Jedno z najškaredších miest Bratislavy prejde obrovskou premenou

Mária Ambrozová / 27. júna 2018 / Architektúra

  • V Bra­ti­slav­skej mest­skej časti Vra­kuňa, na Stav­bár­skej ulici, straší do­má­cich aj náv­štev­ní­kov mesta by­tovka zvaná Pen­ta­gon
  • Hoci by si mnohí mohli mys­lieť, že stavba v lo­ka­lite za­blo­kuje všetky po­ten­ciálne pro­jekty na zlep­še­nie, je­den od­vážny in­ves­tor sa predsa len na­šiel
  • Podľa In­for­mač­ného por­tálu Mi­nis­ter­stva ži­vot­ného pro­stre­dia, by na­vô­kol mala vy­rásť hneď dvo­j­ica by­to­viek
zdroj: LUXCON/wisdom.as
  • V Bra­ti­slav­skej mest­skej časti Vra­kuňa, na Stav­bár­skej ulici, straší do­má­cich aj náv­štev­ní­kov mesta by­tovka zvaná Pen­ta­gon
  • Hoci by si mnohí mohli mys­lieť, že stavba v lo­ka­lite za­blo­kuje všetky po­ten­ciálne pro­jekty na zlep­še­nie, je­den od­vážny in­ves­tor sa predsa len na­šiel
  • Podľa In­for­mač­ného por­tálu Mi­nis­ter­stva ži­vot­ného pro­stre­dia, by na­vô­kol mala vy­rásť hneď dvo­j­ica by­to­viek

Na Stav­bár­skej ulici v Bra­ti­slave má vy­rásť by­tový dom Ta­lin a by­tový dom Hrad­ská. S od­váž­nym ná­vrhom pro­jektu pri­chá­dza spo­loč­nosť LU­XCON, s.r.o. „Dis­po­zičné rie­še­nie oboch by­to­vých do­mov vy­chá­dza z kon­ceptu vy­tvo­riť prí­jemné a eko­no­micky ne­ná­ročné bý­va­nie. Ur­ba­nis­tické rie­še­nie by­to­vých do­mov sa snaží nad­via­zať na ar­chi­tek­to­nicky silné rie­še­nie obyt­ného domu „Pen­ta­gon“ a su­sed­ných do­sko­vých pa­ne­lo­vých do­mov,“ tak znie dis­po­zično-pre­vádz­kové rie­še­nie no­vej stavby v bra­ti­slav­skej Vra­kuni, ktorá má sprí­jem­niť po­hľad na nie veľmi vy­hľa­dá­vanú lo­ka­litu. Úče­lom má byť do­tvo­re­nie už exis­tu­jú­ceho obyt­ného pro­stre­dia, no ok­rem toho aj re­vi­ta­li­zá­cia par­ko­vých plôch na­vô­kol, čo má zlep­šiť cel­kovú kva­litu ži­vota ob­lasti.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: en­vi­ro­por­tal.sk/Lu­xcon

Číslo je­den a číslo dva

Pred­po­kla­daný ter­mín za­ča­tia vý­stavby má byť spres­nený in­ves­to­rom a vý­stavba tr­vať pri­bližne dva roky. Stav­bou číslo je­den je teda 7-pod­lažný by­tový dom Ta­lin, ktorý „bude za­sa­dený na mo­men­tálne exis­tu­jú­cich spev­ne­ných plo­chách a ko­mu­ni­ká­ciách, su­sedí s exis­tu­jú­cou tra­fos­ta­ni­cou na se­ve­ro­vý­chode, na juhu s bý­va­lým ad­mi­ni­stra­tív­nym ob­jek­tom Ta­linu – dnes ne­vy­uží­va­ným, na vý­chode s 9-pod­laž­ným by­to­vým do­mom.“

Druhý na­vrho­vaný pro­jekt by­to­vého domu Hrad­ská bude už o niečo vyšší, s dva­nás­timi pod­la­žiami a „je si­tu­ovaný po­zdĺž ulice Stav­bár­ska a na­chá­dza sa me­dzi ob­jek­tom Pen­ta­gonu a škôl­kou.“ Do­kopy dve stavby po­núknu viac ako 150 no­vých by­tov a 121 par­ko­va­cích miest.

Hlavne veľa ze­lene

Oby­va­te­ľov môže po­te­šiť najmä správa o re­vi­ta­li­zá­cii ze­lene. Podľa ná­vrhu in­ves­tora má ísť o úp­ravu men­ších ze­le­ných plôch, akými sú zá­hony, za­ze­le­nané plo­chy, no pre­meny by sa mohli doč­kať aj hra­cie (ih­risko, wor­kout, či nový pries­tor pre pe­ta­nque) a od­dy­chové plo­chy, chod­níky.

Pri­bud­núť by mali aj nové la­vičky, stromy a ka­me­rový sys­tém. Pred­po­kla­dané ná­klady na zve­ľa­de­nie prob­lé­mo­vej časti Pen­ta­gon in­ves­tor od­ha­duje na 6,1 mi­li­óna eur.

Zdroj: EIA

Pridať komentár (0)