Na strednej založili vlastnú značku ponožiek. Len 18-roční Slováci to dokázali a ukážu ti, prečo treba ísť za svojou vášňou

Veronika Horváthová / 18. februára 2018 / Rozhovory

  • Pod­ni­ka­nie nie je jed­no­du­ché v žiad­nom veku.
  • No pred­stav si, že si na stred­nej škole a na­miesto toho, čo si dáš cez veľkú pre­stávku v bu­fete rie­šiš, či boli tvoje po­nožky správne do­dané.
  • Toto je jemný opis re­a­lity, ktorú denne za­ží­vajú cha­lani z Ponshu – Mar­tin Fe­kete, Fi­lip Čer­mák a Ja­ro­slav Ďur­fina.
  • Strach je jedna vec, čo títo cha­lani fakt ne­poz­najú a slú­žia ako su­per prí­klad pre všet­kých mla­dých ľudí. Jed­no­du­cho na­sle­dujú svoju vá­šeň a uží­vajú si ju.
zdroj: archív Ponsh/facebook.com
  • Pod­ni­ka­nie nie je jed­no­du­ché v žiad­nom veku.
  • No pred­stav si, že si na stred­nej škole a na­miesto toho, čo si dáš cez veľkú pre­stávku v bu­fete rie­šiš, či boli tvoje po­nožky správne do­dané.
  • Toto je jemný opis re­a­lity, ktorú denne za­ží­vajú cha­lani z Ponshu – Mar­tin Fe­kete, Fi­lip Čer­mák a Ja­ro­slav Ďur­fina.
  • Strach je jedna vec, čo títo cha­lani fakt ne­poz­najú a slú­žia ako su­per prí­klad pre všet­kých mla­dých ľudí. Jed­no­du­cho na­sle­dujú svoju vá­šeň a uží­vajú si ju.

Ahojte cha­lani, aké po­nožky máte práve na sebe?

Ponshky Folk­lórky, síce cie­ľovka pri nich boli skôr baby, my ich no­síme tak zo vzdoru :D

Nie je to dávno, čo ste osla­vo­vali pl­no­le­tosť, čo vás mo­ti­vo­valo k tomu, aby ste za­lo­žili firmu? Vaši spo­lu­žiaci trá­via voľný čas asi inak. :)

Tento pro­jekt je jed­no­du­cho ob­raz na­šej se­ba­re­a­li­zá­cie. Mali sme túžbu za­lo­žiť niečo vlastné, firmu, so všet­kým čo k tomu patrí. Ta­kisto sme boli po­vzbu­dení fak­tom, že pod­ni­kať na stred­nej škole sa na­ozaj oplatí. S ohľa­dom na dane a od­vody je stredná to naj­lep­šie ob­do­bie na pod­ni­ka­nie v ži­vote vô­bec.

Na za­čiatku sme v sebe mali veľkú dávku en­tu­ziazmu a keď sa na to po­ze­ráme s od­stu­pom času, tak aj na­ivity. Roz­umná dávka na­ivity je však kľú­čová, ak sa chce člo­vek niečo na­učiť. Ve­ľa­krát pri tom padne na hubu, ale vtedy práve príde uče­nie a vy­triez­ve­nie. Ča­ro­vné je na tom to, že keďže sme stále na stred­nej a ne­máme viac-me­nej žiadne zá­väzky (pre­páč láska) tak sa ta­kýchto biz­nis pá­dov vô­bec ne­mu­síme báť a práve na­opak, mô­žeme se­ba­ve­dome tes­to­vať, či svet okolo nás na­ozaj fun­guje, tak ako si mys­líme.

Ponsh sme od za­čiatku brali ako cestu, kto­rou sa mô­žeme na­učiť veľa zruč­nos­tiam, hlavne tým ap­li­ko­va­ným, s kto­rými nám škola veľmi ne­po­môže.

Prečo práve po­nožky? Stojí za tým ne­jaký su­per prí­beh, či si len ráno ne­ve­del nájsť čistý pár?

Celý ná­pad vzni­kol za­čiat­kom roka 2015, keď sme ako čle­no­via žiac­kej škol­skej rady Gym­ná­zia Go­lia­nova v Nitre chceli pri­niesť na­šej škole niečo je­di­nečné vo forme škol­ského mer­chu. Sna­žili sme sa o niečo ori­gi­nál­nej­šie ako mi­kiny alebo tričká, ktoré má asi každá škola. Prišli sme so škol­skými po­nož­kami. Ná­pad zo­žal veľký úspech – za je­dinú pre­stávku sme vy­pre­dali celú zá­sobu, do­konca sa nám ozý­vali bý­valí štu­denti zo za­hra­ni­čia, či by sa im ne­jaké ne­ušli.

Tento úspech nám naz­na­čil, že ľu­ďom vieme pri­niesť pri­danú hod­notu aj ta­kou ma­lič­kos­ťou ako sú po­nožky. In­špi­ro­valo nás to k za­lo­že­niu Ponshu. Úmy­sel bol od za­čiatku jasný, vy­rá­bať slo­ven­ské po­nožky s uni­kát­nym, lo­kál­nym de­sig­nom a s nadš­tan­dard­nou kva­li­tou. Tak vznikla naša stránka www.ponsh.sk a v nad­väz­nosti na to prvé 2 Ponshky – Kri­vánky a Mish Mashky.

Ako to je u vás s fi­nan­co­va­ním firmy? Pred­po­kla­dám, že to vzhľa­dom na váš vek zau­jíma veľa ľudí.

Čo sa týka bud­getu, tak celé je to fi­nan­co­vané z nami na­šet­re­ných pe­ňazí z bri­gád, na­ro­de­nín, po­lie­va­čiek a po­dobne. V Ponshi sa nám na­šťas­tie tieto fi­nančné pros­triedky po­da­rilo zhod­no­tiť, ale stále ich ne­chá­vame v pro­jekte, iba raz sme si dali po­via­nočnú vý­platu :D. Su­per je, že aj na­priek ma­lému za­čia­toč­nému ka­pi­tálu sa nám po­da­rilo po­maly, ale isto roz­be­hnúť čím sa nám po­tvr­dilo, že biz­nis ne­musí vždy vy­ža­do­vať ob­rov­ský ka­pi­tál. Pe­niaze na­ďa­lej v pro­jekte ne­chá­vame hlavne preto, lebo veľ­kosť ka­pi­tálu tiež veľmi ovplyv­ňuje naše mož­nosti do čoho všet­kého mô­žeme ísť a tým aj ne­priamo, čo všetko sa mô­žeme na­učiť. Ne­ho­vo­riac o učení sa zod­po­ved­nosti, ktorú pri­náša väčší tok pe­ňazí.

Na trhu je veľa zna­čiek, ktoré pre­dá­vajú po­nožky. Čím sú vaše Ponshky je­di­nečné?

Sme mladí ľu­dia, ktorí ro­bia di­zajny pre po­dobne zmýš­ľa­jú­cich ľudí. Sna­žíme sa ro­biť každý di­zajn je­di­neč­ným a hlavne sa chceme vy­hnúť kla­sic­kým po­nož­ko­vým vzo­rom typu gu­ľôčky, pá­siky a hviez­dičky. Dr­žíme sa is­tého štan­dardu kva­lity, ktorý chceme ga­ran­to­vať svo­jim zá­kaz­ní­kom. Každý náš de­sign má svoj vlastný prí­beh, v kto­rom je vy­jad­rené, práve prečo sme ho vy­tvo­rili. Ďa­lej sa s na­ším pub­li­kom  sna­žíme cez so­ciálne siete ko­mu­ni­ko­vať čo naj­viac kre­a­tívne.

Vaše de­signy sú na­ozaj ori­gi­nálne a sym­bo­li­zujú Slo­ven­sko. Kto ich vy­mýšľa?

In­špi­rá­ciu na Ponshky be­rieme všade okolo nás. Ak nás zaujme ne­jaký vzor, skú­sime ho pre­kres­liť a vlo­žiť na di­zajn po­nožky, ktorý po­tom uka­zu­jeme ka­ma­rá­tom a zbie­rame fe­ed­back. Na­prí­klad také Folk­lórky vznikli čis­tou ná­ho­dou, keď sme na in­ter­nete za­zreli ľu­dové stuhy do vla­sov. Hneď sme ich pre­kres­lili do “po­nož­ko­vej” formy a dlho ne­trvalo, kým nové Ponshky boli na svete. Pri ná­vrhoch sa ta­kisto sna­žíme spo­lu­pra­co­vať aj s ďal­šími mla­dými kre­a­tív­nymi ľuďmi, o kto­rých na Slo­ven­sku nie je nú­dza.

Po­nožky sú vy­rá­bané na Slo­ven­sku. Bolo pre vás ľahké nájsť to­vá­reň na vý­robu u nás? V čom je vý­hoda vý­roby doma?

Na za­čiatku sme mali isté prob­lémy s ne­ocho­tou a hlavne spo­ľah­li­vos­ťou do­dá­va­te­ľov, ale na­ko­niec sme to vy­rie­šili a aj z tohto sme si od­niesli cennú lek­ciu. “Ku­pujme slo­ven­ské vý­robky.“, je dnes na­ozaj klišé, ktoré po­ču­jeme z kaž­dej strany, ale táto myš­lienka je hl­boko za­ko­re­nená v Ponshi.

Ku­po­va­ním vý­rob­kov so Slo­ven­ska jed­no­du­cho dá­vame nám všet­kým – Slo­vá­kom prácu, čo je pre nás z Ponshu ne­smierne mo­ti­vu­júce. Naj­väč­šia vý­hoda mať lo­kál­neho do­dá­va­teľa z biz­nis hľa­diska je asi fle­xi­bi­lita, keďže ho máme v skutku na­blízku, vieme rýchlo im­ple­men­to­vať zmeny a ta­kisto je ľah­šie si udr­žia­vať štan­dard kva­lity.

Máte po­cit, že práve „Made in Slo­va­kia“ pri­ťa­huje viac ľudí?

V po­sled­nej dobe vi­díme stále viac ná­pi­sov “Made in Slo­va­kia”, čo nás teší, lebo sa Slo­ven­sko uka­zuje v dob­rom svetle aj v za­hra­ničí. Slo­vá­kom za­čína zá­le­žať na tom, aké vý­robky ku­pujú a dajú si viac a viac zá­le­žať na kva­lite pro­duktu. Slo­ven­sko sa ur­čite ne­musí han­biť za svoje vý­robky, preto by bola veľká škoda, keby sme ich na­hrá­dzali za­hra­nič­nými iba kvôli niž­šej cene.

Ste ešte stále na stred­nej škole. Ako je to s uči­teľmi? Cí­tite pod­poru z ich strany?

Všetci uči­te­lia, ktorí o Ponshi ve­dia sú ce­lým ná­pa­dom nad­šení. Pár­krát sa nám do­konca stalo, že za nami prišli s no­vými ná­padmi na di­zajn. Cel­kovo sme veľmi radi za to, akých ot­vo­re­ných (as­poň väč­šinu) uči­te­ľov máme. Ve­ľa­krát treba vy­ba­vo­vať niečo ráno, keď je väč­šina ľudí v práci, no my máme celý týž­deň školu od 8.00.

V tomto je to dosť ne­vý­hoda, ale na­lie­havé veci sa nám za­tiaľ darí rie­šiť cez voľné ho­diny a veľké pre­stávky. V škole nie sme ni­jako zvý­ho­dňo­vaní, mô­žeme aku­rát tak ar­gu­men­to­vať dob­rou vý­ho­vor­kou, keď cez ho­dinu rie­šime niečo na mo­bile ohľa­dom Ponshu a ne­dá­vame po­zor :D

Pre­mýš­ľate aj nad vy­so­kou ško­lou? Mys­líte, že práve vďaka tomu, že už roz­bie­hate vlastnú firmu, máte iný po­hľad na vzde­la­nie?

Áno, všetci chceme ísť na výšku. Mys­líme si, že by sme by sme bez nej o niečo ukrá­tení. Výška pre nás ne­zna­mená iba sa­motné uče­nie, sú to pre nás skôr nové kon­takty a roz­ší­re­nie ob­zo­rov.

Naše pod­ni­ka­nie nám do­dalo viac se­ba­ve­do­mia, roz­li­šo­vať ktorá čin­nosť v škole re­álne ve­die ku nie­čomu uži­toč­nému alebo nie. Dnes je in­ter­net ne­ob­me­dze­ným zdro­jom, kde sa do­káže člo­vek na­učiť tak­mer všetko, ak má chuť tro­chu ob­me­dziť fa­ce­bo­oky a vy­stú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny. Stále si však mys­líme, že dobrá škola má v ži­vote člo­veka ne­na­hra­di­teľné miesto.

Na­ko­niec nám po­ve­dzte, aké sú teda vaše bu­dúce plány s po­nož­kami. Plá­nu­jete ich pre­dá­vať aj mimo Slo­ven­ska?

Jasné, chceli by sme expan­do­vať aj mimo Slo­ven­ska, naj­skôr však chceme Ponsh etab­lo­vať na Slo­ven­sku. Do bu­dúcna chceme po­kra­čo­vať vo vy­tvá­raní mi­ni­málne rov­nako úspeš­ných di­zaj­nov, ako do­te­raz. Sa­moz­rejme plá­nu­jeme spo­lu­práce s väč­šími ka­men­nými ob­chodmi či slo­ven­skými lo­kál­nymi pod­nikmi. Ta­kisto bu­deme po­kra­čo­vať spo­lu­prá­cami s rôz­nymi fir­mami, kto­rým po­sky­tu­jeme kom­plexné služby pri vý­robe ich re­klam­ných po­no­žiek.

Niečo, čo by ste chceli od­ká­zať na­šim či­ta­te­ľom? 

Ur­čite aby sa ne­ne­chali od­rá­dzať ne­ga­tív­nymi ná­zormi zo svojho oko­lia. V Ponshi nám veľa ľudí, aj cel­kom blíz­kych ho­vo­rilo, že to je strata času a že ne­máme ris­ko­vať. My sme ich na­šťas­tie ne­po­čú­vali a aj preto sa Ponsh po­da­rilo pre­me­niť z vý­plodu na­šej fan­tá­zie na niečo sku­točné, so svo­jím vlast­ným ži­vo­tom. Bola to a stále to je jazda.

Pridať komentár (0)