Karolína so svojou značkou Folková vracia tradície a výšivky do slovenských ulíc

Marianna Mikešová / 3. marca 2018 / Zo Slovenska

  • To, že dnes na­ku­pu­jeme v re­ťaz­coch ne­zna­mená, že hand­made práca tu nemá svoje miesto
  • Ka­ro­lína Hruš­ková je jed­nou zo Slo­ve­niek, vďaka kto­rým naše folk­lórne tra­dí­cie ne­vy­mie­rajú
  • Jej značka Folk­ová je na svete 2 a pol roka a šat­níky ľudí už obo­ha­tila o stovky vy­ší­va­ných kús­kov
zdroj: Folková
  • To, že dnes na­ku­pu­jeme v re­ťaz­coch ne­zna­mená, že hand­made práca tu nemá svoje miesto
  • Ka­ro­lína Hruš­ková je jed­nou zo Slo­ve­niek, vďaka kto­rým naše folk­lórne tra­dí­cie ne­vy­mie­rajú
  • Jej značka Folk­ová je na svete 2 a pol roka a šat­níky ľudí už obo­ha­tila o stovky vy­ší­va­ných kús­kov

Slo­ven­sko sa môže pý­šiť nie­len prí­rod­ným bo­hat­stvom, ale aj pes­tros­ťou ľu­do­vej kul­túry a tra­dí­cií. Na­priek tomu, že ži­jeme v 21. sto­ročí, ne­mu­síš sa han­biť do­priať svojmu šat­níku ne­jakú tu vý­šivku či folk­lórny pr­vok. Práve na­opak, uká­žeš tým, že vieš byť ori­gi­nálny a si hrdý na naše tra­dí­cie. Ne­byť skve­lých a ši­kov­ných ľudí po ce­lom Slo­ven­sku, ktorí náš tra­dičný folk­lór stále udr­žia­vajú pri ži­vote, možno by si túto mož­nosť ne­mal. Jed­ným z ta­kýchto ľudí je aj Ka­ro­lína Hruš­ková, ktorá pre­ra­zila so svo­jou hand­made znač­kou s príz­nač­ným náz­vom Folk­ová.

Mladá Slo­venka od­ma­lička rada tvorí a hand­made zá­ľube pre­padla už po­čas štú­dia. „Folk­lór je u nás na Ho­reh­roní na kaž­dom kroku v kaž­dej po­dobe – sláv­nosti, staré dre­ve­nice, kroje. Vďaka tomu som ním ob­klo­pená a je to pre mňa pri­ro­dzené. K vý­šivke som sa však do­pra­co­vala po­stupne tak, že som popri škole za­čala vy­ší­vať do­pl­nky pre seba a ka­ma­rátky. Od­vtedy ne­ro­bím v pod­state nič iné, len ši­jem a vy­ší­vam,“ po­ve­dala pre Star­ti­tup Ka­ro­lína.

Jej do­pl­nky sa ľu­ďom tak za­pá­čili, že zá­kaz­ní­kov len pri­bú­dalo. Dnes je jej značka Folk­ová na svete už 2 a pol roka a na konte má viac tak­mer 500 pre­da­ných vý­rob­kov. A keďže ich Ka­ro­lína stále vy­rába sama a vlast­nými ru­kami, je to na­ozaj úspech. Naj­viac sa špe­cia­li­zuje na vý­robu vy­ší­va­ných opas­kov, sukní či ta­šiek, ale aj pán­skych do­pl­n­kov, ako sú mo­tý­liky a kra­vaty. Ča­ro­vné dre­vené a vy­ší­vané mo­tý­liky tvorí aj v dám­skej ver­zii.

Nie kaž­dému sa po­darí po­su­núť svoj hand­made pro­jekt z ka­te­gó­rie „hobby“ do ka­te­gó­rie „biz­nis“, Ka­ro­lína to však do­ká­zala. „Folk­o­vej sa dnes ve­nu­jem na­plno, je to moje za­mest­na­nie, ktoré ma živí a baví,“ pre­zra­dila Star­ti­tup. Ne­musí tak trá­viť celé dni v za­mest­naní, ktoré by ju ne­ba­vilo, ale môže sa re­a­li­zo­vať vo svo­jom ate­li­éri, kde do­káže zu­žit­ko­vať všetky mnohé zruč­nosti. „Chcela by som po­kra­čo­vať v tom čo ro­bím a zdo­ko­na­ľo­vať sa po kaž­dej stránke, či už je to ši­tie, vy­ší­va­nie alebo mar­ke­ting,“ do­dala.

Ka­ro­lína sa snaží roz­ví­jať aj v rôz­nych tech­ni­kách. Zá­ľuba vo folk­lóre ju tak na­prí­klad pri­viedla k mod­ro­tlači, ktorá je dnes na­ozaj vzác­nos­ťou a je za ňou také malé maj­strov­stvo. Každý je­den pred­met vy­ro­bený mod­ro­tla­čou je ori­gi­nálny a ručne po­tla­čený a za­far­bený in­di­gom. Rov­nako uni­kátne sú aj vý­robky pre­cízne zdo­bené vý­šiv­kou, ktorá je buď z Ka­ro­lí­ni­nej hlavy alebo je in­špi­ro­vaná tra­dič­nými slo­ven­skými vzormi, na­prí­klad z ob­lasti Ča­taj.

Pri vý­robe do­pl­n­kov Ka­ro­lína vy­užíva najmä prí­rodné ma­te­riály, ako je ľan, režné plátno či koža, ktoré náj­deš aj na jej naj­nov­ších vy­ší­va­ných taš­kách. Sú vy­ší­vané ľú­bost­ným mo­tí­vom a po­me­no­vané krás­nymi slo­van­skými me­nami Po­ľana, Sla­vena či Ži­vena. Vý­šivka jed­nej ta­kejto tašky trvá Slo­venke pri­bližne dva dni. Na kaž­dom jed­nom kúsku si to­tiž dáva ma­xi­málne zá­le­žať, aby mo­hol jeho no­si­teľke dlho ro­biť ra­dosť.

Vý­roba týchto uni­kát­nych kús­kov od­zr­kad­ľuje sku­točnú hod­notu ruč­nej práce. Nie je to len o sa­mot­nom šití, ale každý je­den kus musí au­torka na­vr­hnúť, na­ski­co­vať vý­šivku, a keď je všetko ho­tové, treba ho na­fo­tiť, za­ba­liť a po­slať zá­kaz­ní­kovi. Ne­treba za­bud­núť na ko­mu­ni­ká­ciu s kli­entmi a vy­ba­vo­va­nie ob­jed­ná­vok. Nie­kedy to vie byť riadna fuška, no Ka­ro­línu to ne­pres­táva ba­viť a robí to s lás­kou. Vý­sle­dok je vi­dieť nie­len na spo­koj­ných zá­kaz­ní­koch, ale aj v slo­ven­ských uli­ciach, ktoré sú vďaka nej o čosi pes­trej­šie. :)

Pridať komentár (0)