Lin­ke­dIn: Skve­lý prí­klad apli­ká­cie, kto­rú nikto nemá rád, ale kaž­dý pou­ží­va

Kristína Šuvadová / 19. februára 2016 / Business

Vieš aký je momen­tál­ne naj­nov­ší trend? Tvo­riť apli­ká­cie a rôz­ne iné plat­for­my, kto­ré nebu­de chcieť nikto pou­ží­vať. No pred­sa ich budú pou­ží­vať všet­ci.

Naj­lep­ší prí­klad pre toto veľ­ké “haló” je samoz­rej­me Lin­ke­dIn. Jeho vývo­já­ri doká­za­li vymy­sieť apli­ká­ciu, kto­rá má mili­ó­ny pou­ží­va­te­ľov, no v sku­toč­nos­ti ju vlast­ne nikto pou­ží­vať nech­ce. Ľudia si z nej dokon­ca zača­li robiť sran­du v podo­be vtip­ných obráz­kov, kto­ré sa v momen­te sta­li hitom na všet­kých sociál­nych sie­tach.

indekln2

foto: 9gag.com

Ak pat­ríš medzi ľudí, kto­rí si už na tej­to sociál­nej sie­ti účet vytvo­ri­li, urči­te si už neja­ké vti­py zare­gis­tro­val a pres­ne si vedel, o čo sa jed­ná. Na Lin­ke­di­ne si ťa totiž medzi pria­te­ľov pri­dá­va množ­stvo ľudí, no v sku­toč­nos­ti sa vlast­ne nikto s nikým pria­te­liť nech­ce.

Mno­hé z tých­to žia­dos­tí sú čas­to neprí­jem­né, nie­ke­dy až dotie­ra­vé. Zakaž­dým dúfaš, že táto nová “zná­mosť” ti zabez­pe­čí úspeš­nú kari­é­ru, no to sa nikdy nesta­ne.

lindekln1

foto: makeameme.org

Aj keď je Lin­ke­din sieť plná pra­cov­ných a kari­ér­nych prí­le­ži­tos­tí, v sku­toč­nos­ti si ju nikto reál­ne neuží­va. Hlav­ný kameň úra­zu je v komu­ni­ká­cii — dôle­ži­tá je spät­ná väz­ba, na kto­rej to celé viaz­ne. To že maš pri­da­ných plno poten­ci­onál­nych kon­tak­tov pre tvoj kari­ér­ny rast nezna­me­ná, že ti ten kari­ér­ny rast aj umož­nia. Väč­ši­nou to totiž pri­da­ním “do pria­te­ľov” aj kon­čí.

linkedlkl3

foto: rofl­bot

Prob­lém na stra­ne pou­ží­va­te­ľov

Táto sociál­na sieť nebo­la nikdy auten­tic­ká so svo­ji­mi “roves­ník­mi”. Drvi­vá väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov využí­va Lin­ke­din na vlast­nú pro­pa­gá­ciu. Samoz­rej­me — aj na takom Twi­ter­ri to fun­gu­je podob­ne, no tam si ľudia komen­tu­jú, zdie­ľa­jú a vzá­jom­ne dis­ku­tu­jú rôz­ne témy. Vo vše­obec­nos­ti to pova­žu­jú za voľ­ný čas a odddy­chu­jú pri­tom. Naopak na Lin­ke­di­ne je kaž­dý sám a za jedi­ným úče­lom — nájsť si prá­cu a dostať zapla­te­né. Ak aj s nie­kým koneč­ne nad­via­žeš komu­ni­ká­ciu, prej­de­te rad­šej na inú sieť ale­bo na e-mail. Komu­ni­ká­cia na Lin­ke­di­ne totiž tiež nie je naj­lep­šie vymys­le­ná.

Prob­lém na stra­ne obsa­hu

Tí inte­li­gen­tnej­ší vedia, že na Lin­ke­di­ne svoj člá­nok (ale­bo iný pro­pa­gač­ný text) zdie­lať netre­ba. Nikto tam necho­dí na to, aby si oddý­chol a teda nikto tam necho­dí ani na to, aby si čítal neja­ké zau­jí­ma­vos­ti. Väč­ši­na tex­tov tam teda slú­ži len na pro­pa­gá­ciu. Na zve­rej­ňo­va­nie myš­lie­nok a rôz­nych iných tex­tov si ľudia vybe­rú rad­šej inú sociál­nu sieť. Pre­to bude stá­le pla­tiť, že aj keď je Lin­ke­din zná­ma sieť, nikdy sa počtom uží­va­te­ľov nevy­rov­ná svo­jím kon­ku­ren­tom.

Aké je teda pou­če­nie? Ak budeš nie­ke­dy chcieť vymys­lieť sieť, kto­rú nebu­de chcieť nikto pou­ží­vať, uis­ti sa, že tam bude s kým a o čom hovo­riť.

foto: some­e­cards

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: jobhuntingu.com

Pridať komentár (0)