Fakulta chce odísť spod známej univerzity. Na Slovensku by to mohlo byt vôbec po prvýkrát

  • Voľba rektora na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa v posledných týždňoch zmenila na jedno veľké zamotané klbko obvinení
  • Vedenie univerzity sa podarilo zvoliť až na tretíkrát, no predchádzalo mu niekoľko závažných obvinení
  • Fakulta masmediálnej komunikácie dokonca načrtla možnosť delimitácie spod UCM a jej osamostatnenie
12783594_1047708808605332_2914753904711725662_o
Facebook/ UCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Voľba rektora na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa v posledných týždňoch zmenila na jedno veľké zamotané klbko obvinení
  • Vedenie univerzity sa podarilo zvoliť až na tretíkrát, no predchádzalo mu niekoľko závažných obvinení
  • Fakulta masmediálnej komunikácie dokonca načrtla možnosť delimitácie spod UCM a jej osamostatnenie

Dňa 29. novembra 2017 zomrel rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. Ten stál na jej čele už druhé volebné obdobie. Smutnou správou sa však pre túto akademickú obec začalo mimoriadne búrlivé obdobie spojené s voľbou nového rektora a ktoré niektorí nazvali „hrou o tróny“.

Počas posledných týždňov padlo množstvo obvinení týkajúcich sa nie len neprofesionálneho vykonávania práce, ale aj obvinení z korupcie, zastrašovania či manipulácie. Všetky vášne mali po úspešnej, v poradí tretej, voľbe rektora zo dňa 13. marca 2018 opadnúť, no ako bude univerzita fungovať ďalej je len vo hviezdach. Jedna z dotknutých fakúlt totižto zvažuje možnosť odchodu.

Aby sme si celú situáciu dokázali predstaviť, musíme si všetky informácie chronologicky zoradiť.

Prvé voľby rektora boli stanovené na 20. februára, kedy sa o post rektora uchádzali dokopy traja kandidáti – zastupujúci rektor prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc., dekanka fakulty masmediálnej komunikácie, doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. a dekan fakulty prírodných vied, Prof. Ing. Roman Boča, DrSc. Podľa štatútu univerzity volí rektora Akademický senát, ktorý v tomto prípade predstavoval po 5 osôb z každej z fakúlt univerzity, pričom v zastúpení sú ako vyučujúci, tak aj študentská obec.

Prvé hlasovanie neprinieslo ani jednému z kandidátov potrebných 16 hlasov senátu, a teda voľby boli opakované. V druhom kole sa volilo už len medzi dekankou Petranovou a súčasným rektorom Lehotayom, pričom voľba skončila so 14 neplatnými lístkami, po opätovnej voľbe s 10 neplatnými lístkami. Voľba teda úspešná nebola.

Druhé kolo sa konalo 28. februára. Doň sa prihlásila dekanka FMK Dana Petranová a dekan FPV, Roman Boča. Kvôli jednému neplatnému volebnému lístku v opakovanej voľbe ani tentokrát nedošlo k zvoleniu nového rektora, a teda prišla na rad tretia voľba stanovená na 13. marca, kedy s počtom 16 hlasov zvíťazil profesor Boča. V poslednom kole kandidoval na rektora aj PhDr. Jozef Tinka, PhD., takisto z fakulty masmediálnej komunikácie, no vo voľbe nezískal ani jeden hlas.

To sú fakty. Čo všetko sa však udialo od prvého dňa volieb až dodnes, je jednou veľkou telenovelou, ktorá v sebe zahŕňa množstvo neobjasnených podozrení, obvinení z neefektívneho hospodárenia univerzity, vyhrážok a osočovania. Zmapovať všetky podrobnosti by sme sa mohli snažiť snáď aj niekoľko týždňov a túto prácu radi prenecháme odborníkom z mienkotvorných denníkov. To najpodstatnejšie si však zhrňme.

Veľkým míľnikom už po prvej voľbe rektora bol blog jedného z predstaviteľov fakulty masmediálnej komunikácie, Jozefa Tinku (ktorý neskôr na tento post aj sám kandidoval). V článku Mafia, Fico a voľby na UCM v Trnave z dňa 23. februára píše: „Na škole začala hra o trón rektora, ktorá spôsobila dusnú atmosféru. Rozbehlo sa zastrašovanie, mobing, vyhrážanie, nátlak na názorovú zhodu podriadených s niektorými nositeľmi právomocí; a akademické slobody, korektné pravidlá a zákony ktosi zroloval do rolky toaletného papiera.“ Okrem toho popísal údajné kupovanie hlasov aj spochybnenie habilitačného konania jedného z potenciálnych kandidátov na budúceho rektora.

Odozva od fakúlt na všetky náznaky vyhrážok či korupcie nenechala na seba dlho čakať a k téme sa vyjadrila aj fakulta sociálnych vied (tí navrhli preverenie všetkých obvinení a vyvodenie následkov), filozofická fakulta, poverený rektor, samotná dekanka FMK, Dana Petranová a aj Študentská rada na svojom Facebooku: „Apelujeme na všetkých členov akademickej obce, aby svoje povinnosti plnili svedomito a mysleli na prospech univerzity ako celku. Procesy na pôde našej univerzity urážajú demokratické princípy, na ktorých bola naša alma mater postavená.“

Najzaujímavejšou časťou príbehu sa však stáva fakt, že členovia prítomní na Akademickom senáte FMK UCM zo dňa 7. marca 2018 spolu s garantmi sformulovali nasledovné: „V prípade pokračovania krízovej situácie na univerzite,pokračovania anonymných listov, udaní a agresívnych útokov na FMK a jej členov, tolerovania netransparentných finančných tokov na UCM zo strany vedenia UCM a iných súčastí univerzity, súhlasíme s procesom delimitácie FMK spod UCM a budeme podporovať osamostatnenie FMK.“

V tej istej zápisnici zo zasadania Akademického senátu FMK UCM je tiež zápis z vyjadrenia Dekanky, ktorá deklarovala, že o fakultu masmediálnej komunikácie má dlhodobo záujem niekoľko inštitúcií, ktorým klesá počet študentov a ktoré si uvedomujú vedeckú výkonnosť a silu pracovného kolektívu tejto fakulty. V súvislosti s témou je treba podotknúť, že o zlučovaní univerzít (ako celku) v prípade Univerzity sv. Cyrila a Metoda s Trnavskou univerzitou sa už hovorí niekoľko rokov.

Stanovisko rezortu školstva, o ktoré sme v spojení s delimitáciou fakulty spod univerzity požiadali, znie nasledovne: „Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje postup zriadenia, zlúčenia, splynutia, rozdelenia, zrušenia, zmeny názvu alebo zmeny sídla fakulty verejnej vysokej školy a verejnej vysokej školy. Uvedený zákon neupravuje oddelenie alebo delimitáciu fakulty. Verejná vysoká škola sa zriaďuje a zrušuje zákonom.“

Na Slovensku je to teda relatívne nezvyčajný krok, o ktorom sme z minulosti nenašli žiadne informácie.

„Prijaté uznesenie reflektuje stav a názorovú zhodu medzi študentmi a pedagógmi v čase, kedy sa FMK oprávnene cíti dlhodobo ostrakizovaná a ekonomicky znevýhodňovaná v rámci univerzity ako celku,“ konštatoval pre TASR Slavomír Magál, predseda Akademického senátu a uviedol, že už pred časom si preverili legislatívnu situáciu a podmienky osamostatnenia. Dodal: „FMK má vyše 2500 študentov, čo je na slovenské pomery unikát a rozsiahle a efektívne vedecké aktivity. Je to jediná fakulta v Trnave, ktorá má takmer trojnásobný počet uchádzačov než je možný počet prijatých študentov.“

Na otázku, či ministerstvo školstva zaznamenalo búrlivý priebeh voľby rektora, vo svojom stanovisku reagovalo takto: „Voľba členov orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy v zmysle uvedeného zákona patrí do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy. Ministerstvo sleduje proces voľby rektorov vysokých škôl a minister/ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR predkladá prezidentovi návrh akademického senátu verejnej vysokej školy na vymenovanie rektora.“

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech