Arca Capital investovala milióny do akcií futbalového klubu Borussia Dortmund

Mária Ambrozová / 13. marca 2018 / Biznis

zdroj: unsplash.com
  • Česko-slo­ven­ská in­ves­tičná sku­pina Arca Ca­pi­tal sa roz­hodla pre ná­kup 1,16 mi­li­óna ak­cií ne­mec­kého fut­ba­lo­vého klubu Bo­rus­sia Dort­mund
  • Cel­ková hod­nota tohto ob­chodu sa po­hy­buje okolo sumy 6,7 mi­li­óna eur

Česko-slo­ven­ská in­ves­tičná spo­loč­nosť Arca Ca­pi­tal pro­stred­níc­tvom tla­čo­vej správy dnes in­for­mo­vala o vý­znam­nom kroku. Roz­hodla sa pre ná­kup viac ako mi­li­óna ak­cií ne­mec­kého fut­ba­lo­vého veľ­kok­lubu Bo­rus­sia Dort­mund. Tento ob­chod mal podľa in­for­má­cií webu E15.cz stáť pri­bližne 6,7 mi­li­óna eur. Spo­loč­nosť má pri­tom údajne v pláne svoj po­diel zvy­šo­vať.

Arca Ca­pi­tal sa týmto ná­ku­pom za­ra­dila k spo­loč­nos­tiam s nie veľmi ty­pic­kou stra­té­giou. Mnohí do­máci in­ves­tori to­tižto sia­hajú po in­ves­tí­ciách do lo­kál­nych klu­bov, ktoré na­ko­niec nie sú zis­ko­vou zá­le­ži­tos­ťou. „Ak­ci­ový vstup do klubu BVB je pre nás eko­no­micky zau­jí­ma­vou prí­le­ži­tos­ťou s po­ten­ciá­lom zhod­no­te­nia. Zá­ro­veň ide z na­šej strany o stra­te­gickú in­ves­tí­ciu, keďže v rámci ak­ti­vít sku­piny Arca Ca­pi­tal plá­nu­jeme orien­to­vať svoje in­ves­tičné ak­ti­vity tiež na Ne­mecko a ne­mecky ho­vo­riace kra­jiny,“ uvá­dzajú.

In­ves­tičná spo­loč­nosť vníma fut­ba­lový klub Bo­rus­sia Dort­mund ako silný a sta­bilný špor­tový klub s množ­stvom fa­nú­ši­kov a po­zi­tív­nym PR. Pre ná­kup ak­cií sa roz­hodla aj vďaka špor­to­vým úspe­chom klubu, úspeš­ným hrá­čom z Man­chas­teru Uni­ted či Bar­ce­lony a aj vlast­nému šta­di­ónu.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)