Draždiak dlhé roky ničím neprekvapil. Teraz má dostať nové vychytávky

Marianna Mikešová / 11. júla 2018 / Zo Slovenska

  • V Bra­ti­slave a okolí náj­deš nie­koľko ja­zier a Draž­diak me­dzi nimi veľmi ne­vy­niká
  • To sa zrejme tak ľahko ne­zmení, no mi­ni­málne bude o niečo zau­jí­ma­vejší
  • Sta­rosta by tu chcel po­sta­viť dre­vené mólo aj at­rak­tívne se­de­nie
zdroj: Ján Bučan - My sme Petržalka
  • V Bra­ti­slave a okolí náj­deš nie­koľko ja­zier a Draž­diak me­dzi nimi veľmi ne­vy­niká
  • To sa zrejme tak ľahko ne­zmení, no mi­ni­málne bude o niečo zau­jí­ma­vejší
  • Sta­rosta by tu chcel po­sta­viť dre­vené mólo aj at­rak­tívne se­de­nie

Keď sa po­zrieme na ja­zerá a vodné are­ály v bra­ti­slav­skom re­gi­óne, majú veľa čo po­núk­nuť. Na Wake lake si mô­žeš za­špor­to­vať, za­žiť ad­re­na­lín aj za­ba­viť sa na party, rov­nako je tomu v Ču­nove. Ku­chajda sa môže po­chvá­liť pek­ným oko­lím, množ­stvom bu­fe­tov, re­štau­rá­ciou, ale aj ih­ris­kami na cvi­če­nie. A tak by sme mohli po­kra­čo­vať ďa­lej, až na­ra­zíme na Draž­diak, kde sa toho za po­sledné de­sať­ro­čia veľa ne­udialo a plný po­ten­ciál pre re­kre­áciu zo­stáva tak tro­chu ne­vy­užitý.

Sa­moz­rejme, je tu tiež ih­risko, ne­jaký ten bu­fet a do­konca si tu mô­žeš po­ži­čať paddle bo­ard, no vcelku je tu at­rak­cií a zau­jí­ma­vostí po­me­nej. Oko­lie ja­zera tiež ne­srší at­rak­ti­vi­tou a nie je tu tak­mer ani kde si po­se­dieť pri vode. Na­priek tomu, že Petr­žal­ča­nia tu stále radi trá­via voľný čas, aj oni majú vý­hrady. Tie sa roz­ho­dol pre­ta­viť do re­a­lity vi­ce­sta­rosta a kan­di­dát na sta­rostu Petr­žalky Ján Bu­čan, ktorý tiež ve­die ob­čian­ske zdru­že­nie My sme Petr­žalka.

Ján Bu­čan z roz­ho­vo­rov s oby­va­teľmi mest­skej časti zis­til, že nechcú, aby sa z Veľ­kého Draž­diaka stal akýsi umelý aqu­apark, rušná at­rak­cia či miesto pre party po­du­ja­tia. Že­lajú si, aby sa na­ďa­lej za­cho­val prí­rodný ráz ja­zera, kvôli čomu majú práve toto miesto radi. Chcú však, aby sa tu dal trá­viť čas prí­jem­nej­šie, aby tu bolo čis­tej­šie a aby pri­budli miesta na se­de­nie. V spo­lu­práci s ar­chi­tek­tom Ba­láz­som Füzé­kom preto Bu­čan na­vrhol rie­še­nie.

#sup#sup­por­tal#swim­ming#alo­ha­na­supe#šipka#do­ze­le­neho#teplo#vel­ke­teplo

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa ku­boss (@ku­boss66_the_ele­ven),

Draž­diak chce vy­lep­šiť po­mo­cou dre­ve­ného móla, ktoré by zvý­šilo at­rak­ti­vitu miesta a po­núklo pries­tor pre re­lax. Ďa­lej by chcel na brehu ja­zera osa­diť nové mo­derné la­vičky aj le­hátka. Tieň by mala pri­niesť dre­vená per­gola, pod kto­rou by sa mohli na­chá­dzať na­prí­klad aj spr­chy a ka­bínky na pre­zlie­ka­nie. Jed­nou z tém je tiež dl­ho­ročne elek­trické ve­de­nie, ve­dúce po­nad ja­zero, ktoré túto prí­rodnú lo­ka­litu špatí. Podľa Bu­čana je stále v zá­ujme mest­skej časti jeho pre­lo­že­nie, na ktoré ľu­dia už pár ro­kov bez­vý­sledne ča­kajú.

Pridať komentár (0)