4 dôvody, prečo má dnešná mládež tie najlepšie príležitosti, o akých sa nám nesnívalo

Marianna Mikešová / 13. februára 2018 / Zo Slovenska

zdroj: unsplash.com
  • Ke­dysi bola pre mla­dých vý­hra pra­co­vať v su­per­mar­kete či ro­zná­šať no­viny
  • Dnešní však majú ne­ko­nečno prí­le­ži­tostí, ako na­štar­to­vať svoju bu­dúc­nosť
  • Svet im leží pri no­hách a mnohí tak roz­behnú ka­ri­éru už zo škol­skej la­vice

Pod­ni­ka­nie zo škol­skej la­vice

Pred de­sia­timi rokmi bolo pre stre­doš­ko­láka sve­to­vým úspe­chom, keď sa mu po­da­rilo nájsť slušnú bri­gádu. Mnohí sme si tak pri­vy­rá­bali za po­klad­ňou v su­per­mar­kete či vy­kla­da­ním to­varu. Ten, komu sa po­da­rilo zo­hnať bri­gádu v cuk­rárni alebo ro­zná­šal no­viny po meste, bol v očiach os­tat­ných „pán“. Pod­ni­kať alebo fre­e­lan­co­vať na stred­nej?

O tom ni­kto z nás ani ne­chy­ro­val. Dnes už je si­tu­ácia iná a mnohí ši­kovní stre­doš­ko­láci či vy­so­koš­ko­láci už v la­vici pra­cujú na svo­jich am­bi­ci­óz­nych pro­jek­toch. Z ich zá­ľuby sa tak často stáva per­spek­tívny biz­nis a oni v bu­dúc­nosti ne­mu­sia rie­šiť, ako sa adap­to­vať vo svete do­spe­lých. Takto roz­behli svoje pro­jekty na­prí­klad naši ko­le­go­via z por­tálu Fon­Tech alebo cha­lani z Oc­tago.

Or­ga­ni­zá­cie a dob­ro­voľ­níc­tvo 

Na stred­nej či na výške má ešte väč­šina ľudí vý­hodu, že ich ži­via ro­di­čia. Aj keď si zvy­čajne ne­môžu vy­ska­ko­vať a mu­sia do­dr­žia­vať striktný bud­get, majú ne­sku­točné množ­stvo voľ­ného času na to, aby za­čali na­miesto dre­nia v Kauf­lande pra­co­vať na svo­jej ka­ri­ére. Ke­dysi sa štu­den­tom ani ne­sní­valo o toľ­kých or­ga­ni­zá­ciách, do kto­rých sa dnes môžu mladí pri­hla­so­vať a zís­ka­vať prvé ka­ri­érne skú­se­nosti. Či už je to AIE­SEC, Fu­ture Ge­ne­ra­tion Europe alebo im po­dobné. Môžu tu za­čať roz­ví­jať tie schop­nosti, ktoré im v bu­dúc­nosti za­ru­čujú lep­šiu prácu, na­prí­klad v ob­lasti mar­ke­tingu, pro­jek­to­vého ma­naž­mentu, sa­les či ja­zy­kov. Mož­nosti sú ne­ko­nečné. Majú tu prí­le­ži­tosť stret­núť mnoho zau­jí­ma­vých ľudí, ne­twor­ko­vať a zís­ka­vať cenné kon­takty do bu­dúc­nosti.

Dvere do sveta ot­vo­rené

Keď som bola na stred­nej, top ces­to­va­teľ­ským zá­žit­kom bol ly­žiar­sky vý­cvik, vý­let do Ta­tier či ma­xi­málne náv­števa Švaj­čiar­ska, ktorú si aj tak po­lo­vica de­ciek ne­mohla do­vo­liť. Dnes však štu­denti nie sú od­ká­zaní na škol­ské vý­lety s uči­teľ­kou za chrb­tom. Štu­dent­ské or­ga­ni­zá­cie po­nú­kajú štu­dijné po­byty už pre stre­doš­ko­lá­kov, stačí tro­cha pát­rať (Stu­den­ta­gency, ICE­Slo­va­kia, In­ters­tudy, EF, Uni­link…). Ab­sol­vo­vať ja­zy­kový kurz v za­hra­ničí, za­žiť pár týž­dňov na škole v An­glicku, Škót­sku či USA, alebo tam vďaka štipku rovno ab­sol­vo­vať celé štú­dium, je dnes do­stup­nej­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Dnes už ni­kto nie je od­ká­zaný na naše škols­tvo. Ne­ho­vo­riac o ge­niál­nom Erasme, vďaka kto­rému za­ži­ješ se­mes­ter či dva za­hra­nič­ného raja.

Sve­tové vzde­lá­va­nie za­darmo

Zá­ro­veň majú dnes štu­denti prí­stup k tomu naj­kva­lit­nej­šiemu vzde­lá­va­niu na svete priamo zo svojho po­čí­tača. Ok­rem ne­vy­hnut­ného času, ktorý mu­sia ve­no­vať pa­pie­ro­vým škol­ským učeb­ni­ciam, sa vo voľ­nom čase môžu vzde­lá­vať on­line. Knihy sú skvelé, no kar­tičku do kniž­nice dnes štu­denti fakt ne­pot­re­bujú.

Na­miesto toho môžu ab­sol­vo­vať on­line kurzy na Cour­sere či Udemy a roz­ší­riť si svoje ve­do­mosti v ob­las­tiach, ktoré ich lá­kajú. Po­kojne to môžu byť kvan­tová fy­zika, stro­jové uče­nie, pod­ni­ka­nie, kryp­to­meny či bud­hiz­mus. Ne­mu­sia pri­tom mi­núť ani euro. Ak sa však v nie­kto­rej ob­lasti nájdu, do­kážu zís­kať cer­ti­fi­kát z najp­res­tíž­nej­ších škôl na svete, ako sú Stan­ford, NYU či Yale.

Ak už máš dávno po škole, mô­žeš dneš­nej mlá­deži len zá­vi­dieť. Ak si však stre­doš­ko­lák alebo vy­so­koš­ko­lák, ne­ne­chaj si ujsť prí­le­ži­tosti, ktoré máš te­raz na do­sah ruky. Star­šie ge­ne­rá­cie si, žiaľ, tento lu­xus ne­mohli do­vo­liť, a tak by si mala sú­časná ge­ne­rá­cia oveľa viac vá­žiť to, čo im ži­vot a oko­lie po­núka. Raz sa im to nie­koľ­ko­ná­sobne vráti!

Pridať komentár (0)