Lucka dala nový zmysel papierovým vreciam od potravín. Vyrába z nich štýlové tašky

Marianna Mikešová / 27. júna 2018 / Eko

  • Ne­us­tála pro­duk­cia no­vých vý­rob­kov z no­vých ma­te­riá­lov nie je dl­ho­dobo udr­ža­teľná
  • Prečo na­miesto toho ne­vy­užiť na vý­robu pro­duk­tov to, čo už máme k dis­po­zí­cii?
  • Češka Lu­cie Po­u­bová takto upcyk­luje po­u­žité pa­pie­rové obaly na na­ozaj špe­ciálne tašky
zdroj: Relu
  • Ne­us­tála pro­duk­cia no­vých vý­rob­kov z no­vých ma­te­riá­lov nie je dl­ho­dobo udr­ža­teľná
  • Prečo na­miesto toho ne­vy­užiť na vý­robu pro­duk­tov to, čo už máme k dis­po­zí­cii?
  • Češka Lu­cie Po­u­bová takto upcyk­luje po­u­žité pa­pie­rové obaly na na­ozaj špe­ciálne tašky

Relu je česká udr­ža­teľná značka eko do­pl­n­kov, ktoré sú vy­rá­bané po­mo­cou takz­va­nej upcyk­lá­cie. Pri ich vý­robe sa ne­vy­uží­vajú nové ma­te­riály, ale sa spot­re­búva už exis­tu­júci ma­te­riál či od­pad, ktorý takto na­chá­dza nový zmy­sel. Za týmto pek­ným pro­jek­tom stojí 34-ročná Lu­cie Po­u­bová, ktorá vy­štu­do­vala tex­tilný mar­ke­ting v Li­berci, takže k fas­hion biz­nisu má blízko. Na­miesto toho tra­dič­ného však pod­po­ruje udr­ža­teľný a svo­jou troš­kou sa snaží zme­niť svet.

„Tašky Relu vznikli v roku 2016 pri mo­jej práci pre be­z­o­ba­lový ob­chod Be­z­o­balu.org. Bola to zhoda nie­koľ­kých ná­hod. V Be­z­o­balu som do­stala za úlohu, aby som na­šla vy­uži­tie pre pa­pie­rové vre­cia. Zá­ro­veň sme pri­pra­vo­vali kon­fe­ren­ciu o téme zero waste, na ktorú bola na­via­zaná sé­ria works­ho­pov a ja som viedla je­den o udr­ža­teľ­nom šat­níku. Zá­mer bol, aby si účast­níci od­niesli ne­jaký vý­ro­bok. Istý čas som si lá­mala hlavu, čo bu­deme vy­rá­bať, a po­tom som sa na­štvala a po­ve­dala som si, že z tých vriec vy­ro­bím ka­belku. Tak sa to všetko za­čalo,“ spo­mína Lucka.

Unesú 8 kíl a ne­roz­mo­čia sa

Za­čiat­kom roku 2017 už bola značka Relu na svete a od­vtedy sa jej sor­ti­ment roz­ší­ril ok­rem ta­šiek aj o ba­tohy a lis­tové ka­belky. Ako už bolo spo­me­nuté, všetky vý­robky vzni­kajú po­mo­cou upcyc­lingu. O čo vlastne ide? „Je to pre­mena sta­rých a ne­pot­reb­ných pro­duk­tov na pro­dukty s vyš­šou úžit­ko­vou hod­no­tou, než akú mal pô­vodný vý­ro­bok. Teda, že vez­mete ne­jakú vec, ktorá by sa vy­ho­dila, a uro­bíte z nej niečo nové. Tým šet­ríte prí­rodné zdroje, vy­uží­vate veci, ktoré tu už sú, a pre­dl­žu­jete ich ži­votný cyk­lus,“ vy­svet­ľuje Lucka.

Do­pl­nky od Relu už na prvý po­hľad pô­so­bia vý­ni­močne. Ma­te­riál na ich vý­robu je z pa­pie­ro­vých vriec, ale aj kra­bíc či po­ško­de­ných tex­tí­lií od ľudí či zo se­cond­han­dov. Nie sú však len pekné a eko­lo­gické, ale aj prak­tické. Tašky a ba­tohy unesú až 8 ki­lo­gra­mov, takže po­kojne na­hra­dia akú­koľ­vek ná­kupnú tašku a pre­dov­šet­kým ige­litku. Na­priek tomu, že sú z pa­piera a vy­ze­rajú krehko, môžu po­kojne zmok­núť a po­tom opäť uschnú. Práve tohto sa podľa Lucky ľu­dia naj­viac boja. Ne­majú však prečo.

Kúp alebo vy­rob sám

A ako celý pro­ces vý­roby ta­kejto eko­lo­gic­kej a funkč­nej tašky fun­guje? „Najprv zbie­ram ma­te­riál, po­tom vre­cia spev­ním, pri­ro­bím uši a oz­do­bím. Trvá to podľa vý­robku od ho­diny do troch ho­dín. Ta­káto taška po­tom pri in­ten­zív­nom po­u­ží­vaní vy­drží až de­väť me­sia­cov. Ne­skôr sa dá ho­diť do kom­postu, no sa­moz­rejme sa najprv mu­sia od­strá­niť ko­vové časti a po­v­raz, ktorý si mô­žete ne­chať na ďal­šiu tašku,“ do­pĺňa Lucka.

Každý zá­u­jemca sa pri­tom môže sám roz­hod­núť, či si do­pl­nok od Relu kúpi, alebo si ho príde vy­ro­biť na je­den z works­ho­pov, ktoré Lucka or­ga­ni­zuje. Tá sa to­tiž snaží všetky svoje ak­ti­vity ve­no­vať zni­žo­va­niu od­padu, pre­ven­cii jeho vzniku a jeho pre­zen­tá­cii ako zdroja pre kre­a­tívne vy­uži­tie. Works­hopy sa ko­najú pra­vi­delne raz až dva­krát me­sačne v Prahe či inom meste na vy­žia­da­nie. Ok­rem toho or­ga­ni­zuje aj works­hopy na ob­jed­návku alebo pra­vi­delné „swapy“, kde si účast­níci vy­mie­ňajú ne­vy­užité kúsky ob­le­če­nia.

Ši­kovná Češka plá­nuje roz­ví­jať značku ďa­lej a pri­dať ča­som aj ne­jaký ďalší ma­te­riál. Rov­nako sa chce na­ďa­lej ve­no­vať lek­tor­stvu a ší­riť myš­lienku zero waste a upcyk­lá­cie. Dr­žíme jej v tom palce a ve­ríme, že in­špi­ruje mnoho ďal­ších, kto­rým nie je naše ži­votné pro­stre­die ľa­hos­tajné. :)

Pridať komentár (0)