tex­tov si ľudia vyberú rad­šej inú sociálnu sieť. Preto bude stále pla­tiť, že aj keď je Lin­ke­din známa sieť, nikdy sa počtom uží­va­te­ľov nevy­rovná svo­jím kon­ku­ren­tom.

Aké je teda pou­če­nie? Ak budeš nie­kedy chcieť vymys­lieť sieť, ktorú nebude chcieť nikto pou­ží­vať, uisti sa, že tam bude s kým a o čom hovo­riť.

foto: some­e­cards

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: jobhuntingu.com

Pridať komentár (0)