Na Slovensku kúpiš iný Aperol ako na západnom trhu. Rozdiely sú významné

  • Dvo­jaká kva­lita po­tra­vín od rov­na­kých vý­rob­cov je pál­či­vou té­mou pre mno­hých Slo­vá­kov už ne­jaký čas
  • Vý­rob­co­via od­lišné zlo­že­nie väč­ši­nou zdô­vod­ňujú rôz­nymi po­žia­dav­kami spot­re­bi­te­ľov v jed­not­li­vých kra­ji­nách
  • Najnovšie sa v médiách začalo diskutovať aj o dvojitej kvalite alkoholických nápojov
ape
A DOST
  • Dvo­jaká kva­lita po­tra­vín od rov­na­kých vý­rob­cov je pál­či­vou té­mou pre mno­hých Slo­vá­kov už ne­jaký čas
  • Vý­rob­co­via od­lišné zlo­že­nie väč­ši­nou zdô­vod­ňujú rôz­nymi po­žia­dav­kami spot­re­bi­te­ľov v jed­not­li­vých kra­ji­nách
  • Najnovšie sa v médiách začalo diskutovať aj o dvojitej kvalite alkoholických nápojov

Našťastie problémy nemá Slovákmi milované pivo, no likér Aperol, ktorý nesmie chýbať na žiadnej bratislavskej terase v Starom Meste. Český test potravín v relácii A DOST odhalil, že Aperol, ktorý sa dá kúpiť na Slovensku či v Čechách, sa diametrálne líši od toho na pultoch reťazcov v Nemecku. Farebný likér pritom pochádza od jedného výrobcu, má rovnaké logo aj farbu. Bystrému oku však neunikne jedna zásadná vec, a tou je obsah alkoholu. Ten pre Nemcov obsahuje 15 %, zatiaľ čo Aperol pre slovenský a český trh má 11 % alkoholu.

Okrem percent alkoholu sa však líši aj cena. Paradoxne, za menšie percento alkoholu si u nás a v Česku priplatíme. Nemci si totiž fľašu Aperolu kúpia za približne 10 eur, no u nás ho dostať zväčša za 12 až 13 eur.

Distribútor pre český a slovenský trh – Cocca-Cola naznačil, že rozdiel v percentách alkoholu je z daňových dôvodov a pôvodná receptúra má byť tá s nižším obsahom alkoholu.

„Pre nás je dôležitý fakt, že podľa našich overených informácií je receptúra nápoja Aperol, ktorý v ČR a na Slovensku distribuujeme, celkom totožná s originálnou talianskou receptúrou. Ak ide o ceny produktov, ich stanovovanie majú v kompetencii samotné obchody a reštaurácie. My konečné ceny neurčujeme,“ vyjadrila sa Katarína Koziová z Coca Cola HBC Česko a Slovensko pre A DOST.

Tá farba nie je vďaka pomarančom

Kapitolou samou o sebe sú farbivá, ktoré robia Aperol tak žiarivým. V tomto nápoji sa nachádza napríklad farbivo E110 – Žlť SY. Ide o synteticky vyrábané farbivo, ktoré je chemicky odvodené z látky Sudan I, čo je preukázaný karcinogen. Použitie látky je zakázané v Nórsku a Fínsku, jej zákaz sa plánuje aj v EU.

V Aperole taktiež nájdeme farbivo E124 – Ponceau 4R.  Je to syntetické farbivo z kameňouhoľného dechtu, ktoré patrí do skupiny azofarbív. V testoch na zvieratách spôsobovalo vznik rakoviny. Je zakázané v USA a Nórsku. Obe farbivá sú však v letnom likéri Aperol použité len v povolených množstvách. Preto sa jeho stiahnutie z pultov predajní neočakáva.

Európska komisia plánuje zasiahnuť

Pre­daj vý­rob­kov v rôz­nych štá­toch pod rov­na­kou znač­kou, ale s vý­razne roz­diel­nym zlo­že­ním, má Európska ko­mi­sia po no­vom ozna­čiť za za­vá­dza­júcu ob­chodnú prak­tiku. Niečo také európ­ske právo za­ka­zuje. Ná­rodné or­gány ako je Slo­ven­ská ob­chodná in­špek­cia tak do­stanú mož­nosť za­há­jiť ko­na­nie s vý­rob­cami alebo do­voz­cami ta­kýchto pro­duk­tov.

V sú­čas­nosti ta­kúto mož­nosť stále ne­majú. Za po­ru­še­nie smer­nice majú hro­ziť aj vy­soké po­kuty. Pri od­ha­lení vo viac člen­ských štá­toch sa môžu vy­špl­hať až na 4 % roč­ného ob­ratu firmy. Ešte tento rok by mali kra­jiny EU uro­biť aj spo­ločné testy vy­bra­ných vý­rob­kov.

zdroj: A DOST

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech