Cesta k miliónom #4: Začínal s 1000 € mesačne, no dnes berie milióny a je najväčšou cyklistickou hviezdou sveta

Mária Ambrozová / 15. apríla 2018 / Biznis

zdroj: Startitup
  • V na­šom se­riáli o úspeš­ných Slo­vá­koch ti dnes pred­sta­víme našu hviezdu na dvoch ko­le­sách, Petra Sa­gana
  • Ži­lin­čan, ktorý po­bláz­nil svet cyk­lis­tiky za­čí­nal s pla­tom 1000 eur me­sačne a dnes sa jeho od­meny po­hy­bujú v mi­li­ó­noch
  • Ma­ga­zín For­bes Slo­ven­sko ho mi­nulý rok za­ra­dil na tre­tie miesto reb­ríčka naj­lep­šie za­rá­ba­jú­cich špor­tov­cov Slo­ven­ska

Dnes v na­šom se­riáli o biz­nis prí­be­hoch zná­mych Slo­vá­kov po­kra­ču­jeme. Po tom, ako sme ti pred­sta­vili mi­lov­níčku módy, te­nis­tku Do­mi­niku Ci­bul­kovú (celý člá­nok si pre­čí­taš TU), kráľa re­a­lít, Ivana Chrenka (viac si pre­čí­taš TU) a sú­čas­ného vr­cho­lo­vého čes­kého po­li­tika so slo­ven­skými ko­reňmi, An­dreja Ba­biša (viac TU), máme na muške ďal­šieho špor­tovca. Je ním „tour­mi­ná­tor“ Pe­ter Sa­gan.

Peťo sa na­ro­dil na konci ja­nu­ára 1990 v Ži­line. Hoci pri­ču­chol aj k fut­balu, už od út­leho det­stva bolo jasné, že mu k srdu „pri­rás­tol“ bi­cy­kel. Ofi­ciálne za­čal tré­no­vať vo svo­jich de­via­tich ro­koch a už jeho ju­ni­or­ská ka­ri­éra bola na­pl­nená úspechmi. Ve­no­val sa cest­nej, hor­skej cyk­lis­tike aj cyk­lok­rosu. Prvý veľký zlom na­stal v roku 2007, kedy sa stal v ka­te­gó­rii cest­nej cyk­lis­tiky maj­strom Slo­ven­ska, skon­čil na 8. mieste na maj­strov­stvách Európy a na 4. mieste na maj­strov­stvách sveta.

V tom is­tom roku sa stal maj­strom Slo­ven­ska aj v cyk­lok­rose (do­konca na bi­cykli po­ži­ča­nom od ses­try) a na maj­strov­stvách sveta v tejto ka­te­gó­rii skon­čil de­siaty. Úspech vo všet­kých dis­cip­lí­nach po­kra­čo­val aj na­ďa­lej a dvoj­ná­sobne Slo­ven­ským zvä­zom cyk­lis­tiky vy­hlá­sený Ta­lent roka v roku 2008 pu­to­val do ka­te­gó­rie se­ni­orov.

Prvý ofi­ciálny klub, v kto­rom Peťo jaz­dil, bol Li­qu­igasu Can­non­dale. V roku 2008 s ním pod­pí­sal ama­tér­sku zmluvu a hoci tu tré­no­val a pre­te­kal v hor­skej cyk­lis­tike, na ofi­ciál­nych pre­te­koch na ceste vy­stu­po­val v drese slo­ven­ského klubu Dukla Tren­čín. Jeho me­diálny ma­na­žér Jo­zef Kor­bel v roz­ho­vore pre Hos­po­dár­ske no­viny v roku 2015 pre­zra­dil, že náš cyk­lista si vtedy za­ro­bil ti­sícku me­sačne. Po ďal­ších úspe­choch sa in­for­má­cie o zvý­šení od­meny lí­šia. Za­tiaľ čo nie­ktoré zdroje tvr­dia, že v roku 2010 mu tím Can­non­dale pri­lep­šil o 13-ti­síc eur ročne, iné uvá­dzajú plat až vo výške 33 000 eur ako ga­ran­to­vanú od­menu člena Pro Te­amu.

Po­čas se­zón strá­ve­ných v Can­non­dale tíme prišla po­riadna kopa úspe­chov na pre­te­koch sve­to­vej tour (na­prí­klad Tour of Ca­li­for­nia, Tour de Su­isse, ďal­šie Maj­strov­stvá Slo­ven­ska a za­čal hviez­diť aj na Tour de France) a v roku 2014 prišla prvá zmena tímu. Pe­ter pre­stú­pil do Tin­koff-Saxo, hoci zá­u­jem malo via­cero špič­ko­vých tí­mov (na­prí­klad známa As­tana). V tomto ob­dobí sa tiež od­sťa­ho­val do Mo­naka, kde býva do­dnes. Jed­ným z veľ­kých lá­ka­diel je ok­rem niž­ších daní, za kto­rými sem od­chá­dzajú mnohí, aj väč­šia ano­ny­mita: „Už som bol una­vený z bý­va­nia po ho­te­loch. Za­čí­nalo ma to vy­čer­pá­vať. Byt v Mo­naku bude moja zá­kladňa. Oplatí sa to. Kvôli po­ča­siu, tré­ningu aj po­koju,“ pri­znal sa mi­nulý rok po odo­vzdá­vaní cien Zlatý pe­dál.

Hoci o pre­stíži tímu Tin­koff-Saxo ne­možno po­chy­bo­vať, ne­zve­rej­nený zdroj blízky cyk­lis­tovi Hos­po­dár­skym no­vi­nám pre­zra­dil, že sku­toč­nej vyš­šej od­meny sa Pet­rovi do­stalo až ne­skôr. Ma­naž­ment často od­mieta ko­men­to­vať príjmy svo­jich špor­tov­cov, a preto často zo­stá­vajú za­ha­lané rúš­kom ta­jom­stva. Čo však vieme je, že v au­guste 2016, po mno­hých vý­znam­ných ví­ťazs­tvách a pr­vej vý­hre na maj­strov­stvách sveta, prišla po­nuka z tímu Bora-Hansg­rohe. Tu sa podľa cyc­lin­gwe­ekly.com do­zve­dáme, že za­tiaľ čo Oleg Tin­kov, ktorý sa roz­ho­dol zo športu po konci se­zóny od­ísť, pla­til Pe­ťovi 4 mi­li­óny do­lá­rov, Bora-Hansg­rohe pri­stú­pila na plat 6 mi­li­ó­nov. To zo ži­lin­ského ro­dáka uro­bilo naj­lep­šie za­rá­ba­jú­ceho cyk­listu pla­néty.

Prvá se­zóna pod no­vou znač­kou síce ne­pri­niesla oča­ká­vanú slávu na Tour de France po tom, ako Petra z pre­te­kov po štvr­tej etape kvôli „sláv­nemu lakťu“ vy­lú­čili, no astro­no­mický plat pre svojho zve­renca ma­ji­teľ tímu Bora, Ralph Denk, ne­oľu­to­val. Pre SME po­ve­dal: „Naši spon­zori uro­bili via­cero pries­ku­mov. Vý­sledky boli po­zi­tívne a uká­zali, že išlo o dobrú in­ves­tí­ciu. Takže mô­žeme byť spo­kojní. Zís­kal si veľkú po­zor­nosť mé­dií, do tímu pri­nie­sol mnoho skú­se­ností. Po­mo­hol nám rásť. Je skvelé, že s ním mô­žem pra­co­vať.“


Pro­fe­si­onálne tímy na platy svo­jich špor­tov­cov mí­ňajú až 80 % svo­jich zdro­jov a to koľko za­ro­bia je od­ra­zom ich vý­sled­kov. Podľa svk.press na tento rok pri­jala Me­dzi­ná­rodná cyk­lis­tická únia novú pla­tovú re­gu­lá­ciu, ktorá pro­fe­si­onál­nemu cyk­lis­tovi v tíme World Tour za­bez­pe­čuje mi­ni­málnu od­menu 38 115 eur (no­vá­čik do­stane o niečo me­nej) a pri kon­ti­nen­tál­nych tí­moch je to naj­me­nej 30 855 eur. Jazdci bez vý­raz­nej­šej šance na eta­pové ví­ťazs­tvo (tzv. do­mes­tici) si za­ro­bia podľa te­le­víz­nej sta­nice SKY Sports od 160 do 470-ti­síc eur a ak zís­kajú šancu na do­sia­hnu­tie naj­vyš­ších prie­čok, môže to byť až viac ako 600-ti­síc eur.

Sku­pina su­per­do­mes­ti­kov (tí, ktorí po­má­hajú líd­rovi svojho tímu do­siah­nuť tie naj­lep­šie vý­sledky) môže do­siah­nuť až tesne pod mi­lión, nuž a od­meny tých naj­lep­ších sa po­hy­bujú rá­dovo v mi­li­ó­noch eur. Naj­nov­šia pla­tová re­gu­lá­cia pla­tiaca až do roku 2020 však ne­myslí na ženy v tomto športe a je veľ­kou té­mou od­vet­via.

K vy­so­kým pla­tom bor­cov po­hy­bu­jú­cich sa na naj­vyš­ších prieč­kach reb­ríč­koch sa už tra­dične pri­po­čí­ta­vajú na­prí­klad eta­pové od­meny. Podľa cyc­ling-info.sk je to na­prí­klad pri Tour de France za umiest­ne­nie v etape: 11 000 eur – 5 500 eur – 2 800 eur atď. (od­meny pre top 20), za ko­nečné umiest­ne­nie: 500 000 eur – 200 000 eur – 100 000 eur atď., 1000 eur pre kaž­dého, kto do­končí po­du­ja­tie, od­meny aj pre naj­lep­ších vo všet­kých os­tat­ných kla­si­fi­ká­ciách / sú­ťa­žiach (ví­ťazi ze­lený a bod­ko­vaný dres 25 000 eur, biely a ak­ti­vita 20 000 eur, tí­mová sú­ťaž 50 000 eur). To zna­mená, že od­meny spolu tvo­ria 2 280 950 eur, no ich výška sa pra­vi­delne mení.

Náš Peťo je však zau­jí­mavý zjav. Ok­rem ne­uve­ri­teľ­ných špor­to­vých vý­sled­kov jeho po­zi­tívnu auru a zmy­sel pre hu­mor za­chy­til aj svet mar­ke­tingu a vo svo­jich re­kla­mách ho chce mať každý. Spolu s veľ­kými par­tner­stvami si opäť špor­to­vec môže na účet pri­pí­sať ne­jaké to euro, často však svoje kon­trakty strany nechcú ko­men­to­vať. Pre For­bes re­klamný tvorca Eman Er­dé­lyi už v roku 2013 po­ve­dal: „Jeho cena je na­ozaj vyš­šia ako u os­tat­ných špor­tov­cov. Po­známe ho všetci, má svoju farbu, gestá a po­zi­tívny imidž. Takí by sme chceli byť všetci a také emó­cie po­tre­bujú aj značky, ktoré za to pla­tia.“

Len ne­dávno Petra vo svo­jich re­kla­mách vy­me­nil mo­bilný ope­rá­tor Te­le­kom, kto­rým spo­lu­pra­co­val nie­koľko ro­kov (za rok si vďaka spo­lu­práci podľa Plusky za­ro­bil 150-ti­síc eur), spo­lu­prácu si chváli aj Cit­roën, vý­živa Osmo Nut­ri­ton, Sun­root, nie­koľko zna­čiek ob­le­če­nia (na­prí­klad Sport­ful), cyk­lis­tické oku­liare Ride 100 % a naša špor­tová hviezda dl­ho­dobo spo­lu­pra­cuje s vý­rob­com špič­ko­vých bi­cyk­lov značky Spe­cia­li­zed Bi­cyc­les.

Tí po úžas­nom ví­ťazs­tve na Pa­ris Rou­baix pred­sta­vili zo Sa­gan ko­lek­cie je­di­nečný, zlatý bi­cy­kel. A to nie je všetko. Od­bor­níci sa zho­dujú, že v ne­pros­pech veľ­kých me­dzi­ná­rod­ných zmlúv u Petra stále hrá jeho pô­vod a Slo­ven­sko nie je veľ­kým lá­kad­lom. V prí­pade, že by bol Bri­tom, Ne­mcom či Ame­ri­ča­nom, ročné príjmy z re­klamy by mohli vy­ná­šať aj se­dem­miestne sumy.

Pridať komentár (0)