Český startup Kiwi trhá rekordy. Jeho ročný obrat dosahuje stovky miliónov eur

Amer Owaida / 6. júla 2018 / Biznis

  • Ak sú fi­nančné uka­zo­va­tele me­rad­lom úspe­chu, tak Kiwi trhá re­kordy.
  • Oproti mi­nu­lému roku na­rás­tol dvoj­ná­sobne.
  • Ob­rat firmy sa me­sačne po­hy­buje v de­siat­kach mi­li­ó­nov eur.
zdroj: Kiwi.com
  • Ak sú fi­nančné uka­zo­va­tele me­rad­lom úspe­chu, tak Kiwi trhá re­kordy.
  • Oproti mi­nu­lému roku na­rás­tol dvoj­ná­sobne.
  • Ob­rat firmy sa me­sačne po­hy­buje v de­siat­kach mi­li­ó­nov eur.

Český star­tup Kiwi sa špe­cia­li­zuje na vy­hľa­dá­va­nie kom­bi­ná­cií le­te­niek od le­tec­kých spo­loč­ností, ktoré ne­majú uzav­retú do­hodu o spo­lu­práci. Úspech plat­formy je ne­po­pie­ra­teľný, už v roku 2016 do­siahla firma ob­rat 330 mi­li­ó­nov eur. O rok ne­skôr svoje skú­se­nosti zú­ro­čila a ob­rat zvý­šila o viac než dvoj­ná­so­bok na 700 mi­li­ó­nov eur.

Ak ste si mys­leli že v Kiwi spia na vav­rí­noch, tak ste na omyle. Re­kordy tr­hajú aj na­ďa­lej. V máji mala spo­loč­nosť ob­rat 93,8 mi­li­óna eur a v júni po­ko­rila re­kord­ných 100,2 mi­li­óna eur. Za­kla­da­tel Kiwi, Oli­ver Dlouhý, sa sa­moz­rejme z úspe­chov teší a do­sia­hnuté míľ­niky zdieľa s fa­nú­šikmi.

Ra­pidný ná­rast ob­ra­tov a roz­voj firmy si však vy­bral svoju daň a v tomto prí­pade to je zá­kaz­nícka pod­pora. Kiwi je však zvyk­nuté na vy­soké štan­dardy kva­lity a tak pra­cuje na ná­prave vznik­nu­tej si­tu­ácie. Mo­men­tálne má v pláne na­brať ďal­ších 400 ľudí na pod­poru zá­kaz­ní­kov, čo by malo zvý­šiť efek­ti­vitu a rých­losť vy­ba­vo­va­nia otá­zok.

Pridať komentár (0)