Prišiel zlom: Kupovať nehnuteľnosť ako investíciu sa už neoplatí

Marianna Mikešová / 13. februára 2018 / Zo Slovenska

zdroj: pexels.com
  • Ešte do­dnes ľu­dia ku­pujú byty a domy s tým, že na tom v bu­dúc­nosti za­ro­bia
  • Si­tu­ácia a trh sa však me­nia a to, čo pla­tilo ke­dysi, je už cel­kom inak
  • Od­bor­níci na in­ves­tí­cie va­rujú pred ne­pre­mys­le­nou kú­pou ne­hnu­teľ­ností

Mnohí Slo­váci ku­pujú ne­hnu­teľ­nosť ako in­ves­tí­ciu. V sú­čas­nosti však už ne­možno rá­tať s ta­kým ras­tom jej ceny ako v uply­nu­lých ro­koch. Kým za po­sledné tri roky vzrástli ceny by­tov o viac ako 25 %, v tomto roku sa oča­káva mier­nejší rast, do­konca až ich stag­ná­cia. Sa­motná špe­ku­la­tívna in­ves­tí­cia do kúpy bytu preto nie je taká vý­hodná ako na­prí­klad pred pia­timi rokmi.

Cel­kovo ceny ne­hnu­teľ­ností podľa ak­tu­ál­nych úda­jov Ná­rod­nej banky Slo­ven­ska (NBS) v 4. štvrť­roku 2017 kle­sali, najmä v prí­pade ro­din­ných do­mov. Naj­viac sa pre­padla prie­merná cena bý­va­nia v Pre­šov­skom kraji (-8,6 %). Cenu bý­va­nia po­stupne zni­žuje aj po­merne roz­siahla po­nuka by­tov a do­mov z do­kon­čo­va­ných pro­jek­tov, čo sa prav­de­po­dobne pre­mieta aj do ce­no­vej po­li­tiky de­ve­lo­pe­rov a spro­stred­ko­va­te­ľov.

,,Spo­ma­ľo­va­nie me­dzi­roč­ného rastu prie­mer­nej ceny bý­va­nia a na­ko­niec jej me­dzik­var­tálny po­kles v po­sled­nom štvrť­roku môžu byť is­tým sig­ná­lom, že ak­tu­álna prie­merná cena bý­va­nia sa už prav­de­po­dobne do­stáva k stropu re­ál­nych fi­nanč­ných mož­ností slo­ven­ských do­mác­ností,“ uviedla NBS.

Podľa Ma­roša Ďu­rika, CEO Ac­ross Pri­vate In­ves­tments, je vlastné bý­va­nie skôr spot­reba ako in­ves­tí­cia. ,,Ne­ku­pu­jete si ne­hnu­teľ­nosť preto, aby ste ju ne­skôr pre­dali zo zis­kom. Je to miesto, kde chcete bý­vať, vy­cho­vá­vať svoje deti, miesto, kde sa chcete dobre cí­tiť, miesto, kam sa chcete radi vra­cať. Pri jej kúpe či ne­skor­šom za­ria­ďo­vaní majú preto ča­sto­krát pred­nosť emó­cie pred roz­umom. Ak sa ju ne­skôr roz­hod­nete pre­dať, len má­lo­kedy sa nájde ku­pu­júci, ktorý za­platí plnú sumu za vašu 10-ročnú „no­vo­stavbu“, či oran­žovú ku­chyn­skú linku alebo ze­lené kach­ličky v kú­peľni, ktoré la­dili s va­šimi osuš­kami.

Na vlast­nej ne­hnu­teľ­nosti mô­žete v bu­dúc­nosti no­mi­nálne aj re­álne za­ro­biť, pa­mä­tajte však na to, že z dl­ho­do­bého hľa­diska ceny ne­hnu­teľ­ností rastú a vaše ďal­šie vlastné bý­va­nie už bude mi­ni­málne o in­flá­ciu drah­šie,” po­zna­me­nal Ďu­rik. Me­ter štvor­cový v by­toch a do­moch stál podľa NBS vo štvr­tom štvrť­roku 2017 v prie­mere 1360 eur, pred­chá­dza­júci kvar­tál to bola hod­nota 1378 eur. Vtedy boli ceny na viac ako osem­roč­nom ma­xime.

,,Ceny re­zi­denč­ných ne­hnu­teľ­nosti v prie­behu roku 2017 rástli v me­dzi­roč­nom po­rov­naní prie­mere o 6,5 %. Špe­ci­fi­kom bolo spo­ma­le­nie rastu sta­rých by­tov, čo bolo spô­so­bené zvý­še­ním vý­stavby  a zá­ujmu  o no­vo­stavby. Pred­po­kla­dáme, že v roku 2018 bude po­kra­čo­vať trend vý­voja cien z roku 2017, t.j. no­vo­stavby budú na­ďa­lej rásť v prie­mere o 5 % a ceny star­ších by­tov budú stag­no­vať a v nie­kto­rých prí­pa­doch kle­sať. Pod­mienky pri hy­po­te­kár­nych úve­roch budú na­ďa­lej veľmi vý­hodné,” po­ve­dal Ján Pa­len­čár, pre­zi­dent Ná­rod­nej aso­ciá­cie re­a­lit­ných kan­ce­lá­rií Slo­ven­ska.

Ani od­bor­níci z NBS ne­oča­ká­vajú, že v tomto roku by mali byť Slo­váci sved­kami prud­šieho zdra­žo­va­nia. Skôr sa oča­káva stag­ná­cia alebo len mierne na­vy­šo­va­nie ceny. A to najmä pri ro­din­ných do­moch. Na re­a­lit­nom trhu by malo byť ci­teľné aj sprís­ne­nie po­sky­to­va­nia hy­po­te­kár­nych úve­rov zo strany NBS.

,,Buďte opatrní pri kúpe sta­rých do­mov, ktoré si vy­ža­dujú vyš­šie ná­klady na údržbu a opravy, alebo ne­hnu­teľ­ností v re­gi­ó­noch so sla­bým pra­cov­ným tr­hom alebo v re­gi­ó­noch prí­liš zá­vis­lých na ur­či­tom sek­tore,” sko­men­to­val Ďu­rik. V rámci ro­din­ných do­mov sa podľa NBS vo 4. štvrť­roku 2017 pre­hĺbilo zní­že­nie prie­mer­nej ceny štan­dard­ných ro­din­ných do­mov (o 1,3 p. b. na 2 %), kým prie­merná cena re­la­tívne málo ob­cho­do­va­ných prie­stran­nej­ších ro­din­ných víl vzrá­stla.

S in­ves­to­va­ním do ne­hnu­teľ­ností je spo­je­ných nie­koľko ná­kla­dov a po­plat­kov, ktoré sú vý­razne vyš­šie ako po­platky spo­jené na­prí­klad s in­ves­to­va­ním do ak­cií. V pr­vom rade sú to jed­no­ra­zové po­platky v po­dobe pro­ví­zie re­a­lit­nému mak­lé­rovi (2 až 3 % z ceny ne­hnu­teľ­nosti), po­platky ka­ta­stru ne­hnu­teľ­ností a no­tá­rovi. Me­dzi pra­vi­delné po­platky je po­trebné po­čí­tať – daň z ne­hnu­teľ­ností, po­is­te­nie a pra­vi­delné po­platky spo­jené s údrž­bou alebo opra­vami ne­hnu­teľ­nosti.

zdroj: Ac­ross Pri­vate In­ves­tments

Pridať komentár (0)